Nyheter

2017-02-16 Vi söker nya medarbetare. Är du en av dem?

Vatten &Miljö i Väst AB (VIVAB) ansvarar för vatten, avlopp och avfallshantering i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Med 155 anställda och en omsättning på 350 miljoner kronor driver VIVAB en verksamhet som berör runt 100 000 personer och utgör därmed ett av landets större vatten- och avfallsföretag.


Just nu har vi dessa lediga tjänster hos oss: 


Sommarjobb
Flera av våra avdelningar söker dig som vill jobba hos oss under perioden juni-augusti 2017. Läs mer och ansök: Sommarjobb


Drifttekniker med inriktning mekaniskt underhåll 
Vi erbjuder ett stimulerande arbete med stora möjligheter att ta del av ny teknik i ett företag som är i ständig utveckling. Som drifttekniker arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegorna. Läs mer om tjänsten här: Drifttekniker


Miljöarbetare
Du kommer i första hand att arbeta som miljöarbetare och hjälpa våra kunder på återvinningscentralerna.  Du ska även ibland vara behjälplig och vid behov köra våra containerlastbilar och övriga maskiner på våra återvinningscentraler. Läs mer om tjänsten här: Miljöarbetare


Enhetschef för Planering & Abonnent med placering i Varberg
Som enhetschef är du ansvarig för enhetens verksamhet, resultat och förbättringsarbete. Du arbetar med övergripande och långsiktiga frågor inom ansvarsområdet, men är också en del av den dagliga verksamheten. Läs mer om tjänsten här: EnhetschefVisa mindre

2017-02-13 Hur du undviker att dina påsar fryser fast i sopkärlet

Här är några tips som gör att påsarna inte fryser fast lika lätt vid minusgrader:


• Om du har möjlighet, låt påsen stå ute en stund så att innehållet fryser till innan du lägger det i kärlet.
• Skaka på kärlet före tömning. Då lossnar påsarna lättare.
• Har du återkommande problem med att påsarna fryser fast och har tillgång till exempelvis varmgarage, kan du ställa ditt kärl där en tid innan tömning så att påsarna tinar och därmed lossnar lättare vid tömning.
• Du kan även prova att lägga några matavfallspåsar i botten av kärlet så suger de upp fukten.


Har din påsar ändå inte lossnat vid tömningen behöver du inte vara orolig för att du ska få betala för de påsar som ligger kvar i kärlet. Du betalar nämligen bara för vikten för de soppåsar som tömts i sopbilen.

Visa mindre

2017-01-31 Tömning av glas – inte längre på VIVAB:s bord

Från och med 1 februari 2017 ansvarar inte VIVAB längre för tömning av containrar för färgat och ofärgat glas (glasigloos) på återvinningsstationerna i Varberg och Falkenberg. Detta har tidigare gjorts på uppdrag av Svensk Glasåtervinning och utförts med hjälp av en entreprenör. Fortsättningsvis kommer Ekdahl Miljö AB anlitas som idag redan sköter tömningen i stora delar av länet.


Felanmälan, vid utebliven tömning eller nedskräpning, ska precis som tidigare göras till Tidnings- och förpackningsinsamlingen (FTI AB):
E-post: info@ftiab.se
Telefon: 0200-88 03 11

Visa mindre

2017-01-23 Nytt läge för Norra kuststammen

Arbetet med Norra kuststammen, överföringsledningen mellan Lahall och Getteröverket, går framåt enligt plan. Sträckan från Höga till Kärradal är helt klar och återställd och etapp ett, som är den sista delen i projektet är påbörjad. Den delen sträcker sig från Lindhov till Getteröverket och förväntas ta cirka fyra månader att bygga. De senaste veckorna har läget ändrats något, både själva ledningsläget över Lassabackadeponin och läget för etableringen där arbetsledningen finns. 

Överens om nytt ledningsläge över Lassabackadeponin

Hur ledningen ska dras över Lassabackadeponin har hittills varit oklart men i mitten av januari kom VIVAB och Varbergs kommun (Stadsutvecklingskontoret och Hamn- och gatuförvaltningen) överens om ett ledningsläge som känns bra för alla parter. Ledningen kommer nu att placeras längs med Lassavägen, en optimal lösning med tanke på tillgänglighet, framtida utforning av området och miljöperspektivet. Dessutom kommer ledningens läge inte vara hindrande för åtgärdande av deponin. 


Det är glädjande att vi gemensamt har tagit fram ett förslag som alla parter känner sig nöjda med, säger Michael Fransson som är projektledare för Norra kuststammen. 

