Kartläggning av dagvattenområden - Vivab.info

Kartläggning av dagvattenområden

Vivab ser över hela 318 olika dagvattenområden i Varbergs och Falkenbergs kommuner.
En ny datamodell har tagits fram för att kartlägga områdena. I den kan vi till exempel se hur stor del som utgör till exempel villaområde eller industrier. Genom att utgå ifrån föroreningar från liknande markanvändning kan vi få en uppfattning om föroreningsbelastningen i dagvattnet.  Alla områden har lagts in i modellen och klassificerats och schablonvärden tilldelats de olika klasserna. 

Prover tas på ett flertal ställen i dagvattennätet, bland annat på återvinningscentralen i Tvååker, för att verifiera hur väl modellens värden stämmer överens med verkligheten. Åtgärder kan sedan sättas in i nästa steg, det kan då handla om att sanera eller att sätta in filter i brunnar för att förbättra dagvattenkvalitén.

Projektet förväntas fortgå till 2023.