Tidigare i projektet: detta har hänt - Vivab.info

VA-utbyggnad i Stämmet - detta har hänt

Här beskrivs kort vad som har hänt i projektet.
Uppdaterad: 2020-04-20
Arbetena med ledningsförläggningen på Ekåsvägen börjar dra mot sitt slut. I och med detta går projektet in i en ny fas. Förra veckan flyttades etableringen från infarten i området till mitten av Pilåsvägen, vid gångstigen in mot Halla. Detta för att kunna förlägga de ledningar som korsar den tidigare etableringsytan.

Inom kort kommer ledningar till dammen att förläggas. Efter detta kommer utgrävningen av dammen starta. I samband med detta kommer även arbetena på etapp F att starta.

Parallellt med detta kommer återställningsarbeten i området att ske. Trafiken hänvisas i huvudsak till befintliga vägar i området. Den tillfälliga väg som förbinder Ekåsvägen med Pilåsvägen via skogen på berget kommer att användas när arbetena på etapp F drar igång.

Då informationsmötet i början av april ställdes in pga Corona kommer ett informationsutskick till fastighetsägare i Stämmet skickas under vecka 17 eller början av vecka 18.

Uppdaterad: 2020-03-17
Arbetena i Stämmet med etapp C-E börjar gå mot sitt slut. Det är nu bestämt att även etapp F delvis kommer att byggas ut. Ledningar i gatorna kommer att förläggas men dagvattendammen och pumpstationen, som är nödvändig för inkoppling av hushållen på etapp F, kommer att byggas i ett senare skede. Förläggningen i gatan görs nu av logistiska skäl för projektet och med hänsyn till de boende eftersom tillfälliga byggvägar mm. finns för de som bor i området. 

Arbetet med etapp F kommer att starta under våren. Detta påverkar inte tiden för inkoppling av etapp C-E. Etapp F ska ur VA-synpunkt ses som ett separat område då byggnationen ännu inte är påbörjad. Inom kort kommer förbesiktningar att ske på fastigheterna på etapp F. Även framtida servislägen kommer att sättas ut. Vi kan i nuläget inte säga när inkoppling till det kommunala VA-nätet är möjligt för hushåll inom etapp F.

Uppdaterad: 2020-01-16
Informationsmötet den 8 april ställs in och istället skickar vi information om projektet via brev. Mer information om detta kommer. 

Uppdaterad: 2020-01-30
Sprängningsarbeten pågår just nu vid den nedre delen av etapp E. Schaktarbeten pågår även i Tallåsvägen och upp mot korsningen. Arbetena på etapp E väntas pågå några veckor till.

Vissa sträckor där arbeten har bedrivits under hösten har inte återställts till fullo då det är för kallt för att göra en bra återställning. Återställning kommer att ske senare till våren tillsammans med en slutlig återställning. Det är även noterat att vissa fastighetsägare har påbörjat ledningsarbeten på egen mark. Vi vill därför påminna om att inkoppling mot det nybyggda ledningsnätet inte är tillåtet innan det nya nätet är klart. Förläggning av ledningar på egen mark är dock okej.
Framåt våren kommer VIVAB att bjuda in till ett informationsmöte som kommer handla om inkoppling av fastigheten.

Uppdaterad: 2020-01-09
Arbetet i området har nu kommit igång efter jul- och nyårshelgerna. I slutet på vecka 2/början av vecka 3 kommer ledningar läggas längst med Tallåsvägen. Detta medför en del trafikomläggningar i området.

Ledningsarbetet börjar i korsningen Pilåsvägen/Tallåsvägen och sedan längs Tallåsvägen. Under denna tid är utfart inte möjlig via Tallåsvägen. Trafiken hänvisas istället till den tillfälliga vägen genom skogen och sedan ut via Pilåsvägen. Skyltning kommer att sättas upp och samhällsfunktioner kommer att underrättas.

Uppdaterades: 2019-12-19
På fredag tar arbetena i Stämmet en paus och återupptas igen den 7 januari. Under helgerna kommer alla vägar att vara framkomliga. På etapp E (Tallåsvägen upp på höjden) kommer arbetena att starta efter helgerna. Pinnar har satts ut där för att indikera servicelägena. Hör av er om ni har frågor kring dessa. Projektet önskar en God Jul och ett Gott Nytt År!