 

Nytt läge för etableringen

Även arbetsledningen för projektet har fått ett nytt läge. Eftersom arbetena nu sker närmare Varberg centrum har etableringen med byggbodar flyttats från Kärradal till Östra Hamnvägen 33, inte långt ifrån vår återvinningscentral. Förutom att man ser bodarna på plats finns även en skylt i korsningen Östra Hamnvägen/Getterövägen som förklarar vad som pågår i området.


Läs mer om Norra kuststammen på projektets egna sidor: Norra kuststammen. Där hittar du även kontaktuppgifter om du vill veta mer om ledningsbygget. Visa mindre

2017-01-23 Gemensamt arbete för att hindra fiskdöd i Varberg

Vid flera tillfällen under de senaste åren har döda fiskar påträffats i det öppna dagvattensystemet för Monarkdiket och Lassabackadiket i Varberg. Dessa diken passerar genom Lassabackadeponin, Getteröns naturreservat och vidare ut i Farehammarsviken. Varbergs kommun, VIVAB och Länsstyrelsen har inlett ett gemensamt arbete för att hitta orsakerna till att fisken dör och lösningar för att förbättra vattenkvaliteten. 


Pågående arbete

Som en del av utredningen genomför VIVAB kontinuerliga provtagningar av vattenkvaliteten i dikena. En av mätflottarna med mätinstrument kan ses från bron över Lassabackadiket, mellan parkeringen och Naturum. Mätinstrumenten analyserar pH (surhet), turbiditet (grumlighet), konduktivitet (ledningsförmåga) samt syrgashalt och de varnar när vattenkvaliteten försämras. 


En elfiskeundersökning av Monark- och Lassabackadikena genomfördes av Varbergs kommun i slutet av november för att förbättra kunskapen om fiskbeståndet och möjliggöra analys av fiskens hälsotillstånd. Ingen fisk påträffades vid undersökningstillfället. Elfiske kommer att upprepas under vår och höst 2017.  


Vidare har en rutin tagits fram för eventuellt kommande fiskincidenter med syftet att förbättra möjligheten att sätta in snabba åtgärder och samla in provtagningsmaterial för analys. På så sätt hoppas vi komma ett steg närmare orsaken till fiskdöden. 


Samordning av utredningar

Vattenkvaliteten i Monark- och Lassabackadikena påverkas av en rad omgivande faktorer vilket gör utredningsarbetet komplext. Genom att samordna arbetet med de projekt som pågår i området hoppas vi komma närmare en långsiktig lösning för en bättre vattenkvalitet. I utredningen att sluttäcka Lassabackadeponin (området mellan Naturumparkeringen och Naturum) ingår att klargöra om det läcker miljögifter till Lassabackadiket och vid behov sätta in åtgärder som minskar läckaget. 


Under våren 2017 kommer projekt Västerport att utreda dagvattenhanteringen i västra delen av centralorten, från fästningen i söder till Lassabackadiket i norr. Med information från detta projekt kan vi planera för långsiktigt hållbara dagvattenlösningar i samband med att vi utvecklar Varbergs nya stadsdel. Parallellt med de pågående utredningarna arbetar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med kontinuerlig tillsyn av de verksamheter som är aktiva inom det berörda området. 


Hjälp oss i arbetet
Om du är på besök i området och ser döda fiskar i dikena eller något annat avvikande ombeds du kontakta VIVAB:s arbetsledare i beredskap så fort som möjligt via telefon: 0757-27 40 00 eller e-post: vivab@vivab.info. 


Vill du veta mer? 
Kontakta vår kundtjänst så guidar de dig rätt: vivab@vivab.info eller tfn 0757-27 40 00. Visa mindre

2016-12-29 TACK för att ni bidrar till en bättre miljö

I mellandagarna har P4 Halland uppmärksammat att Varbergs och Falkenbergs kommuninvånare slänger mindre avfall än i resten av Sverige. 

Lyssna på hela reportaget här:
Visa mindre

2016-12-20 Taxor för 2017 klara

Taxorna för vatten, avlopp och avfall är det som ligger till grund för dina fakturor från oss. De beslutas på politisk nivå i respektive kommun och nu är de fastslagna för 2017. Att taxorna skiljer sig åt mellan kommunerna beror på att behoven är olika vad gäller de renoveringar, underhållskostnader och investeringar som behöver göras på våra VA-anläggningar och i vår avfallsverksamhet. 


För att vi ska kunna driftsäkra vår VA-verksamhet för framtiden behövs fortsatta investeringar göras i båda våra kommuner. Behovet är något större i Varberg. Dels byggs det mycket i kommunen och vi behöver ha en ökad kapacitet för att tillgodose kommande behov av våra tjänster, dels finns det ett stort behov av upprustning av våra befintliga anläggningar. För att klara detta det kommande året höjs VA-taxan en aning i Varberg. Brukningsavgiften höjs med 3% vilket innebär en ökad kostnad på cirka 160 kr/år för en normalvilla. Ingen justering görs av anläggningsavgiften.  


