VA-utbyggnad i Fyrkullen - Vivab.info

VA-utbyggnad i Fyrkullen

Under många år har avloppsfrågan varit aktuell för fastighetsägarna i Fyrkullen. Under 2015 beslutade Länsstyrelsen i Hallands län att kommunen måste tillgodose hantering av vatten och spillvatten i området. I februari 2020 beslutar Varberg Vatten AB att Verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten ska inrättas på Fyrkullen.

Utbredningen av verksamhetsområdet för dricks-spillvatten och dagvatten.

Under hösten/vintern 2019 togs ritningar fram för vad som ska byggas i Fyrkullen, se bilaga 1 "Ritning VA-utbyggnad".

Nuläge

Projektet har tyvärr stått stilla under en tid då det finns utmaningar med att hitta en acceptabel lösning för att hantera dagvattnet. Projektet är nu åter igång och en ny behovsbedömning om verksamhetsområde för dagvatten har initierats. 

I bilaga 2 kan du läsa mer om vad som hänt i projektet så här långt.

Fortsatt arbete

Starta upp och slutföra arbetet med framtagande av en ny behovsbedömning vars syfte är att redogöra om verksamhetsområdet för dagvatten behöver inrättas
Om beslutet för verksamhetsområde för dagvatten kvarstår:
  • Ta fram en dagvattenutredning som ska belysa om det finns andra alternativ än att anlägga dagvattendammen.
  • När de nya alternativen för hanteringen av dagvatten är klara kommer Vivab att ha ett möte med Länsstyrelsen.
  • Ta kontakt med berörda fastighetsägare för placeringen av dagvattenlösningen.

Tidsplan för utbyggnad

Vivab har begärt dispens hos Länsstyrelsen med ett önskemål om att VA ska vara färdigbyggt senast slutet 2023 men Vivabs målsättning är att utbyggnaden ska vara klar innan dess.

Kontakt

Vatten- och avloppsfrågor
Kristina Johansson, projektledare, Vivab Telefon: 0757-27 40 91