Uppdaterades: 2019-12-06
Förra veckan asfalterades de delar där VA-förläggningen är klar. Vi hoppas att detta underlättar framkomligheten och vägkomforten i området. På vissa sällen finns plåtar utlagda (se bild). Dessa är till för att inte de tyngre fordonen i området skall köra sönder asfalten på känsligare ställen. Det är ingen fara för privatpersoner att köra över dessa plåtar. VA-förläggning sker just nu i området kring Björkåsvägen 15. Ytterligare området kan komma att påbörjas innan jul men arbetena bedrivs så att öppna hål i vägen undviks under Jul- och Nyårshelgen.

Uppdaterad: 2019-11-20
Under måndag och tisdag vecka 48 kommer vägarna som ska asfalteras på Stämmer att börja hyvlas. Planen är att asfaltering sker på onsdag och torsdag vecka 48, detta kan dock ändras exemeplvis beroende på vädret. Detta arbete innebär begränsad framkomlighet under kortare perioder i hela området.

Uppdaterad: 2019-11-08
Den senaste tiden har projektet befunnit sig i en intensiv fas med många aktiva områden. Nu avslutas en del av dessa sträckor och påverkan på trafiken i området minskar en aning.

Ledningsförläggningen på Pilåsvägen är klar och trafik kommer att kunna köra på denna sträcka igen, vilket innebär mindre omvägar för många. Lärkåsvägen har haft en del mindre avstängningar för att få ner brunnar som ska vara i vägen. Detta arbete blir också klart inom kort. 

Arbetena från korsningen Björkåsvägen/Lärkåsvägen till dansbanan pågår fortfarande och kommer att pågå cirka två veckor till. När dessa arbeten är klara kommer asfaltering att ske på de sträckor som hittills blivit uppgrävda för att få en bra beläggning till vintern.

Nästa sträcka som kommer grävas upp är den resterande delen av Björkåsvägen mellan uppfarten till dansbanan och korsningen Björkåsvägen/Tallåsvägen/Pilåsvägen. På denna sträcka finns pinnar som indikerar servislägen. Återkom till oss om ni har synpunkter på dessa.

Uppdaterad: 2019-10-04
I samband med sprängningsarbetena på Björkåsvägen har vi valt att gå hela vägen upp mot dansbanan. Vi gör detta för att effektivisera sprängningsarbetena och minimera störande perioder i det långa loppet. Detta medför lite större avstängningar men skyltning sker tydligt i området.

Uppdaterad: 2019-09-20
Under vecka 39 kommer projektet gå in i nästa fas då sträckan mot Halla samt Granåsvägen blir klara och arbeten kommer att inledas på nya områden i Stämmet. Arbetena kommer fortsätta längs Björkåsvägen och leta sig upp mot korsningen till Lärkåsvägen. Samtidigt inleds arbeten på Pilåsvägen, där den tillfälliga vägen ansluter, och leta sig västerut mot korsningen mot Tallåsvägen. Trafiken i dessa områden kommer vara avstängd under tiden arbetet pågår.

Dessa arbeten kommer påverka trafiken i större utsträckning än tidigare då två vägar stängs av samtidigt. De tillfälliga vägarna kommer att möjliggöra framkomlighet i området, även om detta i vissa fall innebär omvägar. Se karta vilka väga som är avstängda och förslag på alternativ rutt.

Ändringar kan komma att ske men skyltning i området kommer att vara tydligt. Samhällsfunktioner kommer underrättas.

Uppdaterad: 2019-09-02
Nu är arbetet i Stämmet igång efter sommaren och fortskrider enligt planerna. 
Just nu har projektet två fokusområden:

Området nedanför Granåsvägen har sträckan sprängts och ledningsförläggning pågår. Det är stundtals mycket berg i detta område. Sprängning kommer att ske med fortsatt stor försiktighet. Innan sprängning varnar vi med hjälp av ljudsignaler.

Pilåsvägen mot Halla har det pågått mycket sprängningsarbeten den senaste tiden som snart kommer vara klara och ledningsförläggning påbörjas. Här har sprängningsarbetena varit mer krävande eftersom det är ont om plats på sträckan. När arbetena på denna sträckan är klara kommer vägen åter öppnas för trafik.

