Nyheter

2018-01-08 Inbjudan till utökat samråd:  Ny omlastningsstation för brännbart hushållsavfall och förbehandling av organiska avfall i Gödastorp 

VIVAB inbjuder till utökat samråd angående tillståndsansökan enligt miljöbalken för en ny omlastningsstation för brännbart hushållsavfall och förbehandling av organiska avfall i Gödastorp, Falkenbergs kommun. Samrådsförfarandet är en viktig del i tillståndsprocessen och syftar till att informera om projektet och samtidigt inhämta synpunkter och information.


Du hittar samrådsunderlaget som en nedladdningsbar PDF-fil här intill.


Synpunkter och upplysningar tas emot skriftligen antingen per e-post till elisabeth.andersson@vivab.info, alternativt per post till:

VIVAB

Elisabeth Andersson

Box 110

311 22 Falkenberg.


Vi tar emot synpunkter och upplysningar till och med fredag 26 januari 2018. 


Frågor?

Kontakta Elisabeth Andersson per e-post eller telefon, 0757-27 40 41.


Visa mindre

2018-01-08 Vi söker en produktionschef

I rollen svarar du för produktionen av dricksvatten till kunder i både Varbergs och Falkenbergs kommuner. Den operativa verksamheten är fördelad på två driftområden med en driftledare och ett kunnigt arbetslag inom varje område. I ditt dagliga arbete kommer du ha nära kontakt med såväl interna liksom externa kontaktytor som exempelvis myndigheter.

Exempel på dina arbetsuppgifter
  • Svara för drift och underhåll av vattenverk, tryckstegringar och reservoarer. I rollen ingår även personal- och arbetsmiljöansvar.
  • Ekonomibevakning, budgetering samt såväl uppföljning som utveckling och effektivisering av verksamhet med fokus på driftsäkerhet och kvalitet.
  • Delta i planering och verkställande av investeringar inom driftområdet.

Läs mer om tjänsten och ansök här
Visa mindre

2018-01-08 Ledningsarbete på Otto Torells gata, Varberg

Idag, den 8 januari, påbörjas ett ledningsarbete på Otto Torells gata i Varberg. Arbetets syfte är att förbereda för Varbergstunneln och för att säkra dricksvattenförsörjningen till det kommande nya området Västerport.

Arbetet beräknas vara klart den 31 mars. Gatan kommer fortsätta att vara avstängd efter det att VIVAB:s arbete är färdigställt pga arbete av Varberg Energi. Gatan beräknas vara öppen för trafik igen juni 2018.

Klicka här för att läsa mer.
Visa mindre

2018-01-03 Ombyggnation på Tvååker återvinningscentral

Under första halvåret av 2018 kommer återvinningscentralen i Tvååker rustas upp och byggas om. Ombyggnationen kommer resultera i en förbättrad hantering av farligt avfall, underlätta för besökarna genom att utöka centralens yta och samtidigt möta framtidens krav på avfallshantering.


Vad ska göras?

  • Området expanderas ut på ängen
  • Dagvattendamm kommer anläggas
  • Byggnaden för farligt avfall kommer byggas ut
  • Ris och komposthantering kommer att flyttas
  • Hela området blir asfalteras

Hur påverkas jag?

Under byggtiden kan återvinningscentralen vara trängre än vanligt och fyllnadsmassor lämnas på ett nytt ställe vid utfarten. Anläggningen kommer ha stängt under fyra till sex veckor under våren samt under en kortare period när hela området ska asfalteras. Mer information om detta kommer.

Visa mindre

2017-12-22 Vi söker en Miljöassistent

Vi söker nu en miljöassistent till vår avdelning Återvinning och Avfall i Varberg.

Du kommer att arbeta administrativt med frågor gällande driften på återvinningscentralerna (ÅVC) i Varbergs kommun. Du stöttar kollegorna inom kundtjänst och på ÅVC i kundrelaterade frågor. 
Du hanterar bland annat avtalsuppföljning, inköp och uppföljning av transporter. Vid behov stöttar du upp som miljöarbetare på anläggningarna. Initialt kommer tjänsten ha placering på ÅVC Getterön, för att sedan gå över till den nybyggda ÅVC Holmagärde under hösten 2018.

Läs mer om tjänsten och ansök här Visa mindre

2017-12-22 Nu söker vi en Projektledare

På vår avdelning Projekt och Planering ansvarar vi för genomförande av projekt, långsiktig planering och våra anläggningars utbyggnad inom Plan- och exploateringsprocessen. Vi genomför flera stora investeringar i vårt distributionsnät, projekterar för nytt vattentorn i Varberg och genomför moderniseringsprojekt på våra vattenverk och reningsverk. VIVAB verkar i ett område med stark tillväxt där det pågår och planeras många spännande utbyggnads- och infrastrukturprojekt. Vi söker därför Projektledare till vår projektenhet. 

