Nyheter

2017-01-12 Vi söker nya medarbetare! 

Vatten &Miljö i Väst AB (VIVAB) ansvarar för vatten, avlopp och avfallshantering i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Med 155 anställda och en omsättning på 350 miljoner kronor driver VIVAB en verksamhet som berör runt 100 000 personer och utgör därmed ett av landets större vatten- och avfallsföretag.


Rörmontör
Du blir en viktig del i arbetet med att förse 28 000 hushåll med vatten. Vi söker dig som vill vara en del i det team som gör installationer vid ny- och ombyggnationer. Du jobbar även med service och reparationer i vårt 300 mil lång ledningsnät. Läs mer: Rörmontör

Förnyelseplanerare

Vill du vara med och bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle ur ett VA-perspektiv? Vill du jobba med strategisk förnyelseplanering av vatten- och avloppsledningsnäten i Varberg och Falkenberg? Då ska du söka den här tjänsten, läs mer: Förnyelseplanerare

IT-ansvarig

Som IT ansvarig hos oss har du ett helhetsansvar för VIVABs IT-system och applikationer. VIVAB har idag en struktur där IT-driften sköts av extern leverantör som utvecklar, driftar och supporterar IT-miljön. Du kommer att vara VIVABs kontaktperson

i alla IT-relaterade frågor och din uppgift blir att koordinera/kravställa leverantörer, du är ett stöd till våra systemförvaltare vid exempelvis uppgraderingar och införande av nya system. Läs mer om tjänsten här: IT-ansvarig


Processingenjör

Som processingenjör är du drivande i att effektivisera och utveckla våra driftprocesser. Du blir en viktig del i det team som ser till att våra anläggningar i Varberg och Falkenberg uppfyller lagar och krav samt har en hög driftsäkerhet.

Du har ett varierande jobb, du kommer att tillsammans med övriga processingenjörer arbeta med utveckling och uppföljning av reningsprocesserna, flera av arbetsuppgifterna görs ute på anläggningen. Läs mer om tjänsten här: Processingenjör


Visa mindre

2016-12-29 TACK för att ni bidrar till en bättre miljö

I mellandagarna har P4 Halland uppmärksammat att Varbergs och Falkenbergs kommuninvånare slänger mindre avfall än i resten av Sverige. 

Lyssna på hela reportaget här:
Visa mindre

2016-12-20 Taxor för 2017 klara

Taxorna för vatten, avlopp och avfall är det som ligger till grund för dina fakturor från oss. De beslutas på politisk nivå i respektive kommun och nu är de fastslagna för 2017. Att taxorna skiljer sig åt mellan kommunerna beror på att behoven är olika vad gäller de renoveringar, underhållskostnader och investeringar som behöver göras på våra VA-anläggningar och i vår avfallsverksamhet. 


För att vi ska kunna driftsäkra vår VA-verksamhet för framtiden behövs fortsatta investeringar göras i båda våra kommuner. Behovet är något större i Varberg. Dels byggs det mycket i kommunen och vi behöver ha en ökad kapacitet för att tillgodose kommande behov av våra tjänster, dels finns det ett stort behov av upprustning av våra befintliga anläggningar. För att klara detta det kommande året höjs VA-taxan en aning i Varberg. Brukningsavgiften höjs med 3% vilket innebär en ökad kostnad på cirka 160 kr/år för en normalvilla. Ingen justering görs av anläggningsavgiften.  


Även i Falkenberg är planerade investeringar i våra anläggningar stora, om än inte så stora som i Varberg. I år kan de planerade utbyggnaderna och upprustningarna genomföras utan höjning så VA-taxan (både brukningsavgift och anläggningsavgift) är oförändrad för falkenbergsborna. 


För avfallstaxan sker ingen höjning i år. I Varberg är den bibehållen på samma nivå som 2016 och i Falkenberg sänks grundavgiften med 15%. För den villaägare i Falkenberg som har det vanligaste abonnemanget, ett 190-literskärl och sorterar ut sitt matavfall blir det en minskad kostnad med 145 kr per år inklusive moms. 


Du hittar taxorna i sin helhet här på hemsidan. Vill du ha en tryckt taxa är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, vivab@vivab.info.  


