Nyhetsöversikt - Vivab.info

Nyheter

2020-02-07 Har du fått en avfallsvikt på din faktura som gäller tidigare under 2019?

Har du fått en avfallsvikt på din faktura som gäller tidigare under 2019? Det beror på att en del av våra kunder inte blivit fakturerade för en del av det avfall de slängt i sitt kärl under 2019 (gäller ej december månad, där alla faktureras för det man slängt i sitt kärl under december).
 
Varför får jag inte den här vikten förrän nu? 
Vikten hade inte följt med rätt till faktureringssystemet utan har fått läsas in i efterhand. Därför har dessa avfallsvikter fakturerats nu. Det är endast ett fåtal av våra kunder som är berörda. 

Hur det går till när sopbilen väger ditt avfall kan du läsa mer om här.
Visa mindre

2020-02-06 Varför VIVAB höjer taxorna

Både Varberg och Falkenberg är tillväxtkommuner där befolkningsmängden ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och våra städer förtätas vilket ställer större krav på förbrukningen av dricksvatten och kapaciteten på våra verk och anläggningar inom både VA och avfall. Gamla verk och ledningar från 60- och 70-talet behöver förnyas samtidigt som det 300 mil långa ledningsnätet behöver underhållas. Med anledning av klimatförändringar med torka och lägre grundvattennivåer behöver vi trygga en framtida vatten- och avloppsfunktion. 

Samtidigt som VIVAB:s roll inom samhällsutveckling blir större växer även vår personalstyrka, främst relaterat till planering och projektering av investeringsprojekt. Ny teknik och uppdaterad lagstiftning ställer krav på en ökad administration.

Här kan du få mer information om varför taxorna höjs.
Vanliga frågor kring taxan besvaras här.
Visa mindre

2020-01-29 Inbjudan till samråd: Tillstånd för Sandladans återvinningscentral

VIVAB bjuder in till samråd angående tillståndsansökan enligt miljöbalken för Sandladans återvinningscentral i Falkenberg. VIVAB planerar att hantera ökade mängder trä och ris på återvinningscentralen och därför behöver vi söka nytt tillstånd för att bedriva vår verksamhet idag och i framtiden. Samrådsförfarandet är en viktig del i tillståndsprocessen och syftar till att informera om projektet och samtidigt inhämta synpunkter och information.

Synpunkter och upplysningar tas emot skriftligen antingen per e-post till elisabeth.andersson@vivab.info, eller via post till: 

VIVAB

Elisabeth Andersson

Box 110

311 22 Falkenberg. 


Vi tar emot synpunkter och upplysningar till och med måndag 24 februari 2020. Visa mindre

2020-01-24 Återvinn ditt elavfall i matbutiken

Två nya insamlingsskåp för smått elavfall har nu invigts på Coop Breared Varberg och Coop Falkenberg (vid Söderbron). Skåpen kallas EL:IN och här kan du lämna glöd- och lågenergilampor, batterier, sladdar och annat mindre elavfall. Större elavfall lämnas liksom tidigare på återvinningscentralen. Skåpen står i anslutning till butikernas pantmaskiner och gör det enklare för privatpersoner att bli av med smått elavfall.

Elavfall är farligt avfall och ska aldrig läggas i det gröna kärlet. Det innehåller skadliga ämnen som ger stor påverkan på miljön om det slängs på fel ställe och inte tas tillvara på rätt sätt. Att använda insamlingsskåpen är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön!Visa mindre

2020-01-08 Återvinningsstationen i Tvååker tas bort

Återvinningsstationen, som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB), vid Ica Supermarket i Tvååker i Varbergs kommun, tas bort på markägarens begäran.
Läs mer på FTI:s webbplats.

Visa mindre

2019-12-05 Så hämtas ditt hushållsavfall i jul- och nyårshelgerna!

Hämtas ditt hushållsavfall vanligtvis på tisdagar eller onsdagar? Då ändras din dag för hämtning i jul- och nyårshelgerna:

Ordinarie hämtning Julafton (tis 24/12) hämtas sön 22/12. OBS! Tidigare hämtning
Ordinarie hämtning Juldagen (ons 25/12) hämtas lör 28/12.
Ordinarie hämtning Annandag jul (tors 26/12) hämtas som vanligt.
Ordinarie hämtning Nyårsafton (tis 31/12) hämtas sön 29/12 OBS! Tidigare hämtning
Ordinarie hämtning Nyårsdagen (ons 1/1 -2020) hämtas lör 4/1.
Ordinarie hämtning Trettondag jul (mån 6/1 2020) körs som vanligt.

Ställ ut dina kärl senast kl 06.00 på hämtningsdagen. Låt dem stå kvar tills de blivit tömda.

Visa mindre

2019-11-28 Fortsatt tillväxt kräver höjda taxor 2020

Nyligen fattade kommunfullmäktige i Varbergs respektive Falkenbergs kommuner beslut om att taxorna för vatten och avlopp samt avfall ska höjas. 
 
