FAQ taxehöjning - Vivab.info

Vanliga frågor kring taxehöjning

Varför höjs taxan?

Både Varberg och Falkenberg är tillväxtkommuner där befolkningsmängden ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och våra städer förtätas vilket ställer större krav på förbrukningen av dricksvatten och kapaciteten på våra verk och anläggningar inom både VA och avfall. Gamla verk och ledningar från 60- och 70-talet behöver förnyas samtidigt som det 300 mil långa ledningsnätet behöver underhållas. Med anledning av klimatförändringar med torka och lägre grundvattennivåer behöver vi trygga en framtida vatten- och avloppsfunktion. 

Samtidigt som VIVAB:s roll inom samhällsutveckling blir större växer även vår personalstyrka, främst relaterat till planering och projektering av investeringsprojekt. Ny teknik och uppdaterad lagstiftning ställer krav på en ökad administration. 

Vad går taxepengarna till?

Taxan går till att leverera rent dricksvatten, rena avloppsvatten och ta tillvara på avfallet på ett hållbart sätt. Samtidigt behöver våra system framtidssäkras och kapaciteten öka för att vi ska kunna möta en växande befolkning, klimatförändring och skärpta miljökrav.

Exempel på stora projekt som genomförts och pågår
 • Holmagärde återvinningscentral
 • Upprustning av Tvååker och Veddiges återvinningscentraler
 • Ny omlastning- och förbehandlingsanläggningen för avfall i Gödastorp
 • Nytt reningsverk i Ullared
 • Ny överföringsledning mellan Vessigebro och Falkenberg
 • Ökad kapacitet i Ullareds vattenverk och ny högreservoar
 • Ny spillvattenledning mellan Varvet och Smedjeholm i Falkenberg
 • Både mindre och större underhålls- och förnyelseprojekt på Smedjeholms och Getteröverkets reningsverk
 • Ökad förnyelse av ledningsnätet
 • VÅGA, nytt vattentorn i Varberg
 • Råvattenledning i Ragnhilds källa till Stora Neden
 • Västra Kuststammen
 • Upprustning och ökad kapacitet på Veddiges reningsverk

Varför är det inte samma taxa i alla kommuner?

Varje kommun har olika förutsättningar, tex påverkar invånarantalet, folktäthet, geografiska förutsättningar, VA-ledningsnätets utformning och renings- och vattenverkens storlek. Detta medför att avgifterna ser olika ut i olika kommuner. 

Hur mycket höjs taxorna i Varberg

Avfallstaxan Varberg
Avfallstaxan höjs med 13 %. Detta motsvarar cirka 25 kr/månad för ett normalt hushåll*. Höjningen av avfallstaxan fördelas på viktavgiften samt grund- och hämtningsavgifterna.
Viktavgiften höjs med 26%. Detta innebär att avgiften blir 3,90 kr/kg för ett normalt hushåll*.
Grund- och hämtningsavgifterna höjs med 5%. Detta innebär att avgiften blir 1 085 kr/år för ett normalt hushåll*.
Avgiften för slam höjs med 2,5% vilket motsvarar en ökning med 20 kr/tömning.

VA-taxan Varberg
Brukningsavgiften höjs med 10 %. Detta motsvarar cirka 62 kr/månad för villa (typhus A**) och cirka 40 kr/månad för lägenhet (typhus B***).
Anläggningsavgiften höjs med 5%. Detta motsvarar en ökning med 9 990 kr för en villa (typhus A**) och 29 500 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B***).

* Normalt hushåll = en villa med utsortering av matavfall med en uppskattad vikt på cirka 14 kilo per tömning, 26 gånger per år.
** Typhus A = avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.
*** Typhus B = avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2.

Hur mycket höjs taxorna i Falkenberg?

Avfallstaxan Falkenberg
Avfallstaxan höjs med 13 %. Detta motsvarar cirka 25 kr/månad för ett normalt hushåll*. Höjningen av avfallstaxan fördelas på viktavgiften samt grund- och hämtningsavgifterna.
Viktavgiften höjs med 26%. Detta innebär att avgiften blir 3,90 kr/kg för ett normalt hushåll*.
Grund- och hämtningsavgifterna höjs med 5%. Detta innebär att avgiften blir 1 008 kr/år för ett normalt hushåll*.
Avgiften för slam höjs med 2,5% vilket motsvarar en ökning med 25 kr/tömning.

VA-taxan Falkenberg
Brukningsavgiften höjs med 10%. Detta motsvarar cirka 54 kr/månad för villa (typhus A**) och cirka 38 kr/månad för lägenhet (typhus B***).
Anläggningsavgiften höjs med 10%. Detta motsvarar en ökning med 14 650 kr för villa (typhus A**) och 41 950 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B***).

* Normalt hushåll = en villa med utsortering av matavfall med en uppskattad vikt på cirka 14 kilo per tömning, 26 gånger per år.
** Typhus A = avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.
*** Typhus B = avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2.

Vad består VA-avgifterna av och vad går pengarna till?

VA-avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaden för anslutning av nya kunder.  
 
Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk.  

Vad består avfallstaxan av och vad går pengarna till?

Avfallstaxan består av en grundavgift och en rörlig avgift.  
 
Grundavgiften ska gå till drift av återvinningscentraler, insamling och hantering av farligt avfall, täckning av deponier samt kostnader för administration och utveckling.  
Den rörliga avgiften täcker insamling, transport och behandling av hushållsavfall. 

Hur läser jag av min faktura?

Här kan du se en exempelfaktura med förklaring.

Går ni med vinst genom att höja taxorna?

VA- och avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor som ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Lagstiftningen inom VA och avfall tillåter inte verksamheterna att göra under- eller överskott under någon längre period. Generellt säger man att en skuld (överuttag) eller förlust (underskott) mot respektive kollektiv ska regleras inom tre år.

Vem tar beslut om nya taxor?

Taxorna för vatten och avlopp samt avfall justeras i taxan och beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Kommer ytterligare taxehöjningar ske?

Inriktningen är att taxornas värde ska stabilisera intäkterna mot kostnaderna vilket innebär att taxorna kan komma att höjas även kommande år. 

Varför höjs taxan så mycket på en gång?

För att möjliggöra den fortsatta samhällsutvecklingen krävs det att vi förstärker våra system och förnyar vårt ledningsnät. Dessutom behöver vi säkra att systemen och ledningsnätet kan leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart sätt, både idag och i framtiden. För att klara detta behöver vi höja VA-taxan. 

Avfallsverksamheten i Varberg och Falkenberg har under ett flertal år haft ett underskott i sin verksamhet vilket genererat att verksamheten planerat och gjort underskott för att nå sitt mål om självkostnad. Med anledning av det planerade underskottet har inte taxan höjts nämnvärt på många år, vilket får till följd att taxan nu behöver höjas mer omfattande än tidigare. 

Taxehöjningarna är även ett resultat av ökade avskrivningar och räntekostnader. Avskrivningarna är ett resultat av genomförda och planerade investeringar. Då flertalet av våra investeringar finansieras genom lån medför det är lånevolymen ökar och därav även räntekostnaderna.