Visa mindre

2016-11-25 Nya återvinningskort i Falkenberg

I dagarna skickas nya återvinningskort ut till VIVAB:s kunder i Falkenberg. Det är våra helårs- och sommarabonnenter som får ett nytt kort i brevlådan. Du som bor i lägenhet berörs inte. 

VIVAB förbereder för ett nytt inpasseringssystem på återvinningscentralerna. Därför får privatkunder i Falkenberg nu ett nytt återvinningskort som ersätter det gamla. För helårsabonnenter är kortet laddat med tolv besök och för sommarabonnenter är det laddat med åtta besök.

Korten kan användas från dagen de ligger i brevlådan. Det gamla kortet slängs i det brännbara hushållsavfallet.

Återvinningskortet tillhör fastighetens avfallsabonnemang och kan användas på återvinningscentralerna i Falkenberg. Vid årsskiftet nollställs kortet och laddas med nya besök.

Vill du använda ditt kort på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad?
Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

För dig som redan gjort en anmälan innan den 30 november kommer kortet att fungera från och med den 1 januari 2017. För dig som gör en anmälan före den 10 januari kommer kortet att gälla från och med 1 februari.

Observera att det är endast de nya korten som går att använda på HEM:s anläggningar. 

Visa mindre

2016-11-24 Nya matavfallspåsar testas

Under hösten har vi börjat dela ut en ny sorts matavfallspåse i samband med hämtningen av hushållsavfallet. Påsen är gjord av samma återvunna material som den tidigare påsen,
det vill säga träspill och avverkade trätoppar. Påsens platta botten gör den lättare att placera i påshållaren och blir därmed torrare och enklare att hantera.

Slut på påsar?

Bor du i villa? Kläm fast en matavfallspåse mellan locket och kärlet innan tömning. Då får du nya vid samma eller nästa tömning. Du kan även hämta nya påsar på våra kontor i Falkenberg och i Varberg eller på någon av våra bemannade återvinningscentraler. Bor du i lägenhet? Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening.
Visa mindre

2016-11-16 11 ton snus i våra avlopp - sluta fulspola!

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi måste istället fokusera på att få bättre toalettvett och sluta fulspola. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. I Falkenberg och Varberg spolas 40 000 snusprillor ned i toaletten varje dag.

Svenskt vatten har nyligen gjort en undersökning för att ta reda på varför så många slänger snus i toaletten. I Falkenberg och Varberg spolas det varje dag ner 40 000 snusprillor i toaletten, vilket i sin tur blir till totalt över 14 miljoner snusprillor per år. 

Över en miljon svenskar snusar, men en majoritet av dem (53%) känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön. En femtedel av de som inte slänger snus i papperskorgen anger att det är för att snus förmultnar och därför kan slängas varsomhelst, vilket är fel. Snus ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor eftersom det innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts inte ner i naturen. Om vi spolar ner snus i avloppet ökar även risken för att kadmiumhalten ökar i naturen. 

Undersökningen visar att den största anledningen till att man inte slänger snus i en papperskorg i första hand är att det inte finns någon papperskorg i närheten när man vill slänga sitt snus (37%). Men många oroar sig också för att det ska lukta illa (19%). Och oron verkar vara befogad. Var femte snusare uppger att de har bråkat med sin partner på grund av var de har slängt snuset. 30 procent av svenska snusare uppger att de inte har någon papperskorg på hemtoaletten. 


Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12-23 augusti 2016 har sammanlagt 512 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre som snusar. Undersökningen är baserad på ett representativt urval för den svenska befolkningen där 512 personer har svarat att de snusar vilket också är basen för undersökningen.

Läs mer på Svenskt vattens hemsida: www.svensktvatten.se 
Visa mindre

2016-11-09 Förbättrad vattenkvalitet i Varberg

Sedan några år tillbaka arbetar VIVAB med att ta fram en ny reningsprocess för att säkra den framtida kvaliteten på dricksvattnet i Varberg. 

På Kvarnagårdens vattenverk slutförs nu byggnationen av en så kallad ultrafilteranläggning som renar vattnet med membranteknik. Satsningen ger flera, av varandra oberoende, mikrobiologiska barriärer som säkrar kvaliteten på vårt dricksvatten. Dessutom ger tekniken oss ett dricksvatten med betydligt mindre färg.  
Nu under november är det dags att ta ultrafiltret i drift. I och med driftsättningen kommer vattenkvaliteten i Varberg att successivt förbättras hos våra kunder. I vissa områden av staden kan vattnet eventuellt upplevas grumligt under en övergångsperiod. Detta kan uppstå beroende på hur vattenledningsnätet reagerar på den förbättrade kvaliteten på vattnet. 

