Planerade arbeten - Vivab.info

Planerade arbeten

Nya ledningar längs Östra Hamnvägen, Varberg

En förutsättning för att Västerport ska kunna byggas är att vi leder om de ledningar för dagvatten som nu ligger under det område som ska bli etapp 1. De nya ledningarna grävs ner längs med Östra Hamnvägen,mellan Magasinsgatan och Otto Torells gata. Samtidigt som den nya dagvattenledningen anläggs lägger vi även ner ledningar för dricks- och avloppsvatten till kommande fastigheter i Västerport. 


Påverkan på trafik i området

Under arbetet kommer Östra Hamnvägen att vara öppen för trafik. Beroende på var arbetet sker kommer dock trafiken att få köra på en smalare körbana eller ledas in på hamnplan. Gång- och cykelvägar kommer att ledas om och in- och utfarter till närliggande fastigheter kan tillfälligt flyttas. Var uppmärksam på skyltning i området. 


Tidplan

Arbetet påbörjades i november och beräknas vara klart till sommaren 2020. Vill du veta mer? 

Om ledningsarbetet

Kontakta Agneta Johansson, projektledare VIVAB, agneta.johansson@vivab.info 

Om VIVAB:s arbete med vatten och avlopp i området: Västerport


Om Västerport

Kontakta Cecilia Werner, kommunikationsansvarig Stadsutvecklingsprojektet: cecilia.werner@varberg.seDela till
Visa mindre

Ledningsarbete Mårdaklevsvägen, Älvsered

VIVAB, i samarbete med Getinge Gräv, kommer genomföra ett arbete med att byta ut gamla vatten- och spillvattenledningar i Mårdaklevsvägen i Älvsered. Arbetet görs fram till tomtgräns och genomförs för att säkerställa funktionen av spillvatten samt leveransen av dricksvatten. Arbetet planeras pågå cirka två till tre månader med start i november.

Under arbetstiden kommer framkomligheten vara begränsad och vattnet kommer behöva stängas av under kortare perioder. Berörda informeras innan vattnet stängs av.
Dela till
Visa mindre

Ledningsarbete på Klovstensvägen i Falkenberg

I början av oktober kommer VIVAB påbörja ett arbete med att förnya ledningarna i ert område. Arbetet beräknas pågå i cirka 2 till 3 månader, under dagtid. I samband med ledningsarbetet kommer vattnet att behövas stängas av under kortare perioder. När det sker skickar vi sms till berörda.

Har du frågor:
Välkommen att kontakta:
Magnus Oknestam 0757 - 27 42 14
Jimmie Uhlin 0757 - 27 41 84

När vattnet kommer tillbaka

Efter ett ledningsarbete eller en vattenläcka kan det upplevas grumligt, missfärgat eller bubblande. Det ska försvinna genom att du låter vattnet spola i kranen en stund. 

Om vattnet blir missfärgat beror det på att vattenflödet i röret har ändrats. Då kan de beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet. 
Dela till
Visa mindre

Ledningsarbete i Tofta

I början av september kommer VIVAB påbörja ett arbete med att förnya ledningarna i ert område. Arbetet planeras pågå i cirka fem till sex månader och arbetet utförs av Annebergs Bygg och Anläggnings AB. Ledningsarbetet kommer i största möjliga mån att ske under vardagar klockan 07.00-16.00.

Ledningsarbetet omfattar förnyelse av befintliga ledningar samt att det läggs en ny vattenledning från Bygdegårdsvägen utmed Toftavägen och in på Skräddarevägen. Spill- och dagvattenledningarna i Toftavägen och Tvärvägen kommer också förnyas.

I samband med ledningsarbetet kommer vattnet att behövas stängas av under kortare perioder. När detta sker meddelas per sms.
Dela till
Visa mindre