VA-utbyggnad i Eftra by - detta har hänt

Här beskrivs kort vad som har hänt i projektet.

Ledningsarbete

I januari 2019 påbörjades ledningsarbetet från Långasand till Eftra med målsättningen är att vara klart sommaren 2019.

Förberedande schaktning

I slutet av 2018 utsågs entreprenören Jonab Anläggnings AB för att utföra ledningsutbyggnaden. Ett förberedande schaktningsarbeten utmed vägen vid Eftra kyrka, utfördes för att undersöka förekomst av intressant arkeologi.

Informationsmöte november 2018

Här kan du ta del av presentationen som hölls vid informationsmötet den 22 november 2018.

Presentation - informationsmöte 15 november 2018

Besiktning och täthetsprovning av rökaknaler

I september och oktober genomförde konsultfirman ÅF en okulär besiktning och täthetsprovning av rökkanaler av byggnaderna i området.

Upphandling av entreprenör

Under våren 2018 påbörjade VIVAB upphandling av entreprenör för utbyggnad av VA-ledningarna, med en beräknad byggstart hösten 2018. 

Lantmäteriförättning

En lantmäteriförrättning har genomförts och avslutades våren 2018. Den ligger till grund för möjligheten att bygga VA-ledningar från Långasand till Eftra.

Arkeologisk slutundersökning

Den arkeologiska undersökningen som länsstyrelsen låtit genomföra blev klar i december 2017.  På fem av sex områden har flertalet anläggningar och fynd, sannolikt från yngre bronsålder, påträffats. Man har funnit två stycken långhus och ett så kallat grophus samt keramik, vävtyngder och en glaspärla. VIVAB får tillgång till området för att kunna påbörja utbyggnaden av vatten och avlopp I Eftra by. Fynden ger ett viktigt bidrag till kunskapsuppbyggnad om södra Hallands landskapsutnyttjande och gårdslämningar under förhistorisk tid.

Riskanalys

Den 17 november 2017 utförde konsultföretaget ÅF en översiktlig riskanalys av fastigheter inför ledningsarbeten i Eftra by. 

Lantmäterisammanträde

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB (FAVRAB) har ansökt om att bilda ledningsrätt för nya vatten- och avloppsledningar. Berörda markägare samt arrendatorer och servitutshavare utmed planerad ledningssträckning kallades av Lantmäterimyndigheten till ett lantmäterisammanträde onsdagen den 30 augusti 2017 . 

Placering av förbindelspunkt (FP) och LTA-pumpstation

Du som har en fastighet i området fick under våren 2017 i ett brev från VIVAB med ett förslag på lämplig placering. För dig som inte lämnat några synpunkter gäller den föreslagna punkten i det fortsatta arbetet.

Arkeologisk utredning

Kulturmiljö Halland har på uppdrag av Länsstyrelsen utfört en arkeologisk utredning längs den planerade ledningssträckningen mellan Långasand och Eftra by. Syftet var att utreda fornlämningsbilden inom området och så långt det är möjligt beskriva den. Tidigare okända fornlämningar dolda under mark på sex områden hittades. Fullständig rapport från utredningen inväntas från Kulturmiljö Halland. Länsstyrelsen beslutade att dessa fornlämningar skulle undersökas vidare i en förundersökning.


Läs mer om den arkeologiska utredningen

Informationsmöte november 2016

Här kan du ta del av presentationen som hölls vid informationsmötet den 22 november 2016.

Presentation - informationsmöte 22 november 2016