Uppdaterad: 2019-08-12
Arbetena på Stämmet är nu i full gång efter semestern i området kring infarten samt nedanför Pilåsvägen 11 och 13. Det sistnämnda arbetet beräknas vara klart i mitten på vecka 33. Då kommer arbetet med ledningar att påbörjas på Pilåsvägen, från korsningen med den tillfälliga vägen och dra sig österut.
Dessa arbeten beräknas ta ungefär 7 veckor, men som alltid beror det på i vilken utsträckning det finns berg på sträckan. Schaktning och fyllning kommer att ske i samma takt för att hålla nere längden på arbetsområdet.

Brevlådorna som står vid Pilåsvägen 15 kommer att flyttas ut till korsningen Pilåsvägen-Tallåsvägen.

För att inte stänga in de som bor längst bort på Pilåsvägen kommer vägen över åsen att färdigställas innan avstängning sker. Denna tillfälliga väg mynnar ut på toppen av Tallåsvägen.

Alla samhällsfunktioner är underrättade.

Uppdaterad: 2019-07-01

Ledningsförläggningen på Granåsvägen börjar gå mot sitt slut. Återställningen sker som på Björkåsvägen genom att lämna en grusväg. Asfaltering kommer att ske i hela området samtidigt när projektet är klart. 

Arbetet i Stämmet kommer pågå under vecka 27 för att sedan ha semesteruppehåll i 4 veckor (v28-31). Inför semesteruppehållet kommer alla gropar att läggas igen samt att det kommer städas upp på området då vi vet att antalet personer som rör sig på området kommer att öka. Inför ledigheten kommer även de vägar som vi grusat att ses över så att de är i bra skick och att de inte dammar när fordon kör på de. Kärlen och containern kommer att tömmas 1 gång i veckan under de mest intensiva sommarmånaderna. Projektet önskar alla en trevlig sommar! 


Uppdaterad: 2019-05-17
Arbetet har nu tagit sig in på Granåsvägen. Just nu banas vägen och jorden av. Steget efter detta är att spränga för att komma till rätt djup. När detta är gjort kommer ledningar förläggas så som på Björkåsvägen, en liten bit i taget. Detta för att påverka trafiken så lite som möjligt. Vissa dagar kommer infarter till fastigheter inte vara tillgängliga med bil, men då finns tillfälliga parkeringar att tillgå.

Uppdaterad: 2019-04-26
När ledningarna läggs ner händer det att vi kommer i kontakt med fiberledningar som lades för några år sedan. Pga att fibern i vissa fall är svår att upptäcka eller att fibern inte ligger där ledningsägaren säger, har det tyvärr hänt att fiberledningen har gått sönder. Vi för diskussioner med ledningsägaren om hur vi ska undvika detta framöver. Pga rutiner hos ledningsägaren kan inte projektet beställa lagning av själva fiberledningen, utan markägaren får själv göra en felanmälan hos sin respektive internetleverantör. De som behöver göra en felanmälan i första hand är Pilåsvägen 5 och 12, men även fastigheter runt där den tillfälliga vägen möter Pilåsvägen kan vara påverkade. Kanalisationen där själva fiberkabeln ligger är lagad och förberedd för den nya fibern. Om din fiberanslutning inte fungerar kontakta din fiberoperatör och felanmäl.

Uppdaterad: 2019-04-18
Arbetena flyter på väl och alla inblandade är tacksamma för det positiva bemötande vi möter i området. Inför påsk kommer entreprenören i möjligaste mån dra sig undan och sätta upp barriärer för att göra området tryggt och säkert på området. För de som har hus längs Björkåsvägen och som inte har tillgång till sina infarter, finns tillfälliga parkeringsplatser vid den tillfälliga vägen till höger efter bron (den som leder till Granåsvägen) samt vid entreprenörens byggbodar. Vid uppställningsplatsen för sopor finns nu 2 stycken röda backar med papperspåsar för matavfall. Se gärna till att stänga locken!

Så småningom kommer en tillfällig väg att byggas på den gångstig som knyter ihop Ekåsvägen och Pilåsvägen. Eftersom de sprängningar som har gjorts hittills har tillfört sten och grus till projektet kommer dessa av logistiska och miljömässiga skäl att börja köras upp till området där denna väg skall byggas (se bifogad bild). Vi har också i dagsläget börjat kapa träd och sly för att förbättra vägens sikt när den väl är klar. Dessa förberedande arbeten kommer att medföra att viss byggtrafik kommer att gå upp längs Tallåsvägen samt området på bilden.
Det kommer att dröja ett tag innan vägen byggs klart och trafik släpps på den. Mer information kommer.

