Höjning av VA- och avfallstaxan i Falkenbergs kommun

Nyligen fattade kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun beslut om att taxorna för vatten och avlopp samt avfall ska höjas. 

Nya bostadsområden byggs vilket ställer krav på att bygga ut VA-nätet för att säkra dricksvattenproduktionen och hanteringen av avlopp- och dagvatten. Dessutom finns det ett stort behov av förnyelse av gamla ledningar. Återvinningscentralerna i kommunen moderniseras för att möta framtidens krav på avfallshantering.

VIVAB har låtit göra en översyn av VA-taxorna i syfte att få en likartad taxekonstruktion och tillämpning och på så sätt få en både rättvis och skälig taxa. Man vill att kunder med likvärdiga tjänster och konsumtion ska betala lika mycket. I arbetet med att ta fram förslag på taxan har man sett både på gällande branschpraxis och på hur vi på sikt kan finansiera en god vattenförsörjning, rening av avloppsvatten samt avfallshantering.

- Vi står inför en intensiv period med både renovering av befintligt VA-nät och utbyggnad av nytt, säger Johan Jacobsson, ekonomichef på VIVAB. 

Växande befolkning, klimatförändringar och skärpt lagstiftning inom vatten- och avloppsområdet är utmaningar som kräver taxehöjningar i framtiden.

- Om vi ska kunna säkerställa att vi kan leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart sätt både idag och i framtiden kommer vi inte ifrån taxehöjningar, menar Johan Jacobsson.

VA-taxan höjs med 7% vilket motsvarar 32 kronor/månad för en genomsnittsvilla. Avfallstaxan höjs med 3% vilket motsvarar 4,50 kronor/månad för det vanligaste abonnemanget, villahushåll med utsortering av matavfall. Taxehöjningarna börjar gälla från och med den första januari 2019.
Taxor för VA och avfall – så funkar det
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) samt avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA- och avfallsverksamhet inte finansieras av skattemedel. 

VA-avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaden för anslutning av nya kunder. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk. 
 
Avfallsverksamheten finansieras huvudsakligen via renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall och slam samt avgifter till återvinningscentralerna. Avgiften för hämtning av avfall beror bland annat på storleken på avfallskärlet, hur ofta avfallet ska hämtas och om matavfall sorteras ut.
2018-12-03 15:48

För mer information kontakta

Johan Jacobsson, ekonomichef
Telefon:
0757 – 27 40 20

Har du frågor om din faktura?

Har du funderingar som rör din faktura eller betalningssätt?
Mer om fakturor