Höjda taxor 2019

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) samt avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA- och avfallsverksamhet inte finansieras av skattemedel. Avgifterna justeras i taxan som beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun. 

Varje kommun har olika förutsättningar. Faktorer som påverkar är till exempel invånartäthet, transportsträckor, antalet anläggningar, utformning av ledningsnät och hur investeringsbehovet ser ut. Detta medför att avgifterna kan skilja sig mellan olika kommuner.


Avfallsverksamheten. Avgiften du betalar för hämtning av ditt avfall ska täcka VIVAB:s kostnader för hämtning och omhändertagande av avfall samt driften av VIVAB:s återvinningscentraler.

VA-verksamheten. Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnätet och anläggningar. Avgifterna går även till att rena och ta hand om avlopps- och dagvatten. Avgifterna justeras i VA-taxan som beslutas av kommunfullmäktige i kommunen.

Skillnad på skatt och taxa

Taxa tas ut för att täcka en kostnad kommunen har för att utföra en viss tjänst. Skatt går exempelvis till kommunen utan direkt koppling till motprestation.

Hur mycket höjs avfallsavgiften 2019?

Varberg
Avfallstaxan höjs i genomsnitt med 8 %. För det vanligaste abonnemanget, villahushåll med utsortering av matavfall, innebär det en höjd kostnad med 12 kronor per månad. Avgiften för slam höjs med 25 kronor per tömning.

Höjningen baseras på idrifttagningen av den nya återvinningscentralen på Holmagärde i Varberg samt kostnader kopplat till VIVAB:s entreprenörsverksamhet för tömning och omhändertagande av avfall både för hushåll och på VIVAB:s återvinningscentraler.

Falkenberg
Avfallstaxan höjs i genomsnitt med 3 %. För det vanligaste abonnemanget, villahushåll med utsortering av matavfall, innebär det en höjd kostnad med 4,50 kronor per månad. Avgiften för slam höjs med 30 kronor per tömning.

Höjningen baseras på kostnader kopplat till VIVAB:s entreprenörsverksamhet för tömning och omhändertagande av avfall, både för hushåll och på VIVAB:s återvinningscentraler.

Hur mycket höjs VA-avgiften 2019?

Varberg
Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs i genomsnitt med 15 %. För en genomsnittsvilla innebär det en ökad avgift med 73 kronor per månad. För flerfamiljshus (hyres- och bostadsrätt) ökar avgiften med 47 kronor per lägenhet och månad.

VIVAB ansvarar för driften av det cirka 300 mil långa ledningsnätet och av våra anläggningar (renings- och vattenverk). Nya bostadsområden byggs vilket ställer krav på att bygga ut VA-nätet för att säkra dricksvattenleveransen och hanteringen av avlopp- och dagvatten. Dessutom finns det ett stort behov av förnyelse av gamla ledningar. 

Falkenberg
Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs i genomsnitt med 7 %. För en genomsnittsvilla innebär det en ökad avgift med 32 kronor per månad. För flerfamiljshus (hyres- och bostadsrätt) ökar avgiften med 22 kronor per lägenhet och månad.

VIVAB ansvarar för driften av det cirka 300 mil långa ledningsnätet och av våra anläggningar (renings- och vattenverk). Nya bostadsområden byggs vilket ställer krav på att bygga ut VA-nätet för att säkra dricksvattenleveransen och hanteringen av avlopp- och dagvatten. Dessutom finns det ett stort behov av förnyelse av gamla ledningar.


Investeringar i kommunerna kommer att fortsätta i en högre takt jämfört med tidigare.

För mer information kontakta

Johan Jacobsson, ekonomichef
Telefon:
0757 – 27 40 20