Både Varberg och Falkenberg är tillväxtkommuner där befolkningsmängden ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och våra städer förtätas, vilket ställer större krav på våra VA-anläggningar bland annat genom att kapaciteten i våra anläggningar och ledningsnät behöver öka. Gamla anläggningar och ledningar från 60- och 70-talet behöver förnyas, det 300 mil långa ledningsnätet behöver underhållas och återvinningscentralerna moderniseras för att möta framtidens krav på avfallshantering. Med anledning av klimatförändringar som torka och lägre grundvattennivåer behöver vi trygga den framtida vattenförsörjningen och avloppshanteringen. 
- Vår region står inför stora utmaningar med växande befolkning, klimatförändringar och skärpt lagstiftning inom vatten- och avloppsområdet. För att säkra att vi kan leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart sätt både idag och i framtiden behövs taxehöjningar, säger Johan Jacobsson, ekonomichef på VIVAB.

Taxepengarna går bland annat till: 
 • Årlig drift och underhåll av bolagets VA- och avfallsanläggningar 
Exempel på planerade och genomförda större investeringar: 
 • Nytt vattentorn i Varberg  
 • Nytt reningsverk i Ullared  
 • Ökad kapacitet vid Kärrebergs vattenverk i Falkenberg  
 • Stora överföringsledningar för att säkra upp framtida kapacitetsbehov i båda kommunerna 
 • Omfattande ledningsomläggning för en trygg dagvattenhantering  
 • Ökad förnyelse av ledningsnätet i båda kommunerna  
 • Upprustning och ombyggnad av mindre återvinningscentraler  
 • Ny återvinningscentral i Varberg  
 • Nytt reningssteg (ultrafilter) på Kvarnagårdens vattenverk i Varberg  
 
Typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 

Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2. 

Visa mindre

2019-09-04 Ombyggnation på Veddiges återvinningscentral

Måndagen 23 september påbörjas en ombyggnation av Veddige återvinningscentral. Återvinningscentralen har öppet ordinarie öppettider under hela byggtiden men med begränsad framkomlighet på området.

Ombyggnationen av Veddiges återvinningscentral omfattar:
 • Fraktionerna får ny plats på återvinningscentralens område
 • Byggnation av ny personalbyggnad
 • Uppfylla ökade miljökrav för farligt avfall
 • Större utrymme för återbruk
Under byggtiden kan det förekomma begränsad framkomlighet på området. Du ska däremot kunna slänga samma fraktioner som tidigare.

Etablering på området: 9 september 2019
Byggstart: 23 september 2019
Ombyggnationen beräknas vara klar: april 2020

Så kommer Veddiges återvinningscentral se ut efter ombyggnationen:
Klicka på bilden för att förstora.
Visa mindre

2019-04-16 Ny huvudvattenledning i Varberg

Nu påbörjas arbetet med den nya huvudvattenledningen i Varberg. Arbetet består av nya dricksvattenledningar och spill-ledningar från Kvarnagården till Bläshammar.

Den nya huvudvattenledningen läggs från Kvarnagårdens vattenverk till Bläshammar i Varberg. Parallellt kommer också nya spill-ledningar att förläggas från Trönninge Skola och vidare mot Bläshammar. Totalt kommer cirka 2500 meter dricksvattenledning och cirka 1400 meter spill-ledning anläggas. Projektet säkerställer dricksvattenleveransen norrut och skapar förutsättningar för Varberg att växa. 

Ledningarna kommer läggas i åkermark, under riksväg 41 och Viskadalsbanan utan direkt påverkan på trafiken.

Arbetet utförs som en samverkansentreprenad av Veidekke Entreprenad AB och beräknas vara klart till sommaren 2020. 
Visa mindre

2019-03-15 VIVAB och Veidekke inleder samarbete inför byggnation av nytt vattentorn i Varberg

Gestaltningen av tornet bestämdes redan i höstas och har med sin vågade design väckt uppmärksamhet inte bara i Varberg utan även nationellt och internationellt. Nu är det också bestämt vilken entreprenör som får i uppdrag att bygga tornet som går under projektnamnet VÅGA.  


Foto: White arkitekter

Tornets reservoar kommer ha en femdubbel kapacitet jämfört med det nuvarande tornet vilket innebär att VIVAB både kommer att kunna säkra en vattenleverans till en växande stad och dessutom minimera riskerna för avbrott hos invånarna.

Nu är alltså entreprenören för byggnationen vald. Den 8e mars kontrakterades Veidekke Entreprenad AB till uppdraget att bygga det nya vattentornet i Varberg.

Projektet kommer genomföras i partnering, vilket innebär att Veidekke och VIVAB tillsammans ansvarar för fortsatt planering, projektering och genomförande.  

- Veidekke har visat på en stor kompetens att genomföra projektet tillsammans, vilket gör mig trygg i att samverkansformen i slutändan kommer leda till ett bra resultat som alla kan vara stolta över, säger Michael Fransson, projektledare på VIVAB.

Ett stort fokus kommer att ligga på att minimera den negativa klimatpåverkan från byggprocessen.

- Det känns otroligt inspirerande att få genomföra detta unika projekt i samverkan med VIVAB, vi bygger ett nytt landmärke för Varberg. Med vårt involverade arbetssätt och kompetens inom komplicerade betongkonstruktioner är jag säker på att vi kommer leverera ett projekt av högsta kvalitet, säger Hampus Jakobson, arbetschef på Veidekke Anläggning SydVäst. 

Under 2019 kommer planering och projektering pågå och byggnationen av VÅGA beräknas börja under 2020.

Läs mer om projektet.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:


Michael Fransson, projektledare VIVAB
Tel: 0757- 27 40 34

Hampus Jakobson, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst
Tel:  0706-14 91 90 

Visa mindre