Långsiktig vattenförsörjning i Varbergs- och Falkenbergs kommuner

Inom hundra år kommer vi att använda dubbelt så mycket vatten som idag i Varberg och Falkenberg. För att säkerställa att invånarna i de två kommunerna har tillgång till vatten rustar VIVAB (Vatten och miljö i Väst AB) nu för framtiden.

VIVAB:s styrelse beslutade vid senaste styrelsemötet att stärka och bygga ut vattenförsörjningssystemet i Varbergs- och Falkenbergs kommuner. Detta för att möta framtidens utmaningar. 
– Vårt nuvarande vattenförsörjningssystem kommer inte kunna leverera tillräckligt med vatten i framtiden eftersom både befolkningsmängd och vattenförbrukning ökar. Vi behöver långsiktigt säkra vårt dricksvatten genom att bland annat bygga ut vattenförsörjningen, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB. 

En utredning som VIVAB tagit fram tillsammans med Sweco visar på flera olika alternativ för att bygga ut vattenförsörjningen i Falkenbergs kommun och Varbergs kommun. Man har även räknat ut vad eventuella avbrott i vattenförsörjningen skulle kosta samhället. 
 
– Vi behöver öka våra strategiska samarbeten och se till att vi har en beredskap vid oförutsedda händelser, till exempel leveransavbrott eller vattenburen smitta, säger Margareta Björksund-Tuominen.  

Det handlingsalternativ som VIVAB valt för utbyggnation innehåller följande åtgärder och utbyggnadsordning:
• Ökad överföringskapacitet mellan Varberg och Kungsbacka
• Ny vattentäkt i Varberg
• Ny överföringsledning mellan Varberg och Falkenberg
• Etappvis utbyggnad av ytterligare vattenverk i Falkenberg
• Överväga avveckling av befintligt grundvattenverk i Falkenberg, alternativt att använda grundvattenverket som reservvattenverk. 
• Dialog kring ökad överföringskapacitet mellan Falkenberg och Halmstad
Den totala kostnaden för samtliga åtgärder och utbyggnader landar på omkring 800 miljoner kronor. 

– Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå i många år. Vi börjar nu och vi börjar med att utreda var vi bäst placerar en ny vattentäkt i Varberg, säger Margareta Björksund-Tuominen. 

Så ser vattenförbrukningen ut

VIVAB:s utredning visar att vattenbehovet inom verksamhetsområde förväntas fördubblas fram till 2120. Medeldygnsbehovet av vatten i Varbergs kommun ligger i dag på cirka 14 500 kubikmeter/dygn. I Falkenberg förbrukar man i snitt cirka 10 000 kubikmeter/dygn.

VIVAB samarbetar redan idag med närliggande kommuner för att kunna överföra dricksvatten mellan kommuner genom så kallade överföringsledningar. 

2018-10-03 11:00