Avfallstrappan - Vivab.info

Avfallstrappan

Det krävs stora resurser av naturen för att kunna producera material och produkter. För att värna om miljön behöver vi ta hand om de resurser som finns och minska vår konsumtion. I Sverige har vi antagit avfallstrappan som är ett EU-direktiv som styr hur vi ska agera för att minimera avfallsmängderna och i stället sluta kretsloppet.Kliv upp för avfallstrappan!

Att ständigt sträva efter att gå upp för stegen i trappan är en enkel metod för att tänka miljösmart. Minimera är bättre än att återanvända, att återanvända är bättre än att återvinna, och så vidare. 


Minimera

Tänk först och köp sen. Behövs den här prylen? Satsa på kvalitet som håller längre. Ge bort en upplevelse istället för en sak. Planera matinköpen så att varorna inte blir för gamla och måste slängas.


Återanvända

Återbruka prylar, lämna till second hand, sälj eller gör om dem till något annat. 


Återvinna

Sortera ut förpackningar, tidningar, glas och annat avfall så kan materialet återvinnas i nya produkter. 


Energiutvinna

Genom att sortera det brännbara avfallet kan det förbrännas och energi kan utvinnas. Utsorterat matavfall kan bli biogas.


Deponera

Avfall som inte går att återanvända, återvinna eller energiutvinna läggs på ett särskilt avfallsupplag, en så kallad deponi. Det är en sista utväg som vi helst vill slippa.