Hushållsavfall

VIVAB har det övergripande ansvaret för insamling och behandling av avfall från hushållen i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Uppdraget utförs av vår entreprenör Nordisk Återvinning AB. Regler för respektive kommuns avfallshantering finns i föreskrifter som antas av kommunfullmäktige.

Ditt hushållsavfall hämtas på en bestämd hämtningsdag var 14:e dag. Vilken dag som gäller din fastighet kan du se på din faktura eller genom att logga in på Mina sidor. Observera att förändringar i hämtningsdag kan ske i samband med storhelger. När ditt hushållsavfall hämtas av Nordisk Återvinning vägs det. Avfallet från det gröna kärlet transporteras till Halmstad där det förbränns och blir till energi i form av värme. Om du sorterar ut ditt matavfall går avfallet från det bruna kärlet till biogasanläggningen i Jönköping där det blir till biogas och biogödsel.

Missad tömning

Vid missad tömning, eller om du av någon anledning vill ha en extra tömning, kontaktar du Kundtjänst.

Fritidsabonnemang

För dig som har fritidshus och önskar hämtning enbart under sommarhalvåret erbjuder vi ett särskilt fritidsabonnemang. Om du har frågor om abonnemang eller byte av kärl, kontakta VIVAB:s kundtjänst.

Underlätta hämtningen

För att underlätta hämtningen av ditt hushållsavfall, tänk på att:

  • Ställa fram ditt/dina kärl senast kl. 06:00 på hämtningsdagen
  • Placera kärlets handtag och hjul utåt gatan
  • Placera kärlet så att det inte hindrar någon trafik
  • Vägen fram till kärlet ska hållas fri. Vintertid är det viktigt att se till att kärlet inte blockeras av snövallar och att det är halkbekämpat fram till kärlet.
Så här placerar du kärlen:
Schematisk bild placering av kärl

Sommartömning 2018

För dig som har ett sommarabonnemang för ditt fritidshus hämtas hushållsavfallet 13 gånger i sommar.
Sommartömning 2018

Hämtning av trädgårdsavfall

Vill du få ditt trädgårdsavfall hämtat?
Läs mer här

Företagare

För dig som bedriver verksamhet eller äger en flerfamiljsfastighet gäller speciella regler. Läs mer på våra företagssidor.
Till företagssidan

Matavfallsinsamling från flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Matavfall

Sortera ditt matavfall och bidra till en bättre miljö!
Mer om matavfall

Förpackningar, glas och tidningar

Runt om i Varberg och Falkenberg finns återvinningsstationer för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och tidningar, ibland även för batterier och kläder. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för dessa stationer. Har du frågor eller synpunkter gällande städning och tömning kontakta FTI:s kundtjänst
info@ftiab.se tfn 0200-88 03 11
Hitta närmsta återvinningsstation