Nyheter

2017-05-11 Spara på vattnet - din hjälp behövs

Liksom i stora delar av Sverige är även grundvattennivåerna i Varbergs och Falkenbergs kommuner låga. Det beror på utebliven nederbörd under det senaste året. Även om det regnar under den kommande tiden är nivåerna så låga att det tar många månader innan de blir normala igen. För att vi inte ska tvingas utfärda restriktioner på användningen av vårt dricksvatten behöver vi nu minska vår förbrukning. Om vi alla hjälps åt gör det stor skillnad för tillgången på dricksvatten. Varje droppe räknas!


Vårt dricksvatten produceras av både grundvatten och ytvatten. Läget med låga grundvattennivåer gör därför att situationen för de anläggningar som använder grundvatten är generellt sämre. En av dessa anläggningar är vattenverket i Falkenberg. I Varberg använder man till största del vatten från sjöar för att producera dricksvatten i vattenverket och där är vattennivåerna något bättre. I de flesta mindre samhällen med kommunalt vatten används grundvatten till dricksvatten, det är därför viktigt att spara vatten även här.


Det är dock viktigt att vi sparar på vattnet i båda kommunerna för att undvika problem framöver. 


Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillsammans kan vi spara många tusen liter varje dag, tack för att du hjälper till! 


Visa mindre

2017-04-25 Hämtning som vanligt 1 maj

Måndag den 1 maj hämtas hushållsavfallet som vanligt. Du som har hämtning måndagar jämna veckor, ställ ut kärlen senast kl 06.00. Visa mindre

2017-04-10 Grundvattennivåer i Varberg och Falkenberg

Grundvattennivåerna är låga på flera håll i landet. VIVAB följer nivåerna kontinuerligt och kan se att de är låga även i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Anledningen till att de är låga är att det inte varit tillräckligt med nederbörd det gångna året. I Varberg används ytvatten från Neden. När nivåerna i sjön är för låga fyller vi på med vatten från sjön Mäsen. I Falkenberg kommer vattnet från grundvatten men förstärks med ytvatten från Ätran och Vinån. Vid låga nivåer måste vi använda mer vatten från Ätran.

Förbruka inte mer än nödvändigt

Vi är inte i ett läge där vi behöver utfärda restriktioner för vattenanvändning. Nivåerna har återhämtat sig något sedan förra regnperioden. Däremot vill vi uppmana till att inte förbruka mer än nödvändigt. Det är främst i de mindre orterna som det kan bli kritiskt men vi måste alla dra vårt strå till stacken och spara på vattnet. Det är vår konsumtion som avgör om hur vattentillgången ser ut längre fram i vår och sommar.

Tillsammans kan vi spara många tusentals liter varje dag och undvika restriktioner. Tack för att du hjälper till.

Har du frågor om grundvattennivåerna?
Kontakta Georg Gottfridsson, produktionschef dricksvatten:
Telefon: 0757-27 41 47

Visa mindre

2017-04-05 Ny tillfällig infart till återvinningscentralen på Östra Hamnvägen i Varberg

Vi genomför ett VA-arbete på Östra Hamnvägen i Varberg. Arbetet påbörjas torsdag 6 april och beräknas vara klart i mitten av maj. Under tiden som arbetet pågår hänvisas besökare till återvinningscentralen, via orange skyltning, till en tillfällig infart längre söderut på Östra Hamnvägen, se karta.

Visa mindre

2017-03-29 Vårens kundblad nu i brevlådan

I dagarna får samtliga kunder broschyren Information till dig som bor i Varberg och Falkenberg, mars 2017 hem i brevlådan. Förutom information om ändrade hämtningsdagar i påsk, tider för kärltvätt och datum för mobil återvinning kan du få information om hur vägningen hushållsavfallet går. Du kan också läsa om hur bra vi i våra kommuner är på att sortera vårt avfall eller få tips på olika saker du kan göra för att bli "vattensmart" i sommar. 

Fel i den tryckta broschyren

Ett fel har smugit sig in i den tryckta versionen du fått i brevlådan. Det gäller ändrad hämtningsdag för kunder som har ordinarie hämtning Midsommarafton 23 juni (fredag udda vecka). 

Eftersom hämtningen sker under perioden måndag 19 - torsdag 22 juni, ska kärlen alltså ställas ut tidigare än vanligt.

Följande information gäller:

Visa mindre

2017-03-22 Ta hand om vårt vatten!

Sedan 25 år firas den 22 mars Världsvattendagen. Den är instiftad av FN för att uppmärksamma vatten - världens viktigaste livsmedel och naturresurs. Årets tema är ”Vatten och spillvatten”.

Mer än 80 % av allt spillvatten (avloppsvatten) som släpps ut globalt varken renas eller återanvänds. Det förorenar miljön. Dessutom går värdefulla näringsämnen och andra återvinningsbara material förlorade. Men det finns stora möjligheter att utnyttja avloppsvatten som en resurs. 

För att vi ska få ett hållbart samhälle måste vi sluta slösa på vattnet och börja återanvända det. Genom att utnyttja denna värdefulla resurs, kommer vi att göra att vattnets kretslopp fungerar bättre. 

I våra hem, kan vi återanvända regnvattnet för att till exempel vattna i våra trädgårdar. Läs mer om hur du kan spara på vattnet och bidra till en hållbar utveckling.

Vad är ditt vatten värt?Visa mindre

2017-01-31 Tömning av glas – inte längre på VIVAB:s bord

Från och med 1 februari 2017 ansvarar inte VIVAB längre för tömning av containrar för färgat och ofärgat glas (glasigloos) på återvinningsstationerna i Varberg och Falkenberg. Detta har tidigare gjorts på uppdrag av Svensk Glasåtervinning och utförts med hjälp av en entreprenör. Fortsättningsvis kommer Ekdahl Miljö AB anlitas som idag redan sköter tömningen i stora delar av länet.


