Överföringsledning Kärreberg - Falkenberg - Vivab.info

Överföringsledning Kärreberg - Falkenberg

Produktionskapaciteten för Kärrebergs vattenverk i Vessigebro kommer att förstärkas. Med ökad produktionskapacitet följer att även kapaciteten i ledningsnätet behöver förstärkas.
Genom att anlägga en ny överföringsledning mellan vattenverket i Vessigebro och huvudledningsnätet för centralorten Falkenberg tillgodoses behovet. I samband med anläggande av ny överföringsledning för dricksvatten planeras även en överföringsledning för spillvatten anläggas. Spillvattnet pumpas sedan in till det centrala reningsverket i Falkenberg och reningsverket i Vessigebro läggs ned. Denna åtgärd minskar risken för utsläpp i Ätran, där dricksvattnet till Falkenberg hämtas. Just nu pågår en förstudie där den mest fördelaktiga ledningsdragningen för ny dricks- och spillvattenledning mellan Vessigebro och Falkenbergs centralort utreds.