Nyhetsöversikt - Vivab.info

Nyheter

2020-09-16 VA-projekt Norra Ring nominerade till Veidekkes skandinaviska miljöpris

Veidekkes skandinaviska miljöpris har delats ut årligen sedan 2013. Priset lyfter fram goda exempel i branschen som reducerar utsläpp av växthusgaser och skyddar miljön. Projektet Norra Ring har strävat efter att genomföras utifrån miljö- och ekonomiska aspekter utan att det inverkat negativt på kvaliteten.

Vad är Norra Ring?
Projektet Norra Ring är ett samarbete mellan VIVAB och Veidekke och hade som syfte att säkerställa dricksvattenförsörjningen för Norra Varberg. Detta möjliggjordes genom en ny huvudvattenledning från Kvarnagårdens vattenverk till Bläshammar, samtidigt som delar av den befintliga avloppsledningen ersattes med en ny. Efter en kort projektering, där mycket var förberett sedan tidigare, pågick produktionen från 2019.04 med slutlig inkoppling 2020.03. 

Norra Ring är ett bra exempel på hur samverkan kan fungera i praktiken och vilka positiva effekter man får när alla i teamet känner sig involverade och jobbar tillsammans mot ett tydligt mål”, säger Frida Ingesson, projektledare på VIVAB. 

Projektet bestämde sig tidigt att bygga ett starkt team med beställaren VIVAB, Veidekke, underentreprenörer och leverantörer. Detta har varit en förutsättning för att lyckas med miljöbesparingar, ekonomi och planering. I teamet har idéer, kunskap och erfarenhet delats genom breda diskussioner och på så vis har projektet genomfört förbättringar.

Motivering till nomineringen
Projekt Norra Ring är ett utmärkt exempel på hur Veidekke och beställaren VIVAB (Vatten och Miljö i Väst AB) tillsammans med projektörer, underentreprenörer och leverantörer, genom god samverkan, drivit ett projekt som avslutades i tid och enligt budget och har gjort en stor besparing i koldioxidutsläpp från produktionen genom nytänkande och fokus på miljö.

Projektet har visat att det är fullt möjligt att göra skillnad, under förutsättning att samtliga projektmedlemmar besitter en god kompetens, involveras och känner delaktighet. 

Norra Ring har uppnått följande
- Återanvändning av befintliga massor vid ledningsläggning medförde besparing av transporter och skonade miljön genom att brytning av berg i bergstäckt inte behövde ske för projektets räkning.
- Återanvändningen av befintligt material medförde utebliven ökning av trafikflöde av tunga fordon. Detta påverkade boendemiljön för de närboende till projektet genom att slippa störning av transporter samt utsläpp av avgaser och micropartiklar i miljön.
- Annan teknik för dragning av ledningar förbi Himleån. En rörbro byttes ut mot en schaktad ledning genom Himlån som bidrog till minskat koldioxidutsläpp samt tidsmässiga och ekonomiska fördelar.
- Användningen av markduk uteslöts vilket bidrog till minskat koldioxidutsläpp.
- I köket användes porslin istället för engångsartiklar.
- Projektet har sammanlagt sparat in utsläpp av 160 ton koldioxid (återanvändning av massor 92 ton, slopad markduk 2 ton, slopad rörbro 66 ton).


Visa mindre

2020-08-28 Samråd om nytt tillstånd för Veddige avloppsreningsverk

VIVAB avser att ansöka om nytt tillstånd, utifrån 9 kapitlet miljöbalken, för fortsatt och utökad drift av avloppsreningsverket i Veddige, Varbergs kommun, Veddige 5:18.


Veddige reningsverk behandlar spillvatten från både Veddige och Derome samhälle. Nuvarande tillstånd medger drift utifrån en dimensionering för 3200 pe (personekvivalenter). Reningsverket behöver byggas ut för en kapacitet om 5000 pe för att möta planerad utbyggnad av främst bostäder i Veddige och Derome. Ombyggnationen kommer att ske etappvis, där etapp 1 kan ske inom gällande tillstånd för verksamheten. Etapp 2 kräver dock ett utökat tillstånd.Ombyggnationen för de båda etapperna sker inom befintlig anläggning genom att driften vid avloppsreningsverket optimeras. 


Recipienten för renat avloppsvatten från Veddige avloppsreningsverk är Viskan. Nuvarande tillstånd medger en utsläppshalt på 0,5mg/l för fosfor och 15 mg/l för BOD. VIVAB yrkar på nya villkor om 0,3 mg P/l och 10 mg BOD/l.


Planerad verksamhet klassas utifrån miljöprövningsförordningens regler som en tillståndspliktig verksamhet som kan antas utgöra en betydande miljöpåverkan (BMP). Detta innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram som beskriver omgivningens påverkan och bedömer konsekvenserna utifrån planerade åtgärder.


Ni bereds möjlighet att inkomma med synpunkter på planerad verksamhet samt omfattningen av den beskrivning om miljöpåverkan som kommer att tas fram.


