Åtgärdade driftstörningar

21 okt kl 08:54 Klartecken att använda vattnet på Västra gärdet i Falkenberg

Den tidigare störningen på dricksvattenkvaliteten på Västra gärdet (Vegagatan, Skepparegatan, Vikingagatan och Fiskaregatan) i Falkenberg är nu åtgärdad. Provtagning som gjordes under måndag 21/10 visar att vattnet nu går att använda som vanligt. 

Om vattnet i er fastighet inte använts under dagen, spola gärna en stund i dina kranar. 

Vattentanken på Fiskaregatan 6 kommer att tas bort under tisdag 22/10. 

Tack för er tålamod! 
Dela till
Visa mindre

18 okt kl 15:17 Förhöjda halter av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Ullared, Fagered och Fridhemsberg

Provresultat har visat att det finns förhöjda halter av bekämpningsmedlet Dinoseb i dricksvattnet i Ullared, Fagered och Fridhemsberg.

Resultaten ligger över gränsvärdet men under Livsmedelsverkets hälsomässigt högst acceptabla nivåer. Deras bedömning är att vattnet kan användas utan begränsning under tiden som åtgärder vidtas. För bekämpningsmedel har ett gränsvärde fastställts till 0,10 µg/l. Detta gränsvärde är satt med utgångspunkt från att det inte ska finnas några bekämpningsmedel i vårt dricksvatten. Provresultaten som VIVAB fått visar ett värde på 0,26 µg/l. 

Vattnet kan användas som vanligt
Livsmedelsverkets toxikologer gör regelbundet riskvärderingar och utgår då ifrån att en person dricker 2 l vatten/dagligen under 70 år. Senaste riskvärderingen av Dinoseb gjordes 2016 och då gjordes bedömningen att de hälsomässigt acceptabla högsta halterna är:
6 µg/l för vuxna
2 µg/l för barn mellan 1 och 3 år
1 µg/l för barn under 1 år.

Livsmedelsverkets bedömning är att vatten under dessa nivåer kan användas utan begränsning under den tid som utredning och åtgärder vidtas. Vattnet kan alltså användas till mat och dryck precis som vanligt.

Varför informerar VIVAB om detta?
Enligt dricksvattenföreskrifterna ska konsumenter informeras om förhöjda värden upptäcks, Därför har VIVAB och miljö- och hälsoskyddskontoret i Falkenberg enats om att informera boende i området under fredagen.

VIVAB vidtar åtgärder
Som en första försiktighetsåtgärd har VIVAB minimera uttaget ur den aktuella grundvattenbrunnen och kommer att öppna upp en reservbrunn. Detta arbete kräver dock insatser som ta upp till en vecka. Under tiden kan vattnet användas som vanligt. För kunder som ändå önskar annat dricksvatten sätts vattentankar ut, fredag eftermiddag, vid:
  • Ullareds gamla reningsverk, Hedvägen i Ullared
  • Kyrkan i Fagered
  • Blomsteraffären, Fridhemsvägen 18 i Fridehemsberg

Vanliga frågor


Vilka områden gäller detta?
Boende och verksamma i Ullared, Fagered och Fridhemsberg som har kommunalt dricksvatten.

Vad gör VIVAB för att åtgärda detta?
Vi minimerar uttaget av vatten ur den dricksvattentäkt som vattnet tas ifrån och använder en annan vattentäkt. Provtagningar görs för uppföljning.

Behöver vattnet kokas innan användning?
Nej, vattnet behöver inte kokas utan kan användas precis som vanligt.

Om jag mår dåligt, vart vänder jag mig?
Halterna i vattnet är så pass låga att de inte orsakar några symptom på sjukdom. Mår du dåligt och känner en oro vänder du dig till din vårdcentral.

Är det farligt för gravida eller äldre personer att dricka vattnet?
Livsmedelsverkets toxikologer gör regelbundet riskvärderingar och utgår då från att en person dricker 2 l vatten/dag under 70 år. Senaste riskvärderingen av Dinoseb gjordes 2016 och då gjordes bedömningen att det är hälsomässigt acceptabelt att dricka vatten innehållandes de halter vi har i vattnet idag.

När kan jag vara säker på att vattnet är fritt från bekämpningsmedlet?
Vi gör kontinuerlig provtagning på vattnet och kommer meddela när nivåerna är under satta gränsvärden. Tills dess kommer vattentankar att finnas i området för hämtning av vatten.

Är vattnet i vattentankarna som ställs ut fritt från medlet?
Vattnet i dessa tankar kommer från en annan vattentäkt.

När upptäcktes bekämpningsmedlet i vattnet?
Det upptäcktes vid en extra screening som slumpmässigt utförs av laboratoriet. Det specifika ämnet ingår inte som enskilt ämne i det normala provtagningsprogrammet enligt livsmedelslagstiftningen. 

Om vattnet är okej att dricka, varför sätter ni ut vattentankar?
För att den som trots allt känner oro ska ha möjlighet att hämta dricksvatten från en annan källa.

Hur länge har bekämpningsmedlet funnits i dricksvattnet?
Det kan vi egentligen inte veta. Den aktuella dricksvattenbrunnen togs i drift i januari 2019.

Hur ofta tas sådana här prover?
Vi tar prover på dricksvattnet sex gånger/år. Av dessa analyseras mikrobiologiska sex gånger och kemiska parametrar fyra gånger.

Vilka ämnen tar VIVAB prover på? 
VIVAB följer det kontrollprogram som finns i livsmedelslagstiftningen och som är fastställt av Miljö och Hälsoskyddskontoret i kommunen.

Vem bestämmer vad man ska ta prov på?
Detta regleras i livsmedelslagstiftningen SLVFS2001:30.

Varför har man inte tagit prov på detta tidigare?
Vid riskbedömningen av vattentäkten ansågs det inte föreligga någon risk för att bekämpningsmedel skulle finnas.


Varför har informationen inte lagts upp på VIVAB:s Facebooksida?

Eftersom det är ett begränsat område och antal kunder som berörs, valde VIVAB att i stället göra en riktad insats med information via sms till dem.

Dela till
Visa mindre

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer