FAQ taxehöjning - Vivab.info

Vanliga frågor kring taxehöjning

Varför höjs taxan?

Både Varberg och Falkenberg är tillväxtkommuner där befolkningsmängden ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och våra städer förtätas vilket ställer större krav på förbrukningen av dricksvatten och kapaciteten på våra verk och anläggningar inom både VA och avfall. Gamla verk och ledningar från 60- och 70-talet behöver förnyas samtidigt som det 300 mil långa ledningsnätet behöver underhållas. Med anledning av klimatförändringar med torka och lägre grundvattennivåer behöver vi trygga en framtida vatten- och avloppsfunktion. 

Samtidigt som VIVAB:s roll inom samhällsutveckling blir större växer även vår personalstyrka, främst relaterat till planering och projektering av investeringsprojekt. Ny teknik och uppdaterad lagstiftning ställer krav på en ökad administration. 

Vad går taxepengarna till?

Taxan går till att leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett hållbart sätt, samtidigt som våra system behöver framtidssäkras och kapaciteten öka för att vi ska kunna möta en växande befolkning, klimatförändring och skärpta miljökrav. 

Exempel på projekt som har genomförts eller påbörjats som taxepengarna går till: 
- att införa ett nytt reningssteg (ultrafilter) på Kvarnagårdens vattenverk i Varberg 
- nya huvudspillvattenledningar utmed vår norra och södra kust 
- ett nytt vattentorn i Varberg 
- en ny råvattenledning i Varberg 
- ett nytt reningsverk i Ullared 
- ökad kapacitet vid Kärrebergs vattenverk i Falkenberg 
- en ny överföringsledning mellan Vessigebro och Falkenberg 
- omfattande ledningsomläggning för en trygg dagvattenhantering 
- ökad förnyelse av ledningsnätet i båda kommunerna 
- ny återvinningscentral Holmagärde i Varberg 
- upprustning och ombyggnad av mindre återvinningscentraler 

Varför är det inte samma taxa i alla kommuner?

Varje kommun har olika förutsättningar, tex påverkar invånarantalet, folktäthet, geografiska förutsättningar, VA-ledningsnätets utformning och renings- och vattenverkens storlek. Detta medför att avgifterna ser olika ut i olika kommuner. 

Hur mycket höjs taxorna i Varberg

Anläggningsavgift VA: 15% höjning, motsvarar en ökning med 25 725 kr för villa (typhus A) och 76 475 kr för flerbostadshus (15 lägenheter) (typhus B). 

Brukningsavgift VA: 11% höjning, motsvarar cirka 62 kr/månad för villa (typhus A) och cirka 40 kr/månad för lägenhet (typhus B). 

Avfallstaxa: 15% höjning, motsvarar cirka 24 kr/månad för ett normalt hushåll (villa med utsortering av matavfall). 

Slamtaxa: 3% höjning, motsvarar 25 kr/tömning. 

Hur mycket höjs taxorna i Falkenberg?

Anläggningsavgift VA: 10% höjning, motsvarar en ökning med 12 600 kr för villa (typhus A) och 37 450 kr för flerbostadshus (15 lägenheter) (typhus B). 

Brukningsavgift VA: 10% höjning, motsvarar cirka 49 kr/månad för villa (typhus A) och cirka 34 kr/månad för lägenhet (typhus B). 

Avfallstaxa: 8% höjning, motsvarar cirka 13 kr/månad för ett normalt hushåll (villa med utsortering av matavfall). 

Slamtaxa: 3,5% höjning, motsvarar 35 kr/tömning. 

Vad består VA-avgifterna av och vad går pengarna till?

VA-avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaden för anslutning av nya kunder.  
 
Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk.  

Vad består avfallstaxan av och vad går pengarna till?

Avfallstaxan består av en grundavgift och en rörlig avgift.  
 
Grundavgiften ska gå till drift av återvinningscentraler, insamling och hantering av farligt avfall, täckning av deponier samt kostnader för administration och utveckling.  
Den rörliga avgiften täcker insamling, transport och behandling av hushållsavfall. 

Hur läser jag av min faktura?

Här kan du se ett exempel på en faktura från VIVAB.

Går ni med vinst genom att höja taxorna?

VA- och avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor som ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Lagstiftningen inom VA och avfall tillåter inte verksamheterna att göra under- eller överskott under någon längre period. Generellt säger man att en skuld (överuttag) eller förlust (underskott) mot respektive kollektiv ska regleras inom tre år.

Vem tar beslut om nya taxor?

Taxorna för VA och avfall justeras i taxan och beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Kommer ytterligare taxehöjningar ske?

Inriktningen är att taxornas värde ska stabilisera intäkterna mot kostnaderna vilket innebär att taxorna kan komma att höjas även kommande år. 

Varför höjs taxan så mycket på en gång?

För att möjliggöra den fortsatta samhällsutvecklingen krävs det att vi förstärker våra system och förnyar vårt ledningsnät. Dessutom behöver vi säkra att systemen och ledningsnätet kan leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart sätt, både idag och i framtiden. För att klara detta behöver vi höja VA-taxan. 

Avfallsverksamheten i Varberg och Falkenberg har under ett flertal år haft ett underskott i sin verksamhet vilket genererat att verksamheten planerat och gjort underskott för att nå sitt mål om självkostnad. Med anledning av det planerade underskottet har inte taxan höjts nämnvärt på många år, vilket får till följd att taxan nu behöver höjas mer omfattande än tidigare. 

Taxehöjningarna är även ett resultat av ökade avskrivningar och räntekostnader. Avskrivningarna är ett resultat av genomförda och planerade investeringar. Då flertalet av våra investeringar finansieras genom lån medför det är lånevolymen ökar och därav även räntekostnaderna. 

Varför ska jag på landsbygden betala mer för förbättringar som görs i centralorten?

Alla som bor i Varbergs eller Falkenbergs kommun betalar samma taxa oavsett var de bor i kommunen. I inlandet behövs det också genomföras underhåll av VA-ledningsnätet som allt mer åldras. Dessutom vill allt fler områden med egna VA-lösningar ansluta till det kommunala ledningsnätet. Vi satsar även på att förnya anläggningar, exempelvis vattenverk i Ullared och Kungsäter samt bygga överföringsledningar och lägga ned anläggningar.