Samråd med berörda för vattenskyddsområde för Gällareds vattentäkt

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram ett modernt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkten i Gällared. Som en del i detta arbete vill vi informera fastighetsägare och andra berörda om det föreslagna vattenskyddsområdets utbredning och skyddsföreskrifter. Ni får möjlighet att få svar på frågor som ni kan tänkas ha. Efter informationsmötet har ni även möjlighet att lämna skriftliga synpunkter till oss angående det föreslagna skyddsområdet och skyddsföreskrifterna före den 1 juni 2018.

Efter att samrådstiden är slut kommer VIVAB att sammanställa en ansökan som går till länsstyrelsen. Innan länsstyrelsen fattar beslut i ärendet kommer alla sakägare/fastighetsägare att få möjlighet att yttra sig skriftligt till länsstyrelsen.

Det fullständiga underlaget och vattenskyddsföreskrifterna finns tillgängliga i höger kolumn under hela samrådstiden. Samrådstiden pågår till och med 1/6-18.

Lokal: Gällareds Bygdegård

Tid: Tisdag 24/4-18 Kl 18 – 19:30

Program: Presentationav material och förslag på föreskrifter. Fika och frågestund. Samrådsmötet avslutas med en visning av vattenverket för de som önskar. 


Anmälan görs till kundtjänst 0757-27 40 00 alt vivab@vivab.info senast 23/4.


Välkomna!

2018-04-16 15:12