Farligt avfall - Vivab.info

Farligt avfall - företag och verksamheter

Som företagare har du lagar och förordningar att förhålla dig till när det gäller ditt farliga avfall. Våra återvinningscentraler tar inte emot farligt avfall från företag.

Vad är farligt avfall?

Inom de flesta verksamheter används produkter och kemikalier som ger upphov till farligt avfall, det kan vara avfall som till exempel är giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Denna typ av avfall får inte blandas med annat avfall. Företagen har ansvar för att det farliga avfallet samlas in på rätt sätt så att inte människor och miljö kommer till skada. Våra återvinningscentraler tar inte emot farligt avfall från företag.

Vad gäller?

Följande lagar, bestämmelser och förordningar styr hantering av farligt avfall och farligt gods:
• Miljöbalken
• Förordningen om transport av farligt gods, med bland annat krav på säkerhetsrådgivare
• Naturvårdsverkets föreskrifter om transportdokument
• Transport av farligt gods på väg enligt ADR
• Förordningen om spillolja

Enligt dessa lagar och förordningar är du som företagare skyldig att:
• hantera farligt avfall enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
• känna till vad som är farligt avfall enligt bilagan till förordningen för farligt avfall
• endast anlita godkända transportörer för transport av farligt avfall
• upprätta godsdeklaration med märkning och etikettering av godset
• arkivera godsdeklaration i minst 5 år
• ha utsett godkänd säkerhetsrådgivare

Anlita godkänd mottagare
Farligt avfall får bara lämnas till anläggningar som har särskilt tillstånd att ta emot farligt avfall. Den som lämnar avfallet har skyldighet att kontrollera att avfallet skickas till en godkänd mottagare. Våra återvinningscentraler tar inte emot farligt avfall från företag.

Anlita godkänd transportör
För att få transportera farligt avfall behövs tillstånd från Länsstyrelsen. Den som lämnar farligt avfall är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd innan avfallet lämnas för transport.

Du får själv transportera det farliga avfall som uppkommer i din egen verksamhet om det är en liten mängd. Det får dock inte göras utan anmälan till Länsstyrelsen. Transportreglerna enligt ADR måste  följas. De årliga mängderna får inte överstiga:

• 400 liter oljeavfall
• 200 liter lösningsmedel
• 200 liter färg- eller lackavfall
• 300 st lysrör eller andra ljuskällor per transport
• 300 kg använt köldmedium per transport

Innehåller avfallet PCB, kvicksilver, cyanid eller kadmium är det inte tillåtet att transportera utan tillstånd, oavsett mängd.

Krav på säkerhetsrådgivare

Större delen av allt farligt avfall klassas som farligt gods. För alla leveranser, transporter, lastningar och lossningar av farligt gods ska finnas en säkerhetsrådgivare som godkänts av Räddningsverket. Kravet omfattar också avsändaren!

Du som lämnar farligt gods måste

  • upprätta godsdeklaration med märkning och etikettering av godset
  • arkivera godsdeklarationen i minst fem år
  • ha utsett godkänd säkerhetsrådgivare