VIVAB-projekt nominerat till miljöjöpris - Vivab.info

VA-projekt Norra Ring nominerade till Veidekkes skandinaviska miljöpris

Veidekkes skandinaviska miljöpris har delats ut årligen sedan 2013. Priset lyfter fram goda exempel i branschen som reducerar utsläpp av växthusgaser och skyddar miljön. Projektet Norra Ring har strävat efter att genomföras utifrån miljö- och ekonomiska aspekter utan att det inverkat negativt på kvaliteten.

Vad är Norra Ring?
Projektet Norra Ring är ett samarbete mellan VIVAB och Veidekke och hade som syfte att säkerställa dricksvattenförsörjningen för Norra Varberg. Detta möjliggjordes genom en ny huvudvattenledning från Kvarnagårdens vattenverk till Bläshammar, samtidigt som delar av den befintliga avloppsledningen ersattes med en ny. Efter en kort projektering, där mycket var förberett sedan tidigare, pågick produktionen från 2019.04 med slutlig inkoppling 2020.03. 

Norra Ring är ett bra exempel på hur samverkan kan fungera i praktiken och vilka positiva effekter man får när alla i teamet känner sig involverade och jobbar tillsammans mot ett tydligt mål”, säger Frida Ingesson, projektledare på VIVAB. 

Projektet bestämde sig tidigt att bygga ett starkt team med beställaren VIVAB, Veidekke, underentreprenörer och leverantörer. Detta har varit en förutsättning för att lyckas med miljöbesparingar, ekonomi och planering. I teamet har idéer, kunskap och erfarenhet delats genom breda diskussioner och på så vis har projektet genomfört förbättringar.

Motivering till nomineringen
Projekt Norra Ring är ett utmärkt exempel på hur Veidekke och beställaren VIVAB (Vatten och Miljö i Väst AB) tillsammans med projektörer, underentreprenörer och leverantörer, genom god samverkan, drivit ett projekt som avslutades i tid och enligt budget och har gjort en stor besparing i koldioxidutsläpp från produktionen genom nytänkande och fokus på miljö.

Projektet har visat att det är fullt möjligt att göra skillnad, under förutsättning att samtliga projektmedlemmar besitter en god kompetens, involveras och känner delaktighet. 

Norra Ring har uppnått följande
- Återanvändning av befintliga massor vid ledningsläggning medförde besparing av transporter och skonade miljön genom att brytning av berg i bergstäckt inte behövde ske för projektets räkning.
- Återanvändningen av befintligt material medförde utebliven ökning av trafikflöde av tunga fordon. Detta påverkade boendemiljön för de närboende till projektet genom att slippa störning av transporter samt utsläpp av avgaser och micropartiklar i miljön.
- Annan teknik för dragning av ledningar förbi Himleån. En rörbro byttes ut mot en schaktad ledning genom Himlån som bidrog till minskat koldioxidutsläpp samt tidsmässiga och ekonomiska fördelar.
- Användningen av markduk uteslöts vilket bidrog till minskat koldioxidutsläpp.
- I köket användes porslin istället för engångsartiklar.
- Projektet har sammanlagt sparat in utsläpp av 160 ton koldioxid (återanvändning av massor 92 ton, slopad markduk 2 ton, slopad rörbro 66 ton).


2020-09-16 10:35

Projektet Norra Ring

Här kan du läsa mer om projektet Norra Ring.
Läs mer