Bakgrund
Kvarnagårdens vattenverk förser Varberg med vatten. På grund av högre krav på mikrobiologiska barriärer från myndigheter och en märkbar ökning av organiskt material i vattnet så togs 2012 ett beslut om att uppgradera vattenverket. Beslutet var att bygga en ny membranfiltreringsanläggning. 

Visa mindre

2016-10-24 Äntligen kommunalt vatten och avlopp i Eftra by

Under många år har avloppsfrågan varit aktuell för fastighetsägarna i Eftra by, Falkenbergs kommun. Redan 2008 visade kommunens inventering att flertalet av de enskilda avloppen inte klarar de krav som finns. Eftra by har legat utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp vilket har gjort att processen för att hitta en bra och kostnadsmässigt smart lösning blivit lång. 

Men nu är besluten kring utbyggnad fattade och lösningen i sikte. Under 2015 beslutade Länsstyrelsen i Hallands län att kommunen måste tillgodose hantering av vatten och avlopp i området. Detta fastställdes sedan av VA-nämnden och i somras beslutade kommunfullmäktige att inkludera området i kommunens verksamhetsområde. Det innebär alltså att kommunen är skyldig att se till att det finns kommunalt vatten och avlopp i området. 

Beslut om själva utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp togs i förra veckan av FAVRAB:s styrelse*. Då beslutades även att utbyggnaden ska finansieras genom gällande VA-taxa. VIVAB ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen. Därför är det VIVAB som nu ansvarar för att bygga ut systemet för vatten och avlopp så att det omfattar Eftra by. Projektering och tekniska undersökningar kommer att påbörjas inom kort. Förhoppningen är att kunna börja bygga under hösten 2017 och att utbyggnaden ska vara klar senast i slutet av 2018. - Det är skönt att vi nu fått rätsida i den här frågan, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB. Eftraborna har äntligen fått en konkret åtgärd att se fram emot

Utbyggnaden ger i ett första läge förutsättningar för att ansluta drygt 40 fastigheter inom verksamhetsområdet. Dessutom kommer överföringsledningarna som dras mot Långasand möjliggöra anslutning för ytterligare drygt tio fastigheter. Avloppssystemet kommer att bli ett så kallat LTA-system, Lätt Trycksatt Avlopp. Det innebär att varje fastighet kommer att ha en liten pumpstation för avloppsvattnet som placeras på den egna tomten och som ansluts till det kommunala avloppsnätet. Eftraborna kan också se fram emot kommunalt dricksvatten vilket anläggs samtidigt. 

För ytterligare information, välkommen att kontakta:
 Robert Hyll, projektledare VIVAB Telefon: 0757-27 42 11, e-post: robert.hyll@vivab.info

Visa mindre

2016-10-19 Samarbete med HEM möjliggör återvinning i Getinge

Från och med januari 2017 kommer boende i Slöinge med omnejd att kunna använda sitt
återvinningskort både på VIVAB:s återvinningscentraler i Falkenberg och på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad.

Kunder i området har fått ett brev med anmälningsblankett för kunna ansluta kortet till HEM:s anläggningar

Har du inte fått något brev med anmälningsblankett?
Skriv ut, fyll i och skicka in anmälningsblanketten till oss. Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten, kontakta vår kundtjänst:
Telefon: 0757- 27 40 00
Visa mindre

2016-09-09 Nu kan kaffesumpen läggas i matavfallet

Tidigare har VIVAB gått ut med informationen att inte lägga kaffesump i matavfallet utan i det brännbara hushållsavfallet. Detta eftersom Jönköpings Energi AB, den biogasanläggning som matavfallet skickas till, har befarat att kaffesumpen medför ett stort slitage på anläggningen. Utvärderingar visar nu att den mängd biogas som kan utvinnas väger upp det eventuella slitaget som blir på anläggningen.

Nu kan alltså kaffesumpen med filter läggas i den bruna påsen för matavfall. Även teblad och tepåsar i papper kan läggas i påsen, men eventuell metall eller plast från tepåsen ska sorteras bort.
Visa mindre