VA-utbyggnad i Fyrkullen - Vivab.info

VA-utbyggnad i Fyrkullen

Under många år har avloppsfrågan varit aktuell för fastighetsägarna i Fyrkullen. Under 2015 beslutade Länsstyrelsen i Hallands län att kommunen måste tillgodose hantering av vatten och spillvatten i området. I februari 2020 beslutar Varberg Vatten AB att verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten ska inrättas på Fyrkullen.

Utbredningen av verksamhetsområdet för dricks-spillvatten och dagvatten.

Under hösten/vintern 2019 togs ritningar fram för vad som ska byggas i Fyrkullen, se bilaga 1 "Ritning VA-utbyggnad".

Nuläge

Den nya framtagna behovsbedömningen för dagvatten  samt uppdaterad dagvattenutredning visar att beslutet för verksamhetsområde för dagvatten kvarstår samt att det finns andra alternativ än att anlägga den tidigare föreslagna dagvattendammen.

Området där dagvattenlösningen ska placeras är ett område som är  utpekat för att omvandlas till ett naturreservat. Inom naturreservat ställs  höga krav på hur utbyggnad och skötsel av dagvattenanläggning ska utföras.  

I bilaga 2 kan du läsa mer om vad som hänt i projektet så här långt.

Fortsatt arbete

Vi bokar in möten med Länsstyrelsen och markägare som berörs av anläggandet av dagvattenanläggningen.


Vi ser över systemlösningen för spillvatten så att den uppfyller de högre krav som kommer med ett eventuellt inrättande av naturreservat.


Vi planerar för att ha ett möte i februari/mars för att informera om Vivabs planer och där kommer finnas tid för att ställa frågor.


Tidsplan för utbyggnad

Vivab har fått medgivande från Länsstyrelsen för önskemålet om att VA i Fyrkullen ska vara färdigbyggt senast i slutet på 2023.

Kontakt

Vatten- och avloppsfrågor
Kristina Johansson, projektledare, Vivab Telefon: 0757-27 40 91