Höjning av VA- och avfallstaxan i Varbergs kommun

Nyligen fattade kommunfullmäktige i Varbergs kommun beslut om att taxorna för vatten och avlopp samt avfall ska höjas. 

Varberg är en växande kommun där befolkningsmängden årligen ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och det ställs stora krav på nya anslutningar, kapacitet och förbrukning på VA-nätet. Många av de investeringar som genomförts och planeras att genomföras är kopplade till en ökad befolkning och en högre vattenförbrukning. 

– Vatten- och avloppsledningarna blir allt äldre och vi har ökat och måste ytterligare öka förnyelsetakten. Dessutom finns det flera områden med stort behov av kommunalt vatten och avlopp som ska anslutas. För att våra kommuninvånare ska ha en fortsatt väl fungerande vattenförsörjning och avloppsrening, måste vi investera i nya ledningar och öka kapaciteten på våra anläggningar, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.

För att möta framtidens krav på avfallshantering moderniseras återvinningscentralerna i kommunen. Detta bland annat med öppnandet av Holmagärde återvinningscentral och genom upprustning av Tvååkers återvinningscentral. 

VA-brukningsavgiften höjs med 15% vilket motsvarar 78 kronor/månad för en genomsnittsvilla. Avfallsavgifterna höjs med 8% vilket motsvarar 12 kronor/månad för det vanligaste abonnemanget, villahushåll med utsortering av matavfall. De nya avgifterna börjar gälla från och med den första januari 2019. 


 
Taxor för VA och avfall – så funkar det 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) samt avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA- och avfallsverksamhet inte finansieras av skattemedel.  
 
VA-avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaden för anslutning av nya kunder. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk.  
  
Avfallsverksamheten finansieras huvudsakligen via renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall och slam samt avgifter till återvinningscentralerna. Avgiften för hämtning av avfall beror bland annat på storleken på avfallskärlet, hur ofta avfallet ska hämtas och om matavfall sorteras ut. 
2019-01-03 15:49

För mer information kontakta

Johan Jacobsson, ekonomichef
Telefon:
0757 – 27 40 20

Har du frågor om din faktura?

Har du funderingar som rör din faktura eller betalningssätt?
Mer om fakturor