Bräddning - Vivab.info

Bräddning

Vid kraftigt regn eller mycket nederbörd på kort tid kan vattenledningarna bli överfulla. Då riskerar vattnet att rinna baklänges i ledningarna och därmed riskera att översvämma källare och gator. För att undvika detta genomförs en bräddning.
Bräddning är vanligare i kombinerade ledningssystem där dagvatten (regnvatten) och spillvatten (avloppsvatten) samlas i en ledning. Kombinerade ledningar byggs inte längre och de som finns byggs succesivt om, detta för att minska belastningen på ledningsnät och reningsverk och därmed minska bräddning.

Om det har skett en bräddning ser vi till så att inget skräp ligger kvar i utloppsområdet. Beroende på omfattning och konsekvens av bräddningen kan det hända att vi skriver en avvikelserapport med utredning om vad som gick fel och hur vi kan undvika att felet uppstår i framtiden.


Handlingsplan för att minska antalet bräddningar

VIVAB jobbar ständigt med att förbättra och underhålla ledningsnätet. Vi har en åtgärdsplan för hur antalet bräddningar ska minska, hur larmen vid pumpstationerna ska förbättras och driftsäkerheten öka. Samtidigt har vi en löpande plan om att alla bräddningar ska ske på lämplig plats, utan risk för skada på enskild egendom, hälsa eller miljövärden.


Vanliga frågor om bräddning

Vad är bräddning?

Bräddning orsakas av hydraulisk överbelastning, vilket betyder att vattenmängden är större än vad ledningsnätet eller reningsverket klarar av. Höga vattenmängder kan ske vid hög nederbörd eller avsmältning. Att brädda är en normal systemfunktion för att inte vattnet ska gå baklänges om ledningarna bli överfulla. Om det gör det riskerar vattnet att tränga upp i golvbrunnar och gatubrunnar och orsaka översvämningar. 

Kan man undvika bräddningar?

Det går att undvika till viss del. Vid vissa pumpstationer kan vi ibland styra bräddningarna så att bräddningen inte sker på ett olämpligt område. Även i nya ledningar kan det komma en viss mängd tillskottsvatten och regnar det tillräckligt mycket under en tillräckligt lång period, kommer det snart ske en bräddning på ledningsnätet. Vattnet består då till största delen av regnvatten. Pumpar och ledningar kan alltid gå sönder, men vi har beredskap om det skulle hända. 

Vad är nödutsläpp?

Nödutsläpp kan orsakas av olika former av driftstörningar som till exempel pumphaverier och strömavbrott som gör att vattnet inte pumpas vidare i ledningsnätet. När det blir för mycket vatten i ledningen avleds detta via bräddutloppet.  

Nödutsläpp kan även ske vid planerat underhåll av ledningsnät eller reningsverk. Farligt vatten kan komma från ett oavsiktligt utsläpp av industrivatten med innehåll av föroreningar som kan förstöra reningsprocessen. Därför görs ett nödutsläpp för att undvika att vattnet kommer in till vattenverket. 

Rapport Omvärldsbevakning kring bräddning

En omvärldsanalys för att skapa kontakter, dela erfarenheter och goda exempel om bräddningar och nödutsläpp. Åtgärder för att förebygga och minska antal, volym och konsekvenser.
Läs rapporten här