Avloppsvatten

I Falkenberg och Varberg transporterar VIVAB avloppsvatten till 23 reningsverk där vi varje dygn renar 45 miljoner liter avloppsvatten. Varje person i Falkenberg och Varberg använder ungefär 150-200 liter vatten varje dag till att duscha, spola i toaletten, diska, tvätta och laga mat.
När det förbrukade vattnet spolats ner i avloppet blir det VIVAB:s uppgift att ta hand om och rena avloppsvattnet på ett miljö- och hälsosäkert sätt. Avloppsvattnet renas för att minska belastningen på det mottagande vattendraget (ofta kallat recipienten). Det som plockas bort under reningsprocessen är skräp, näringsämnen som kväve och fosfor samt organiskt material, vilket innebär material som ökar syreförbrukningen i det vattendrag dit det renade vattnet leds.

Reningsprocessen vid våra reningsverk

När avloppsvattnet når något av våra reningsverk genomgår vattnet en reningsprocess innan det släpps ut till det mottagande vattendraget. Genom reningsprocessen minskar utsläpp av organiskt material, fosfor och kväve. Även utsläpp av metaller minskas. Vid de två största reningsverken (Getteröverket i Varberg och Smedjeholm i Falkenberg) har vi egna laboratorium där vi kan analysera vattnets kvalitet och göra analyser som rapporteras till myndigheter. 


De olika stegen i reningsprocessen

Mekanisk behandling

Det mekaniska behandlingssteget består av maskinrensat galler, renstvätt, sandfång och försedimenteringsbassänger. Större föremål, som papper och trasor, tas bort i galler och silar. Ett sandfång samlar upp sand, kaffesump och tyngre partiklar. Sanden tvättas och återanvänds, renset tvättas och går till förbränning. Vattnet flyter sakta igenom försedimenteringsbassängerna där de tyngre partiklarna sjunker till botten (sedimenterar) och samlas in för slambehandling i senare steg.

Biologisk behandling

I det biologiska behandlingssteget ska kväve och organiska ämnen tas bort från avloppsvattnet. Kvävereduktion sker i luftade bassänger där nedbrytning av organiskt material sker med hjälp av miljoner goda bakterier som sköter processen åt oss. Processen är uppdelad i två steg och innebär att det sker en omvandling av ammoniumkväve till nitratkväve i steg 1 och en överföring av nitratkväve till kvävgas i oluftade bassänger i steg 2. Kvävgas är en ofarlig gas som vår luft redan består av till över 70% och som gynnar växtlighet.  

Kemisk rening

Det kemiska behandlingssteget på reningsverken syftar till att plocka bort fosfor ur avloppsvattnet. För att göra detta tillämpas efterfällning. Fosforinnehållet avlägsnas genom kemisk fällning vilket innebär att den lösta fosforn, i form av fosfatfosfor, överförs till fast form med hjälp av fällningskemikalie. I vårt fall Ekoflock 90 som är en polyaluminiumhydroxidkloridlösning. Det gör att fosforn stannar kvar i bassängen i form av slam och rensas bort för att tas till slambehandling. Efter detta steg är avloppsvattnet färdigbehandlat och håller då en kvalitet som är jämförbar med badvatten och många gånger en bättre kvalitet än åar. Vattnet  är redo att släppas till recipient, i vårt fall är recipienten Kattegatt.

Slambehandling

Slam från de tre olika stegen kallas primärslam, bioslam och kemslam och tanken med slambehandlingen är att utnyttja slammets egenskaper för att skapa gas och jordförbättringsmedel. Det första steget innebär att slammet förtjockas i en trumförtjockare med hjälp av ett ämne så  kallat polymer, för att därefter rötas i rötkammaren i cirka 17-19 dagar. Vid rötning bildas gas. Efter rötningsprocessen centrifugeras slammet för att omhändertas för tillverkning av olika slags jordförbättringsfraktioner som kan användas i till exempel bullervallar. All gas som produceras används till uppvärmning av rötkammare för fortsatt gasproduktion samt till att värma produktionslokaler och personalutrymmen. På Smedjeholms reningsverk i Falkenberg finns även en turbin som med hjälp av gasen producerar el och värme. Denna el och värme används internt på reningsverket.Uppströmsarbete

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att minska din miljöpåverkan på vårt vatten.
Läs mer

Avloppsvatten från företag och industrier

Våra reningsverk är byggda för att ta emot spillvatten från hushåll. För företag och industrier gäller andra krav.

Läs mer