Utbyggnad av VA-ledningsnät i Hunnestad - Vivab.info

Utbyggnad av VA-ledningsnät i Hunnestad

I september 2019 beslutades om kommunalt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten för Hunnestad. Utredning och projektering av va-ledningar pågår. Vivab ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen och därmed även för utbyggnaden.

Bakgrund

Delar av Hunnestad har kommunalt vatten och spillvatten. Infiltrationen som renar spillvattnet från befintligt verksamhetsområde i Hunnestad är från slutet av 80-talet och undermålig, denna kommer att slopas och ledningar ska byggas till befintligt va-ledningssystem norr om Hunnestad.
 
Delar av Hunnestad är utpekade som potentiella LAV §6-områden - dålig vattenkvalité i enskilda brunnar och svårt att lösa avlopp enskilt. 

VA-försörjning behöver ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skydd för människor hälsa eller miljön, därav beslut om verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. Det innebär att kommunen är skyldig att ordna kommunalt spill- och dricksvatten.

Syftet

Syftet med utbyggnad av kommunalt spill- och dricksvatten är:
  • Minskad påverkan på närmiljön 
- infiltrationsbädden kopplas bort
- privata spillavlopp kopplas bort
  • Skapa förutsättningar för Hunnestad att växa

Vad gör vi nu?

Spill- och dricksvattenledningar kommer att anslutas mot befintligt va-ledningsnät norr om Hunnestad. Spillvatten kommer att pumpas till reningsverket i Varberg och dricksvatten kommer att anslutas till ledningar från vattenverket i Varberg.

Utredning och projektering av ledningar pågår. Vissa sträckor kommer att vara självfallsledningar och vissa kommer att vara tryckledningar.
 
Vivab kommer under hösten 2021 och våren 2022 att:
  • Prata med markägare för att stämma av ledningsdragningar, placering av pumpstationer mm
  • Vara ute på plats med konsult för att kolla på förutsättningar
  • Skicka ut underlag till fastighetsägare med förslag på läge för förbindelsepunkter
  • Ansöka om ledningsrätt för va-ledningar
  • Ansöka till Länsstyrelsen om att får anlägga ledningar, ev behov av arkeologi mm.
  • Göra inmätningar
  • Göra geotekniska under sökningar
  • Ansökan Trafikverket

Tidplan

2021: projektering och planering
2022: planerad byggstart

Kontakt

Kontakta vår projektledare
Carina Henriksson
Telefon: 0757-27 42 34

Kontakta vår byggledare
Lars Svederberg
Telefon: 0757-27 42 33