Även i Falkenberg är planerade investeringar i våra anläggningar stora, om än inte så stora som i Varberg. I år kan de planerade utbyggnaderna och upprustningarna genomföras utan höjning så VA-taxan (både brukningsavgift och anläggningsavgift) är oförändrad för falkenbergsborna. 


För avfallstaxan sker ingen höjning i år. I Varberg är den bibehållen på samma nivå som 2016 och i Falkenberg sänks grundavgiften med 15%. För den villaägare i Falkenberg som har det vanligaste abonnemanget, ett 190-literskärl och sorterar ut sitt matavfall blir det en minskad kostnad med 145 kr per år inklusive moms. 


Du hittar taxorna i sin helhet här på hemsidan. Vill du ha en tryckt taxa är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, vivab@vivab.info.  


Visa mindre

2016-11-25 Nya återvinningskort i Falkenberg

I dagarna skickas nya återvinningskort ut till VIVAB:s kunder i Falkenberg. Det är våra helårs- och sommarabonnenter som får ett nytt kort i brevlådan. Du som bor i lägenhet berörs inte. 

VIVAB förbereder för ett nytt inpasseringssystem på återvinningscentralerna. Därför får privatkunder i Falkenberg nu ett nytt återvinningskort som ersätter det gamla. För helårsabonnenter är kortet laddat med tolv besök och för sommarabonnenter är det laddat med åtta besök.

Korten kan användas från dagen de ligger i brevlådan. Det gamla kortet slängs i det brännbara hushållsavfallet.

Återvinningskortet tillhör fastighetens avfallsabonnemang och kan användas på återvinningscentralerna i Falkenberg. Vid årsskiftet nollställs kortet och laddas med nya besök.

Vill du använda ditt kort på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad?
Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

För dig som redan gjort en anmälan innan den 30 november kommer kortet att fungera från och med den 1 januari 2017. För dig som gör en anmälan före den 10 januari kommer kortet att gälla från och med 1 februari.

Observera att det är endast de nya korten som går att använda på HEM:s anläggningar. 

Visa mindre

2016-11-25 Nya matavfallspåsar testas

Under hösten har vi börjat dela ut en ny sorts matavfallspåse i samband med hämtningen av hushållsavfallet. Påsen är gjord av samma återvunna material som den tidigare påsen,
det vill säga träspill och avverkade trätoppar. Påsens platta botten gör den lättare att placera i påshållaren och blir därmed torrare och enklare att hantera.

Slut på påsar?

Bor du i villa? Kläm fast en matavfallspåse mellan locket och kärlet innan tömning. Då får du nya vid samma eller nästa tömning. Du kan även hämta nya påsar på våra kontor i Falkenberg och i Varberg eller på någon av våra bemannade återvinningscentraler. Bor du i lägenhet? Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening.
Visa mindre

2016-11-16 11 ton snus i våra avlopp - sluta fulspola!

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi måste istället fokusera på att få bättre toalettvett och sluta fulspola. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. I Falkenberg och Varberg spolas 40 000 snusprillor ned i toaletten varje dag.

Svenskt vatten har nyligen gjort en undersökning för att ta reda på varför så många slänger snus i toaletten. I Falkenberg och Varberg spolas det varje dag ner 40 000 snusprillor i toaletten, vilket i sin tur blir till totalt över 14 miljoner snusprillor per år. 

Över en miljon svenskar snusar, men en majoritet av dem (53%) känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön. En femtedel av de som inte slänger snus i papperskorgen anger att det är för att snus förmultnar och därför kan slängas varsomhelst, vilket är fel. Snus ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor eftersom det innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts inte ner i naturen. Om vi spolar ner snus i avloppet ökar även risken för att kadmiumhalten ökar i naturen. 

Undersökningen visar att den största anledningen till att man inte slänger snus i en papperskorg i första hand är att det inte finns någon papperskorg i närheten när man vill slänga sitt snus (37%). Men många oroar sig också för att det ska lukta illa (19%). Och oron verkar vara befogad. Var femte snusare uppger att de har bråkat med sin partner på grund av var de har slängt snuset. 30 procent av svenska snusare uppger att de inte har någon papperskorg på hemtoaletten. 


Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12-23 augusti 2016 har sammanlagt 512 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre som snusar. Undersökningen är baserad på ett representativt urval för den svenska befolkningen där 512 personer har svarat att de snusar vilket också är basen för undersökningen.

Läs mer på Svenskt vattens hemsida: www.svensktvatten.se 
Visa mindre