Frågor och svar kring utskicket

Varför genomförs projektet?

Syftet är att minska hushållens brännbara avfall. Desto mer avfall ett hushåll källsorterar, desto mindre mängder brännbart avfall tenderar det att slänga. Liknande projekt avseende elektricitet och vatten i andra länder har visat sig bidra till att minska miljöbelastningen.

Hur märker jag av projektet?

Om ditt hushåll ingår i det urval som ingår i projektet kommer du regelbundet få ett brev med information om ditt hushålls avfallsvikt för brännbart avfall. I brevet jämförs ditt brännbara avfall dels med genomsnittsvikten för ca 100 andra hushåll i ditt närområde och dels med genomsnittsvikten för de 20 % av de 100 hushållen som slängt minst brännbart avfall.

Jag vill inte delta i projektet. Hur gör jag? Vad händer när jag avregistrerat mig?

Du kan avregistrera dig här. De som bor i hushåll som väljer att lämna projektet kommer att uteslutas ur all databearbetning och databehandling från och med det datum då de avregistrerar sig. De hushåll som avregistrerar sig mindre än en vecka före ett planerat utskickstillfälle kommer dock att få ett brev till.

Hur lång tid pågår projektet?

Projektet pågår tillsvidare.

Varför genomförs projektet bara i Varbergs kommun?

Varbergs kommun har haft viktbaserad taxa sedan 1994, jämfört med Falkenberg som införde viktbaserad taxa 2014. 

Finansieras projektet via kommunalskatt eller avfallstaxa?

Nej. Projektet bekostas med statliga medel. Det finansieras varken med kommunens skattepengar eller via avfallstaxan. Vi strävar efter att anpassa den information och de arbetsprocesser vi använder så att kostnaderna hålls på så låg nivå som möjligt.

Varifrån kommer viktuppgifterna?

VIVAB:s entreprenörs sopbilar väger varje avfallskärl vid hämtning av hushållsavfallet. Vikterna används som underlag för fakturering. Det är dessa uppmätta vikter som har sammanställts i brevet. Vikterna har dividerats med antalet personer som just nu är folkbokförda på respektive adress.

Jämförelsen gäller brännbart hushållsavfall. Vad är det?

Brännbart hushållsavfall är det avfall som återstår efter att andra avfallstyper, som matavfall och förpackningar, sorterats ut som råvara för produktion av biogas, biogödsel och för materialåteranvändning.

Kommer de avfallsvikter som redovisas för mitt hushåll leda till några särskilda konsekvenser?

Nej. Projektet handlar endast om att tillhanda information om ditt hushålls brännbara avfall och att ge dig möjlighet att jämföra vikten med hushåll i ditt område. VIVAB har idag en viktbaserad avfallstaxa i kommunen, vilket betyder att ett hushålls kostnad för avfallshantering blir lägre ju mindre mängd avfall som slängs.

Varför är det bara villahushåll och inte flerfamiljshus som får brev?

Flerfamiljshus har gemensamma soprum där alla slänger sitt avfall. Då vi inte kan väga kärl för brännbart avfall separat för varje enskilt hushåll i ett flerfamiljshus, ingår inte sådana fastigheter i det här projektet.

Varför ser inte mitt brev likadant ut som min grannes?

Inom ramen för projektet utforskar vi även olika sätt att presentera jämförelsen mellan hushåll.

Mitt hushåll har inte fått något brev, varför inte?

Projektet sker i en begränsad utsträckning och endast vissa delar av kommunen omfattas. Om du inte har fått något brev genomförs inte projektet i ditt område.

Mitt hushåll delar avfallskärl med andra hushåll. Hur är våra avfallsvikter uträknade?

Vi beräknar en avfallsvikt för varje kärl snarare än för varje hushåll. Om ett kärl delas av flera hushåll slås dock avfallsvikten för det kärlet ut på samtliga medlemmar av båda hushållen. eftersom informationen därmed gäller för båda hushållen, har de hushåll som du delar kärl med fått precis samma informationsbrev som du.

Jag anser inte att vikterna stämmer. Vad gör jag?

Uppgifterna om avfallsvikterna är tagna ut VIVAB:s databas för insamlade avfallsvikter. Dessa vikter används redan som underlag för fakturering. Misstänker du att de vikter som uppges i brevet inte stämmer är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst via e-post vivab@vivab.info eller via telefon 0757 27 40 00.

På mitt brev står det att ingen viktregistrering genomförts. Vad innebär detta?

Vid ett mycket litet antal tillfällen registreras inte vikten på rätt sätt, exempelvis på grund av att en extra avfallssäck ställts ut bredvid kärlet. Vi kan då inte göra jämföra dina avfallsvikter med andra hushåll.

Går det att få viktinformation även för matavfall?

I nuläget syftar detta projekt specifikt till att reducera mängden brännbart avfall, därför endast denna fraktion omfattas av utskicken.

Tittar ni även på vad avfallet innehåller?

Nej. Det är endast restavfallets vikt som kontrolleras, inte innehållet.

Hur hanteras personuppgifter?

Projektet utnyttjar hushållsspecifik information om avfallsvikter. Utöver detta behandlas folkbokföringsuppgifter (personnummer,namn och adress). Materialet kontrolleras av externt personuppgiftsbiträde och hanteras enbart av projektägarna i syfte att fullfölja detta avgränsade projekt. 

En månad efter det att projektet avslutats gallras alla personuppgifter. Individer boende i de hushåll som väljer att lämna projektet kommer att uteslutas ur all databearbetning och databehandling från och med det datum då de avregistrerat sig. De hushåll som avregistrerar sig mindre än en vecka före ett planerat utskickstillfälle kommer dock att få ett brev till.

Laglig grund för insamling är allmänt intresse. Projektet genomförs i syfte att minska den samlade avfallsmängden - för ökad miljönytta och i förlängningen ett mer hållbart samhälle. 

Mitt hushåll är inte jämförbart med mina grannars. Varför blir jag ändå jämförd med dem?

Avfallsvikten fördelas ut på samtliga medlemmar i ett hushåll. Andra faktorer har vi ingen möjlighet att ta med i beräkningen. Till exempel hur stor andel av tiden som hushållsmedlemmar är hemma. Det påverkar jämförbarheten i viss utsträckning. Vi bedömer ändå att jämförbarheten i genomsnitt är tillräckligt god för att informationen skall vara relevant.

De senaste veckorna har jag inte ställt ut mitt avfallskärl för tömning. Varför jämförs jag ändå?

Breven visar hur många gånger som ditt avfallskärl har tömts inom perioden, så du kan sätta jämförelsen i perspektiv. De allra flest kärl töms en gång varannan vecka.

Minskar avfallet genom att hushållen får de här utskicken? De bidrar ju i sig till ökat avfall.

Forskning kring denna typ av informationsutskick visar att miljöbelastningen minskar märkbart. Naturligtvis medför själva breven ytterligare avfall, men vi har skäl att tro på att effekten ska bli positiv för miljön.