Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från till exempel hustak, gator, parker, parkeringar och gårdar. Sedan flera år tillbaka arbetar vi aktivt för lokalt omhändertagande av dagvatten.
VIVAB sköter ett åttiotal dagvattendammar. Fram till mitten av 1990-talet var det vanligt att samla allt dagvatten i slutna ledningar för att så fort som möjligt leda bort vattnet till ett vattendrag. På grund av allt kraftigare sommarregn som ibland orsakar översvämningar strävar man idag efter att undvika ”snabb” bortledning av dagvatten. Detta uppnås genom att exempelvis anlägga dagvattendammar som fördröjer vattnet och ger ledningsnätet en möjlighet att hinna leda undan vattnet. I dagvattendammarna sker även en viss rening av vattnet.

Nyttan med dagvattendammar

Idag när en detaljplan upprättas är det naturligt att undersöka möjligheten att minimera bortledning av dagvatten. Detta kan ske genom lokal infiltration (LOD) eller fördröjning av dagvatten via dammar och andra typer av magasin. Genom att gräva dagvattendammar där dagvattnet får komma upp till ytan får man flera positiva effekter samtidigt:
 
• Dammarna fungerar som fällor för föroreningar och näringsämnen genom sedimentation och genom det biologiska livet i dammen. En rening av vattnet sker alltså innan det släpps ut i recipienten (vattendrag som tar emot vattnet, till exempel Kattegatt). Vid utsläpp av vissa föroreningar som oljor blir dessa synliga i dagvattendammen. Det finns då möjlighet att spåra föroreningen till källan.
 
• Våtmarksberoende djur och växter får nya livsutrymmen.  Även ovanliga arter av djur och växter kan förekomma i dammarna. Kläckning av sländor med mera ger mat åt fåglar och fladdermöss i omgivningen.
 
• Dammarna kan ge naturupplevelser och en variation i närmiljön för både barn och vuxna. De kan också användas som studieobjekt för skolor.
 
• Genom att dagvattnet blir synligt och att fåglar, grodor och trollsländor ses i dammarna ökar förhoppningsvis medvetenheten om att man måste förhindra utsläpp av föroreningar i dagvattnet.
 

Vi tar hand om dammarna

Dammarna behöver skötas för att förutsättningarna för djur och växter ska bli så bra som möjliga. VIVAB gör därför regelbunden tillsyn men också slåtter och röjningar runt dammarna varje år. Invånare och företag är mycket betydelsefulla. Genom att förhindra utsläpp av föroreningar till dagvattnet blir dammarna renare och livet i dem mår bättre.

Inventering av dagvattendammar

Åren 1999 och 2004 gjordes en biologisk inventering av fem av dammarna där över 200 våtmarksarter hittades. En rapport om inventeringen har sammanställts av Peter Nolbrant som även tagit bilderna. Rapporten med bilagor finns för nedladdning under "Läs mer om dagvatten". En kompletterande inventering av nyanlagda dammar gjordes 2009, även den rapporten hittar du här. 

Dagvattendammar i bostadsområden

Vid planeringen av nya områden i våra kommuner anläggs så lite hårdgjord yta (asfalt, sten mm) som möjligt. Istället planeras för mark och växtlighet som kan ta hand om dagvattnet, dessutom byggs ofta dagvattendammar.
Läs mer

Vattenkvalitet och fiskdöd i Varberg

Under de senaste åren har fiskdöd påträffats i det öppna dagvattensystemet i Getteröns naturreservat i Varberg. Vi gör regelbundna undersökningar av vattnet.
Läs mer

Tvätta bilen rätt!

Smutsen på din bil innehåller bland annat oljerester och tungmetaller. Om du tvättar bilen på gatan hamnar de här miljöfarliga ämnena i våra sjöar och hav. Tvätta alltid din bil i en tvätthall med oljeavskiljare! Om bilen tvättas på gatan följer tvättvattnet med dagvattnet till våra hav och sjöar, utan att först renas från olja, bilschampo och avfettningsmedel. Tänk på att handdiskmedel eller såpa ofta ger lika bra tvättresultat som många specialmedel med starka kemikalier. Det finns många miljömärkta produkter som är utmärkta att använda!
Biltvättarhelgen