VA-utbyggnad i Stämmet - detta har hänt

Här beskrivs kort vad som har hänt i projektet.
Uppdaterad: 190426
När ledningarna läggs ner händer det att vi kommer i kontakt med fiberledningar som lades för några år sedan. Pga att fibern i vissa fall är svår att upptäcka eller att fibern inte ligger där ledningsägaren säger, har det tyvärr hänt att fiberledningen har gått sönder. Vi för diskussioner med ledningsägaren om hur vi ska undvika detta framöver. Pga rutiner hos ledningsägaren kan inte projektet beställa lagning av själva fiberledningen, utan markägaren får själv göra en felanmälan hos sin respektive internetleverantör. De som behöver göra en felanmälan i första hand är Pilåsvägen 5 och 12, men även fastigheter runt där den tillfälliga vägen möter Pilåsvägen kan vara påverkade. Kanalisationen där själva fiberkabeln ligger är lagad och förberedd för den nya fibern. Om din fiberanslutning inte fungerar kontakta din fiberoperatör och felanmäl.

Uppdaterad: 190418
Arbetena flyter på väl och alla inblandade är tacksamma för det positiva bemötande vi möter i området. Inför påsk kommer entreprenören i möjligaste mån dra sig undan och sätta upp barriärer för att göra området tryggt och säkert på området. För de som har hus längs Björkåsvägen och som inte har tillgång till sina infarter, finns tillfälliga parkeringsplatser vid den tillfälliga vägen till höger efter bron (den som leder till Granåsvägen) samt vid entreprenörens byggbodar. Vid uppställningsplatsen för sopor finns nu 2 stycken röda backar med papperspåsar för matavfall. Se gärna till att stänga locken!

Så småningom kommer en tillfällig väg att byggas på den gångstig som knyter ihop Ekåsvägen och Pilåsvägen. Eftersom de sprängningar som har gjorts hittills har tillfört sten och grus till projektet kommer dessa av logistiska och miljömässiga skäl att börja köras upp till området där denna väg skall byggas (se bifogad bild). Vi har också i dagsläget börjat kapa träd och sly för att förbättra vägens sikt när den väl är klar. Dessa förberedande arbeten kommer att medföra att viss byggtrafik kommer att gå upp längs Tallåsvägen samt området på bilden.
Det kommer att dröja ett tag innan vägen byggs klart och trafik släpps på den. Mer information kommer.


Uppdaterad: 190327
Den gemensamma samlingsplatsen för avfall kommer att flyttas 50 meter österut. Detta är i samråd med samfällighetsföreningen. Runt månadsskiftet mars/april kommer den temporära vägen att vara klar. Vägen börjar vi etableringen och ansluter till Pilåsvägen. Ledningsarbete utmed Björkåsvägen påbörjas när den temporära vägen är klar. Björkåsvägen stängs av och trafik hänvisas till den temporära vägen. I takt med att ledningsarbetet fortskrider kommer avstängningarna att leta sig längre upp, vilket innebär att Björkåsvägen kommer att öppnas upp i takt med att förläggningen görs.
Trafikomläggningar kommer skyltas på plats för att göra det tydligt vilken väg som ska användas.

Uppdaterad: 190218
Sista ordinarie hämtningsdag för hushållsavfall sker på onsdag den 20 februari. Därefter kommer insamling av hushållsavfall ske på gemensam uppsamlingsplats. Brännbart hushållsavfall slängs i containern och matavfallspåsar för matavfall slängs i de bruna kärlen.
På detta området kommer container och bruna avfallskärl placeras:


Uppdaterad: 190206
Schaktarbetena går framåt
Just nu schaktas det på för fullt i de norra delarna av Stämmet. Om cirka en månad kommer vi börja leta oss upp mot området i Lärkåsvägens slut.
Såhär ser det ut på platsen just nu:

Uppdaterad: 190114
Den 15 januari kommer de första sprängningsarbetena äga rum i Stämmet. Sprängningsarbetena kommer att ske i området markerat på bilden och börjar runt lunchtid. I samband med detta kommer ljudsignaler att låta för att upplysa och varna om att sprängning kommer att ske.
Uppdaterad: 181220
Etapp 1 har påbörjats i östra delen av Stämmet utan direkt påverkan på fastigheter och vägar. Vecka 52 och 1 pausas arbetet och återupptas vecka 2.

Uppdaterat: 181126
ÅF-konsult har påbörjat arbetet med en riskanalys. Fastighetsägare kommer bli kontaktade av ÅF då fastigheterna ska besiktas.
Vecka 49 startar anläggningen av en byggväg.

Uppdaterat: 181113
Förberedelse för bodetablering sker under vecka 46. Bodarna kommer stå vid korsningen Björkåsvägen/Grusvägen.
Riskanalys och syn av området planeras att genomföras inom ett par veckor. Fastighetsägare kommer att kontaktas i samband med riskanalysen.

Uppdaterat: 181101
Vecka 45 fastställdes entreprenör och byggledare för projektet.