Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om våra verksamheter.
Fakturor

Hur läser jag min faktura?

Här kan du se en exempelfaktura med förklaring.

Varför är inte min senaste avläsning med på fakturan?

Det kan bero på att fakturan skapades innan du lämnade din avläsning. Det kan också bero på att avläsningen avvikit för mycket från föregående avläsning och därför behöver en extra koll innan den faktureras.

Vad är lägenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. Med lägenhet menas en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus, etcetera. En normalvilla faktureras en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter faktureras flera lägenhetsavgifter.


Lägenhet (definition)
En lägenhet är en fristående bostadsenhet, dvs den ska innehålla

  • toalett
  • köksutrymme/pentry/kokvrå
  • kunna nyttjas fristående, dvs det ska finnas möjlighet att stänga om sig  
Exempel: Enbostadshus med gäststuga inredd med kök och badrum beräknas efter 2 lägenhetsavgifter.


Matavfall - brunt kärl

Hur vet ni vad just mitt kärl väger?

Varje sopkärl har en unik identifieringsbricka, en så kallad tag. När sopbilen lyfter upp kärlet vid tömningen läser den av identifieringsbrickan och vägningen kopplas till din fastighet. 

Vilka fördelar har vägning av sopor? För dig som kund blir det en mer rättvis kostnadsfördelning eftersom du bara betalar för det du slänger i ditt kärl. Du kan därför på ett mer märkbart sätt påverka din kostnad för sophämtningen. Vi tror och hoppas att vägningen leder till en ökad utsortering av avfall, dvs att fler väljer att återvinna ännu mer, t ex vad gäller förpackningar. Det övergripande målet är att minska mängden avfall som uppkommer.

Hur vet jag att det är mitt sopkärl?

Varje sopkärl är märkt med en vit klisterlapp. På den finns en streckkod och din anläggningsadressen i klartext. Där står också kärlets tjänstnummer som du också kan se på din faktura.

Hur går vägningen av sopor till?

När sopbilen kommer och tömmer kärlen registreras först den vikt kärlet har innan soporna töms (när kärlet lyfts upp av sopbilen). När kärlet är tomt (på vägen ner till gatan igen) vägs kärlet på nytt innan det ställs tillbaka på hämtningsstället. Skillnaden i vikten är den som du betalar för.
Återvinningskort

Varför får jag ett nytt återvinningskort?

VIVAB förbereder för ett nytt inpasseringssystem för våra återvinningscentraler. I samband med detta skickar vi ut nya kort till samtliga helårs- och sommarabonnenter. Du som bor i Falkenberg fick ett nytt kort i december 2016. Kortet började gälla från den dagen du fick det. Släng ditt gamla som brännbart hushållsavfall.  För dig som har ett helårsabonnemang är kortet laddat med tolv nya besök. För dig som har ett sommarabonnemang är kortet laddat med åtta besök. Kortet laddas med nya besök vid varje årsskifte.


Vill du använda ditt kort på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad?
Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

För dig som redan gjort en anmälan innan den 30 november kommer kortet att fungera från och med den 1 januari 2017. För dig som gör en anmälan före den 10 januari kommer kortet att gälla från och med 1 februari.

Observera att det är endast de nya korten som går att använda på HEM:s anläggningar. 

När börjar mitt nya kort gälla?

Kortet börjar gälla från den dagen du får det. Släng ditt gamla som brännbart hushållsavfall.

För dig som har ett helårsabonnemang är kortet laddat med tolv nya besök. För dig som har ett sommarabonnemang är kortet laddat med åtta besök. Kortet laddas med nya besök vid varje årsskifte.


Vill du använda ditt kort på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad?
Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

För dig som redan gjort en anmälan innan den 30 november kommer kortet att fungera från och med den 1 januari 2017. För dig som gör en anmälan före den 10 januari kommer kortet att gälla från och med 1 februari.

Observera att det är endast de nya korten som går att använda på HEM:s anläggningar. 

Var gäller mitt kort?

Kortet gäller på samtliga återvinningscentraler i Falkenbergs kommun.

Vill du använda ditt kort på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad?
Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

För dig som redan gjort en anmälan innan den 30 november kommer kortet att fungera från och med den 1 januari 2017. För dig som gör en anmälan före den 10 januari kommer kortet att gälla från och med 1 februari.

Observera att det är endast de nya korten som går att använda på HEM:s anläggningar. 
Inne på återvinningscentralen

Varför ska jag använda genomskinlig säck till brännbart avfall på ÅVC:n?

För att säkerställa korrekt sortering i våra containrar på återvinningscentralen tar vi endast emot brännbart avfall i genomskinlig säck. Att avfallet är synligt medför också en säker hantering och arbetsmiljö för vår personal. Kunder som inte följer dessa instruktioner blir ombedda att packa om avfallet på avsedd plats på återvinningscentralen eller återkomma med korrekt paketerat avfall.

Vad är "avgiftsbefriat avfall"?

Exempel på avgiftsbefriat avfall som du kan lämna på våra bemannade återvinningscentraler är vitvaror, farligt avfall (ex kemikalier, färgrester), el- och elektronikavfall, däck utan fälg eller kläder. Har du endast avfall av dessa slag, kontakta då personal som kan öppna bommen utan att besöket registreras.

