Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel!

Kranvatten som du använder till att dricka och laga mat med klassas som livsmedel och det ställs höga krav på kvalitet. I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det VIVAB som levererar dricksvattnet till dig som är ansluten till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Ytvatten och grundvatten

I Varberg kommer vattnet till största delen från ytvatten som bereds i Kvarnagårdens vattenverk. Ytvattnet är mjukt och fritt från metaller, däremot finns det biologiskt material som behöver rensas bort i en reningsprocess. Innan ytvattnet har letts till vattenverket har det blandats med grundvatten. Det som händer när vattnet behandlas på Kvarnagården är att vattnets hårdhet, pH och alkalinet i det höjs med hjälp av kalk och kolsyra. Därefter passerar vattnet ett sandfilter. För att säkerställa att vattnet är fritt från bakterier tillsätts kloramin. Det sista som händer med vattnet innan det pumpas ut på ledningsnätet är att det passerar en mikrobiologisk barriär bestående av UV-ljus.


I Falkenberg kommer vattnet från grundvatten. Vid de stora vattenverken förstärks grundvatten med ytvatten från Ätran och Vinån. Grundvatten är mer lättbehandlat än ytvatten vid produktion av dricksvatten. Anledningen är att grundvattnet håller en lägre temperatur och har lägre innehåll av oönskat material och bakterier än ytvatten.


Ledningsnät i Varberg och Falkenberg

I våra kommuner finns totalt cirka 300 mil VA-ledningar. Ledningsnätet utgör en stor anläggning som ligger dold under marken. Driftstörningar som exempelvis mindre vattenläckor upptäcks oftast först när vattnet tränger upp till markytan. Akuta problem med ledningsnätet, reservoarer, pump och tryckstegringsstationer tas om hand direkt, dygnet runt hela året. Ledningsnätet består av tre typer av ledningar:

Dricksvattenledningar

Dessa levererar vårt livsviktiga dricksvatten från vattenverken till dig som är kund hos oss. Det vanligaste ledningsmaterialet är gjutjärn och pvc. Numera är alla nya vattenledningar av plast. För att hålla rätt tryck på dricksvattennätet finns tryckstegringsstationer och reservoarer.

Spillvattenledningar

Med spillvatten menas avloppsvatten. I dessa ledningar transporteras avloppsvatten till våra reningsverk och det vanligaste ledningsmaterialet är betong. På grund av topografin och avståndet till reningsverken krävs att ledningsnätet kompletteras med pumpstationer.

Dagvattenledningar

Dagvattenledningar leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator till recipienten (exempelvis Kattegatt). Här är också betong det vanligaste ledningsmaterialet. För att uppnå en naturlig rening av dagvatten och utöka kapaciteten på ledningsnätet anläggs ofta dagvattendammar i våra bostadsområden.
Spara på vattnet

Även om vi har gott om vatten i våra kommuner är det viktigt att inte slösa på vattnet.
Läs mer

Vattenmätare

Din vattenmätare ägs av VIVAB men du ansvarar själv för att läsa av den. Avläsningen ligger till grund för din faktura, vi debiterar en uppskattad förbrukning baserad på dina tidigare avläsningar.
Läs mer

Vattenskyddsområden

Våra vattenskyddsområden ska bidra till att det vatten som vi ska dricka skyddas, på både kort och lång sikt. Om du bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver du vara extra varsam när du till exempel byter olja på bilen, tvättar bilen eller gödslar gräsmattan. 
Läs mer

Vattnets hårdhet

Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium och mäts i enheten ºdH. Hårdheten påverkar till exempel dosering av tvättmedel

Läs mer

Ultrafiltrering byggs på Kvarnagården

I Varberg, på Kvarnagårdens vattenverk, pågår ett projekt med införande av ultrafiltrering.
Läs mer

Färgat vatten i Varberg

Dricksvattnet i Varberg är av hög kvalitet. Det upplevs dock ibland vara färgat, åt det gulbruna hållet. Färgen beror på att kvaliteten på råvattnet har förändrats och innehåller en högre halt av bland annat humus.
Läs mer