Klorfritt dricksvatten i Varberg - Vivab.info

Klorfritt dricksvatten i Varberg

Vattnet som Vivab levererar till kranarna i Varberg är numera klorfritt. Genom ny teknik har Kvarnagårdens vattenverk på ett säkert sätt fasat ut kloret vilket har fördelar både för miljö och människa.  

Redan 2016 installerade Vivab en ultrafiltersanläggning på Kvarnagårdens vattenverk i Varberg. Den nya tekniken med membranfilter, som har en extremt liten porstorlek, skapar en mycket effektiv mikrobiologisk barriär vilket minskar risken för vattenburen smitta. Detta väckte frågan om fortsatt behov av kemikalier i reningsprocessen av dricksvatten. Efter analyser och kartläggning av den mikrobiella statusen i ledningsnätet, inleddes en övergång till klorfritt dricksvatten i slutet av januari 2020. 

Klorhaltiga desinfektionsmedel, som till exempel kloramin, används vanligen som transportskydd för att förhindra tillväxt av mikroorganismer när vattnet distribueras ut i ledningarna.  
- Med ny teknik och specifik kunskap om vattnets mikrobiologi levereras numera klorfritt dricksvatten på ett hälsosamt och säkert sätt. Dessutom förbättras arbetsmiljön för vår driftpersonal samtidigt som miljöpåverkan av våra produktionsanläggningar minskas, säger Alexander Keucken, forskning och utvecklingschef Vivab. 

Utfasningen av kloramin i dricksvattnet har skett genom noggrann övervakning, tester och analyser vid beredning och i hela distributionsnätet, det vill säga från vattenverket till konsument. Resultaten bekräftar en effektiv rening och bibehållen kvalitet på dricksvattnet. 

Vattendistributionsnätet i Varberg, som omfattar drygt 60 mil ledningar, kan förenklat betraktas som en förpackning av vårt viktigaste livsmedel. Dessa vattenledningar är inte helt sterila. Med tiden bildas en flora bestående av olika biofilmsbakterier där vissa hjälper till att stabilisera dricksvattenkvalitén på vägen till konsument. Det fungerar alltså som ett naturligt konserveringsmedel. 

Utfasning av kloramin har gjorts i andra länder, till exempel Schweiz. Även flera kommuner i Sverige, bland annat Falkenberg, har uteslutit klorhaltigt desinfektionsmedel i dricksvattenreningen. 

Resultat av mätningar 
  • Ingen negativ påverkan på dricksvattenkvalitén 
  • Ingen negativ påverkan på biofilmen i ledningsnätet

Kontakt

Alexander Keucken, Forsknings och utvecklingschef på Vivab
2021-03-22 11:00
Ultrafiltersanläggning med membranfilter
Hösten 2016 togs den nya beredningsprocessen med ultrafiltermembran i drift på Kvarnagårdens vattenverk. Ultrafiltermembranet är en av två oberoende mikrobiologiska barriärer som säkerställer dricksvattenkvaliteten i Varberg oavsett framtida klimatförändringar. Membranet, som består av tusentals små plaströr, förhindrar att sjukdomsframkallande mikroorganismer sprider sig till dricksvattnet. Vattnet pressas genom hål i plaströrens väggar. Hålen är mindre än mikroorganismerna som därmed inte kan passera utan avskiljs från vattnet. Ultrafiltertekniken i kombination med fällning innebär även att mängden organiskt material i vattnet minskar vilket ger ett ofärgat dricksvatten. Genom att tillsätta fällningskemikalier till vattnet klumpar det organiska materialet ihop sig och bildar små flockar. När vattnet sedan passerar genom ultrafiltermembranet fångas flockarna upp och avlägsnas från vattnet.

Hur fungerar ultrafiltersanläggningen?
Den nya anläggningen gör att det skapas fler steg för att rena dricksvattnet. Dels höjs den mikrobiologiska barriären vilket gör vattenkvaliteten säkrare, dels minskar den färgen på vattnet genom att minska mängden organiskt material i vattnet. Rent tekniskt så används en så kallad direktfällning med koagulanter över ultrafiltermembran. Det är detta som kallas membranteknik som innebär att vattnet pressas genom tusentals små plaströr där mikroorganismerna avskiljs från vattnet.