Förpackningar i plast, papper, metall, glas och tidningar lämnas kostnadsfritt på närmsta återvinningsstation. Det är FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna.

Hur gör jag med avfall som omfattas av producentansvar?

Elektronik, kylar, frysar och farligt avfall kan alltid lämnas utan kostnad, det vill säga utan att du behöver dra ditt kort. På Sandladan i Falkenberg finns ett område avsett för dessa typer av avfall. Där finns även Återbruket där du kan lämna saker som kan återanvändas.
Brännbart avfall - grönt kärl

Varför är inte mina sopkärl tömda?

Det kan bero på att det varit svårt för chauffören att komma fram till kärlen. Det är viktigt att se till att kärlen inte är blockerade av något samt att det under vintertid är halkbekämpat fram till kärlen. Vägen är chaufförens arbetsplats och det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller ej. Chauffören kan aldrig tvingas till att ta risker eller köra på en väg som hen bedömer inte är framkomlig. 

När töms mitt sopkärl?

De allra flesta har hämtning varannan vecka. För att få reda på dina hämtningsdagar kan du titta på din faktura där står angivet vilka dagar du har fått tömt. Du kan också logga in på Mina sidor för att se hämtningsdag. Annars är du välkommen att kontakta kundtjänst, gärna via e-post: vivab@vivab.info Ange vilken kommun och adress det gäller.

Kan jag få uppehåll i min sophämtning?

Ja, om fastigheten kommer att vara obebodd under en längre tid kan du få uppehåll. Uppehåll i hämtningen medges när fastigheten inte används för övernattning och vi hämtar då hem kärlet/kärlen mot en kostnad enligt gällande taxa. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex (6) månader och för fritidshus under hela hämtningssäsongen. Kontakta kundtjänst för att anmäla detta, gärna via e-post: vivab@vivab.info så skickar vi dig en ansökan.
Vatten och avlopp

Varför är vattnet i Varberg klarare nu?

Tidigare har dricksvattnet i Varberg haft en gulbrun färg på grund av en ökad mängd humus. Sedan november 2016 har Kvarnagårdens vattenverk ett ultrafilter som renar vattnet med membranteknik. 
Sedan dess har vi fått en förbättrad vattenkvalitet i Varberg.

Vad är lägenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. Med lägenhet menas en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus, etcetera. En normalvilla faktureras en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter faktureras flera lägenhetsavgifter.


Lägenhet (definition)
En lägenhet är en fristående bostadsenhet, dvs den ska innehålla

  • toalett
  • köksutrymme/pentry/kokvrå
  • kunna nyttjas fristående, dvs det ska finnas möjlighet att stänga om sig  
Exempel: Enbostadshus med gäststuga inredd med kök och badrum beräknas efter 2 lägenhetsavgifter.


Vi är utan vatten i vårt hus, vad gör jag?

Kontrollera samtliga kranar i huset, om möjligt hör med grannar om de också saknar vatten. Om det enbart är din egen fastighet ligger problemet förmodligen inne i fastigheten, då kontaktar du en rörfirma i första hand. Om även grannarna är utan vatten rör det sig troligast om en vattenläcka eller annan driftstörning. Kontrollera först om det finns information här på vår hemsida. Så fort vi får kännedom om en driftstörning lägger vi ut information på startsidan under "Driftinformation". Den uppdateras sedan kontinuerligt. Om ingen information finns på hemsidan som berör ert område, kontakta vår kundtjänst och anmäl driftstörningen.
Eget avlopp / slam

Vad ska jag tänka på innan slamtömning sker?

• Märk ut slamavskiljare och slutna tankar med förslagsvis aviseringslapp så att de lätt kan hittas. Det är inte alltid samma chaufför som kommer till dig.
• Slamavskiljare/tankarna ska vara lättillgängliga och utan hinder.
• Tillfartsvägar ska minst vara 3,5 meter breda och 4,0 meter höga, halkbekämpade och körbara.   
• Lyft bort lock som är större än 75 cm eller tyngre än 50 kg. Täck gärna över brunnen med täckskiva eller liknande. 

Om vi inte kan tömma din tank på grund av dålig märkning eller framkomlighet utgår en avgift för framkörningsavgift enligt gällande taxa.
 
Avbokning av tömning ska göras innan påbörjad tömningsvecka. Ej avbeställd tömning debiteras enligt gällande taxa. 

Nu görs en inventering av slanglängder. Om entreprenören behöver använda mer än 20 meter slang utgår avgift enligt taxa.

Jag har en sluten tank, vad gäller då?

Kontakta VIVAB:s kundtjänst för beställning av slam­tömning. 
Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och behöver tömmas. Se över din tank så att larm­anordningen fungerar.

Jag har en slamavskiljare, vad gäller då?

Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år enligt kommunernas renhållnings­ordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan tömningen utförs. Vill du ha tömning mer sällan än en gång om året så ska du vända dig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun för att söka dispens:
Falkenberg, tfn 0346- 88 60 00, e-post: miljo.halsa@falkenberg.se
Varberg, tfn 0340- 882 66, e-post: mhn@varberg.se