Fortsatt tillväxt kräver höjda taxor 2020

Nyligen fattade kommunfullmäktige i Varbergs respektive Falkenbergs kommuner beslut om att taxorna för vatten och avlopp samt avfall ska höjas. 
 
Både Varberg och Falkenberg är tillväxtkommuner där befolkningsmängden ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och våra städer förtätas, vilket ställer större krav på våra VA-anläggningar bland annat genom att kapaciteten i våra anläggningar och ledningsnät behöver öka. Gamla anläggningar och ledningar från 60- och 70-talet behöver förnyas, det 300 mil långa ledningsnätet behöver underhållas och återvinningscentralerna moderniseras för att möta framtidens krav på avfallshantering. Med anledning av klimatförändringar som torka och lägre grundvattennivåer behöver vi trygga den framtida vattenförsörjningen och avloppshanteringen. 
- Vår region står inför stora utmaningar med växande befolkning, klimatförändringar och skärpt lagstiftning inom vatten- och avloppsområdet. För att säkra att vi kan leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart sätt både idag och i framtiden behövs taxehöjningar, säger Johan Jacobsson, ekonomichef på VIVAB.

Taxepengarna går bland annat till: 
  • Årlig drift och underhåll av bolagets VA- och avfallsanläggningar 
Exempel på planerade och genomförda större investeringar: 
  • Nytt vattentorn i Varberg  
  • Nytt reningsverk i Ullared  
  • Ökad kapacitet vid Kärrebergs vattenverk i Falkenberg  
  • Stora överföringsledningar för att säkra upp framtida kapacitetsbehov i båda kommunerna 
  • Omfattande ledningsomläggning för en trygg dagvattenhantering  
  • Ökad förnyelse av ledningsnätet i båda kommunerna  
  • Upprustning och ombyggnad av mindre återvinningscentraler  
  • Ny återvinningscentral i Varberg  
  • Nytt reningssteg (ultrafilter) på Kvarnagårdens vattenverk i Varberg  
 
Typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 

Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2. 

2019-11-28 15:12

Läs mer om taxorna 2020

Läs mer