Felanmälan, vid utebliven tömning eller nedskräpning, ska precis som tidigare göras till Tidnings- och förpackningsinsamlingen (FTI AB):
E-post: info@ftiab.se
Telefon: 0200-88 03 11

Visa mindre

2017-01-23 Nytt läge för Norra kuststammen

Arbetet med Norra kuststammen, överföringsledningen mellan Lahall och Getteröverket, går framåt enligt plan. Sträckan från Höga till Kärradal är helt klar och återställd och etapp ett, som är den sista delen i projektet är påbörjad. Den delen sträcker sig från Lindhov till Getteröverket och förväntas ta cirka fyra månader att bygga. De senaste veckorna har läget ändrats något, både själva ledningsläget över Lassabackadeponin och läget för etableringen där arbetsledningen finns. 

Överens om nytt ledningsläge över Lassabackadeponin

Hur ledningen ska dras över Lassabackadeponin har hittills varit oklart men i mitten av januari kom VIVAB och Varbergs kommun (Stadsutvecklingskontoret och Hamn- och gatuförvaltningen) överens om ett ledningsläge som känns bra för alla parter. Ledningen kommer nu att placeras längs med Lassavägen, en optimal lösning med tanke på tillgänglighet, framtida utforning av området och miljöperspektivet. Dessutom kommer ledningens läge inte vara hindrande för åtgärdande av deponin. 


Det är glädjande att vi gemensamt har tagit fram ett förslag som alla parter känner sig nöjda med, säger Michael Fransson som är projektledare för Norra kuststammen. 

 

Nytt läge för etableringen

Även arbetsledningen för projektet har fått ett nytt läge. Eftersom arbetena nu sker närmare Varberg centrum har etableringen med byggbodar flyttats från Kärradal till Östra Hamnvägen 33, inte långt ifrån vår återvinningscentral. Förutom att man ser bodarna på plats finns även en skylt i korsningen Östra Hamnvägen/Getterövägen som förklarar vad som pågår i området.


Läs mer om Norra kuststammen på projektets egna sidor: Norra kuststammen. Där hittar du även kontaktuppgifter om du vill veta mer om ledningsbygget. Visa mindre

2017-01-23 Gemensamt arbete för att hindra fiskdöd i Varberg

Vid flera tillfällen under de senaste åren har döda fiskar påträffats i det öppna dagvattensystemet för Monarkdiket och Lassabackadiket i Varberg. Dessa diken passerar genom Lassabackadeponin, Getteröns naturreservat och vidare ut i Farehammarsviken. Varbergs kommun, VIVAB och Länsstyrelsen har inlett ett gemensamt arbete för att hitta orsakerna till att fisken dör och lösningar för att förbättra vattenkvaliteten. 


Pågående arbete

Som en del av utredningen genomför VIVAB kontinuerliga provtagningar av vattenkvaliteten i dikena. En av mätflottarna med mätinstrument kan ses från bron över Lassabackadiket, mellan parkeringen och Naturum. Mätinstrumenten analyserar pH (surhet), turbiditet (grumlighet), konduktivitet (ledningsförmåga) samt syrgashalt och de varnar när vattenkvaliteten försämras. 


En elfiskeundersökning av Monark- och Lassabackadikena genomfördes av Varbergs kommun i slutet av november för att förbättra kunskapen om fiskbeståndet och möjliggöra analys av fiskens hälsotillstånd. Ingen fisk påträffades vid undersökningstillfället. Elfiske kommer att upprepas under vår och höst 2017.  


Vidare har en rutin tagits fram för eventuellt kommande fiskincidenter med syftet att förbättra möjligheten att sätta in snabba åtgärder och samla in provtagningsmaterial för analys. På så sätt hoppas vi komma ett steg närmare orsaken till fiskdöden. 


Samordning av utredningar

Vattenkvaliteten i Monark- och Lassabackadikena påverkas av en rad omgivande faktorer vilket gör utredningsarbetet komplext. Genom att samordna arbetet med de projekt som pågår i området hoppas vi komma närmare en långsiktig lösning för en bättre vattenkvalitet. I utredningen att sluttäcka Lassabackadeponin (området mellan Naturumparkeringen och Naturum) ingår att klargöra om det läcker miljögifter till Lassabackadiket och vid behov sätta in åtgärder som minskar läckaget. 


Under våren 2017 kommer projekt Västerport att utreda dagvattenhanteringen i västra delen av centralorten, från fästningen i söder till Lassabackadiket i norr. Med information från detta projekt kan vi planera för långsiktigt hållbara dagvattenlösningar i samband med att vi utvecklar Varbergs nya stadsdel. Parallellt med de pågående utredningarna arbetar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med kontinuerlig tillsyn av de verksamheter som är aktiva inom det berörda området. 


Hjälp oss i arbetet
Om du är på besök i området och ser döda fiskar i dikena eller något annat avvikande ombeds du kontakta VIVAB:s arbetsledare i beredskap så fort som möjligt via telefon: 0757-27 40 00 eller e-post: vivab@vivab.info. 


Vill du veta mer? 
Kontakta vår kundtjänst så guidar de dig rätt: vivab@vivab.info eller tfn 0757-27 40 00. Visa mindre

2016-12-29 TACK för att ni bidrar till en bättre miljö

I mellandagarna har P4 Halland uppmärksammat att Varbergs och Falkenbergs kommuninvånare slänger mindre avfall än i resten av Sverige. 

Lyssna på hela reportaget här:
Visa mindre