Läs mer om tjänsten och ansök här
Visa mindre

2017-12-22 Förbehandling av matavfall för biogas i Gödastorp får stöd av Naturvårdsverket 

VIVAB:s planer på att bygga en förbehandlingsanläggning i Gödastorp för biogasproduktion av matavfall får nu stöd av Naturvårdsverket. Det innebär att om projektet genomförs tilldelas det nästan 7,5 miljoner kronor inom ramen för Klimatklivet, ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid.  

Förbehandlingsanläggningen planeras att uppföras i direkt anslutning till Falkenbergs Biogas anläggning i Gödastorp, som redan nu producerar biogas. Med en förbehandlingsanläggning på plats skulle falkenbergarnas och varbergarnas matavfall kunna användas direkt för lokal produktion av biogas och biogödsel istället för att, som i nuläget, köras med tunga lastbilstransporter till en biogasanläggning i Jönköping.  

– Det är mycket glädjande att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ser klimatfördelarna i förbehandlingsanläggningen men det återstår en miljöprövning och en godkänd detaljplan innan den kan bli verklighet, säger VIVAB:s VD Margareta Björksund-Tuominen.  

Den klimatvinst som uppförandet av anläggningen skulle innebära är framförallt att det ökar tillgången av lokalt producerad biogas för användning som fordonsbränsle i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Till detta läggs också minskade utsläpp när de långa transporterna till en annan biogasanläggning upphör. Totalt skulle det innebära en minskning med 2 820 ton koldioxidutsläpp per år. Biogödseln som är en biprodukt av gasproduktionen kan dessutom användas lokalt som ett ekologiskt alternativ till konstgödsel.  

VIVAB planerar även att förlägga en omlastningsstation för brännbart avfall i samma lokaler som förbehandlingsanläggningen för matavfall. I nuläget sker denna omlastning i en lokal i Torsholm med ett tillfälligt tillstånd som skulle löpt ut 31 mars 2018. Nu har Länsstyrelsen dock beslutat att förlänga det tillfälliga tillståndet till slutet av 2019, vilket innebär att man vid slutet av 2019 skulle kunna flytta omlastningsverksamheten till en färdig anläggning i Gödastorp. 

Visa mindre

2017-12-13 Nu stängs Bösarps återvinningscentral

Ett starkt upprustningsbehov, få besökare och begränsade öppettider har lett till att VIVAB tagit beslut om att stänga återvinningscentralen i Bösarp vid årsskiftet 2017/2018.

Den sista dagen då  återvinningscentralen har öppet är måndag 18 december 2017. Boende i området hänvisas därefter till övriga återvinningscentraler i Varberg.

Den mobila återvinningen, ett möjligt alternativ

Du som bor i området, erbjuds möjligheten att lämna avfall vid den mobila återvinningen. Den kommer att finnas på återvinningscentralens område under sommarhalvåret. Mer information om dagar och tider kommer i vår. 

Till den mobila återvinningen kan du lämna mindre mängder av:
• skrot (järn och metall)
• trä (obehandlat)
• kvistar och ris
• gräsklipp, blommor, ogräs och löv
• brännbart avfall (används säck ska den vara genomskinlig)
• obrännbart avfall såsom tegel, betong och porslin

Visa mindre

2017-12-01 Ändrad hämtning juldagen och nyårsdagen

Under jul och nyår kan dagen för hämtning av ditt hushållsavfall ändras. För dig som har ordinarie hämtningsdag måndag jämn vecka (juldagen) eller måndag udda vecka (nyårsdagen) sker följande förändringar:

Juldagen
Måndag den 25 december hämtas inget hushållsavfall. Det hämtas i stället under perioden tisdag 26 december - fredag 29 december. Ställ fram kärlen senast kl. 06.00 tisdagen 26 december och låt stå kvar tills de blivit tömda.

Nyårsdagen
Måndag 1 januari hämtas inget hushållsavfall. Det hämtas i stället under perioden tisdag 2 januari - fredag 5 januari. Ställ fram kärlen senast kl. 06.00 tisdagen 2 januari och låt dem stå kvar tills de blivit tömda.
Visa mindre

2017-11-30 Sammanfattning av åtgärder för förbättrad dagvattenkvalitet i Varberg

Vid flera tillfällen under de senaste åren har döda fiskar påträffats i det öppna dagvattensystemet för Monarkdiket och Lassabackadiket i Varberg. Varbergs kommun, VIVAB och Länsstyrelsen inledde tidigare under året ett gemensamt arbete för att hitta orsakerna till att fisken dör och lösningar för att förbättra vattenkvaliteten. 

Resultatet från de åtgärder som genomförts för att förhindra fler döda fiskar har nu sammanställts. Dels har en mängd mätningar gjorts under en längre tid som man nu dragit slutsatser från, dels har omfattande arbeten med sanering genomförts. 