Temporär väg
En temporär väg kommer anläggas för att under hela projektet användas som in- och utväg för boende i Stämmet. Därför kommer vägen hyvlas och iordningställas innan trafiken släpps på för att säkerställa att underlaget blir så bra som möjligt. När trafikomläggningen sker kommer skyltar att sättas upp för att det ska vara tydligt vilken väg som ska användas. I månadsskiftet mars/april kommer den temporära vägen tas i drift. Vägen börjar vid etableringen och ansluter till Pilåsvägen mellan hus 13 och 15. 


Uppdaterad: 2019-03-27
Den gemensamma samlingsplatsen för avfall kommer att flyttas 50 meter österut. Detta är i samråd med samfällighetsföreningen. Runt månadsskiftet mars/april kommer den temporära vägen att vara klar. Vägen börjar vi etableringen och ansluter till Pilåsvägen. Ledningsarbete utmed Björkåsvägen påbörjas när den temporära vägen är klar. Björkåsvägen stängs av och trafik hänvisas till den temporära vägen. I takt med att ledningsarbetet fortskrider kommer avstängningarna att leta sig längre upp, vilket innebär att Björkåsvägen kommer att öppnas upp i takt med att förläggningen görs.
Trafikomläggningar kommer skyltas på plats för att göra det tydligt vilken väg som ska användas.

Uppdaterad: 2019-02-18
Sista ordinarie hämtningsdag för hushållsavfall sker på onsdag den 20 februari. Därefter kommer insamling av hushållsavfall ske på gemensam uppsamlingsplats. Brännbart hushållsavfall slängs i containern och matavfallspåsar för matavfall slängs i de bruna kärlen.
På detta området kommer container och bruna avfallskärl placeras:
Hämtning av hushållsavfall kommer under arbetstiden ske på en gemensam plats. Brännbart avfall slängs i en container medan matavfall slängs i bruna avfallskärl. Avgiften för hushållsavfall kommer under tiden endast bestå av grundavgift, viktavgiften utgår och betalas av projektet.

Uppdaterad: 2019-02-06
Schaktarbetena går framåt
Just nu schaktas det på för fullt i de norra delarna av Stämmet. Om cirka en månad kommer vi börja leta oss upp mot området i Lärkåsvägens slut.
Såhär ser det ut på platsen just nu:

Uppdaterad: 2019-01-14
Den 15 januari kommer de första sprängningsarbetena äga rum i Stämmet. Sprängningsarbetena kommer att ske i området markerat på bilden och börjar runt lunchtid. I samband med detta kommer ljudsignaler att låta för att upplysa och varna om att sprängning kommer att ske.
Uppdaterad: 2018-12-20
Etapp 1 har påbörjats i östra delen av Stämmet utan direkt påverkan på fastigheter och vägar. Vecka 52 och 1 pausas arbetet och återupptas vecka 2.

Uppdaterad 18-12-11

På informationsmötet lyftes behovet av slamtömning. Planen för detta är att ordinarie tömning tidigareläggs till februari 2019 innan trafikomläggningarna sker på området. Vid budad slamtömning, när fastighetsägaren själv ringer och beställer tömning hos VIVAB, behöver fastighetsägaren bedöma om vägen är framkomlig eller inte. Detta för att riskera att betala framkörningsavgift i onödan. Kontakta vår entreprenör, Annebergs bygg- och anläggning, om vägens framkomlighet.

Uppdaterat: 2018-11-26
ÅF-konsult har påbörjat arbetet med en riskanalys. Fastighetsägare kommer bli kontaktade av ÅF då fastigheterna ska besiktas.
Vecka 49 startar anläggningen av en byggväg.

Uppdaterat: 2018-11-13
Förberedelse för bodetablering sker under vecka 46. Bodarna kommer stå vid korsningen Björkåsvägen/Grusvägen.
Riskanalys och syn av området planeras att genomföras inom ett par veckor. Fastighetsägare kommer att kontaktas i samband med riskanalysen.

Uppdaterat: 2018-11-01
Vecka 45 fastställdes entreprenör och byggledare för projektet.