Väderförhållandena, exempelvis kraftiga regn, har inte visat sig ha någon direkt inverkan på fiskarna. En viss påverkan från deponin i Lassabacka kan ses efter provtagning av sediment från Lassabackadiket. Högre halter av PAH och PCB uppmättes men det bedöms inte kunna orsaka den typ av akut förgiftning som har föranlett fiskdöden. Övriga resultat från mätningarna har inte påvisat något som direkt kan härledas till fiskarnas plötsliga död. Absorberande länsar har lagts ut i vattnet för att fånga upp föroreningar, dock har detta inte gett något större resultat då flödet i bäckarna är för varierat för att det ska bli lagringar på länsarna. Det har även skett övervakning av fiskbeståndet med elfiske. Endast ett fåtal fiskar påträffades vid dessa tillfällen och det har därför inte varit möjligt att utvärdera resultatet med avseende på exempelvis fiskarnas hälsostatus. 

Sanering har gett resultat

Den mest betydande åtgärden har varit en omfattande sanering av ledningsnätet. 91,4 ton sediment, oljerester och metaller togs om hand som farligt avfall från saneringsarbetet under mars 2017. Saneringen har lett till att vi upptäckt att det finns brister vad gäller tömning av oljeavskiljare hos verksamheter i området samt att industrier i närheten felaktigt släppt ut processvatten i dagvattensystemet. 

Fortsatta förbättrande åtgärder

Vi kan se att de åtgärder som genomförts för att förbättra vattenkvaliteten har varit ett steg i rätt riktning. Inga döda fiskar har påträffats det senaste året. Fortsatt arbete med förbättring av vattenkvaliteten kommer att göras. Det finns ytterligare saneringsarbete som behöver utföras i området samt att verksamheter anslutna till dagvattennätet behöver bli medvetna om sin påverkan på vattenkvaliteten. 

Resultat från mätningar

Metaller
Förekomsten av olika metaller har mätts på fyra olika platser. Resultatet visar att Monarkdiket är det som är mest utsatt av metallrester. 

Turbiditet
Turbiditet är ett mått på hur grumligt vatten är och den är mestadels mycket hög i området. Vi har dock inte hittat något samband mellan turbiditeten och fiskdöden varpå vi inte kommer att fortsätta mäta detta. 

Konduktivitet
Man har även mätt konduktiviteten i dikena. Det är ett mått på vattnets ledningsförmåga. Om vattnet har hög konduktivitet kan det tyda på höga salthalter, högt näringsinnehåll eller föroreningar. Lassabacka är det område som visat de högst uppmätta värdena. Vid den senaste kända fiskdöden var dock konduktiviteten låg och vi ser därför inget samband mellan konduktivitet och döda fiskar.  

Syre
Generellt är syrehalten dålig i området och varierar kraftigt. 

pH 
pH, måttet på hur surt eller basiskt något är, har i området ett normalvärde på strax under 7 vilket är bra. Om pH är över 8 kan det leda till fiskdöd i närvaro av andra ämnen, exempelvis ammoniak. Vid ett tillfälle under sommaren uppmättes ett medelvärde över pH 8 för ett dygn men ingen påvisad fiskdöd skedde vid detta tillfälle. 

Rening med absorberande länsar

Länsar har lagts ut för att fånga upp föroreningar i vattnet men detta har inte gett något större resultat. En orsak kan vara det höga flödet i Lassabackadiket. 

Elfiske

Elfiske har genomförts i dikena med avsikt att undersöka fiskbeståndet, det vill säga hur många fiskar som finns, vilka arter och deras hälsostatus. Endast ett fåtal fiskar påträffades vid dessa tillfällen vilket kan indikera att fisk rör sig mellan naturreservatet och dikena beroende på exempelvis väderförhållanden. Det har därmed inte varit möjligt att utvärdera fiskarnas hälsostatus.

Sanering

En sanering av den nedre delen av ledningsnätet är genomfördes under våren. Totalt 91,4 ton sediment, oljerester och metaller togs om hand som farligt avfall under mars 2017. Under saneringsarbetet upptäcktes att tömning av oljeavskiljare hos aktörer i området behövdes. Dessutom påträffades processavloppsvatten från industrier som felaktigt varit anslutna till dagvattennätet. Detta har nu åtgärdats. 

Dialog med verksamheter

De verksamheter som finns i området har stor inverkan på kvaliteten på dagvattnet i området. Därför har åtgärder riktade mot tex industrier och åkerier vidtagits. Miljö och hälsa har besökt de åkerier som verkar i området och begärt besiktning av de oljeavskiljare som används. Dessutom görs en inventering av industrier i området som släpper ut dagvatten till berörda diken. Dessa har fått en enkät och information om vad som gäller för VA-anläggningen i området. De industrier som släpper ut vatten kommer att besökas av VIVAB och Miljö och hälsa under vintern. 

För övriga frågor, välkommen att kontakta:

Emelie Torstensson, kommunikatör VIVAB
Tel: 0757- 27 40 64 
E-post: emelie.torstensson@vivab.info

Visa mindre