Synpunkter och upplysningar tas emot skriftligen antingen per e-post till catarina.nilsson@vivab.info, eller via post till: 


VIVAB / Catarina Nilsson

Box 110

311 22 Falkenberg 


Sista dag för yttrande är 2020-09-21


Vid frågor kring samrådet eller verksamheten i övrigt kan ni vända er till kontaktperson, Catarina Nilsson via e-post: catarina.nilsson@vivab.info eller telefon 0757-27 40 28. 

 


Visa mindre

2020-08-25 Miljötratten - återvinn ditt matfett enkelt!

Visa mindre

2020-03-24 Sommarhämtning av hushållsavfall

För dig som har ett abonnemang för fritidshus börjar hämtningen i månadsskiftet mars/april.

Hämtning jämna veckor: vecka 14-38
Hämtning udda veckor: vecka 15-39

Är du osäker på din hämtningsdag?

Du som äger din fastighet kan se din hämtningsdag på Mina sidor. Logga in med ditt personnummer och ditt kundnummer (finns på din faktura)

Behöver du fler matavfallspåsar?  

Du kan klämma fast en tom matavfallspåse i locket på ditt bruna kärl. Då lämnar sopbilschauffören nya efter de tömt ditt kärl. Har du mot förmodan inte fått nya påsar har de tagit slut i bilen. Då får du nya vid nästa tömningstillfälle.

Det går även bra att hämta påsar vid någon av våra återvinningscentraler eller våra kontor på Härdgatan i Varberg och Åkarevägen i Falkenberg.

Visa mindre

2020-03-10 VIVAB:s verksamhetsberättelse 2019

Nu är VIVAB:s verksamhetsberättelse för 2019 publicerad. Här kan du ta del av VIVAB:s spännande och intressanta projekt som genomförts under det gångna året.

Visa mindre

2020-01-24 Återvinn ditt elavfall i matbutiken

Två nya insamlingsskåp för smått elavfall har nu invigts på Coop Breared Varberg och Coop Falkenberg (vid Söderbron). Skåpen kallas EL:IN och här kan du lämna glöd- och lågenergilampor, batterier, sladdar och annat mindre elavfall. Större elavfall lämnas liksom tidigare på återvinningscentralen. Skåpen står i anslutning till butikernas pantmaskiner och gör det enklare för privatpersoner att bli av med smått elavfall.

Elavfall är farligt avfall och ska aldrig läggas i det gröna kärlet. Det innehåller skadliga ämnen som ger stor påverkan på miljön om det slängs på fel ställe och inte tas tillvara på rätt sätt. Att använda insamlingsskåpen är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön!Visa mindre

2020-01-08 Återvinningsstationen i Tvååker tas bort

Återvinningsstationen, som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB), vid Ica Supermarket i Tvååker i Varbergs kommun, tas bort på markägarens begäran.
Läs mer på FTI:s webbplats.

Visa mindre

2019-12-05 Så hämtas ditt hushållsavfall i jul- och nyårshelgerna!

Hämtas ditt hushållsavfall vanligtvis på tisdagar eller onsdagar? Då ändras din dag för hämtning i jul- och nyårshelgerna:

Ordinarie hämtning Julafton (tis 24/12) hämtas sön 22/12. OBS! Tidigare hämtning
Ordinarie hämtning Juldagen (ons 25/12) hämtas lör 28/12.
Ordinarie hämtning Annandag jul (tors 26/12) hämtas som vanligt.
Ordinarie hämtning Nyårsafton (tis 31/12) hämtas sön 29/12 OBS! Tidigare hämtning
Ordinarie hämtning Nyårsdagen (ons 1/1 -2020) hämtas lör 4/1.
Ordinarie hämtning Trettondag jul (mån 6/1 2020) körs som vanligt.

Ställ ut dina kärl senast kl 06.00 på hämtningsdagen. Låt dem stå kvar tills de blivit tömda.

Visa mindre

2019-11-07 Pantamera Express kommer till Falkenberg 

En helt ny pantautomat, som ska underlätta för dig som vill panta mycket på en gång, har tagits fram av Returpack/Pantamera. På lördag, den 9 november kl. 10.00, invigs den nya storpantarautomaten på Sandladan i Falkenberg. Pantautomaten står på det kortfria området.

Enklare för storpantaren  

Den nya pantautomaten, Pantamera Express, är särskilt framtagen för att underlätta för den som vill panta mycket på en gång. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig, häller man alla direkt ner i ett fack. Maskinen sorterar och räknar panten fort då kapaciteten är ungefär 100 förpackningar på ett par minuter.  

–  Vi har ju redan fått Pantamera Express till vår nya återvinningscentral på Holmagärde i Varberg. Vi är glada att nu även kunna ge Falkenbergarna möjligheten att panta en större mängd vid sitt besök på Sandladans kortfria område, säger VIVAB:s avfallschef Johan Fälth. 

Panten kan betalas ut på olika sätt 

Pantaren kan välja mellan olika utbetalningslösningar. Panten kan betalas ut till pantarens konto eller via betalcheckar som man kan handla för i en del matvarubutiker.  Möjligheten finns också att låta pengarna gå till välgörenhet och bli en gåva till organisationen Håll Sverige Rent.  
Visa mindre

2019-04-16 Ny huvudvattenledning i Varberg

Nu påbörjas arbetet med den nya huvudvattenledningen i Varberg. Arbetet består av nya dricksvattenledningar och spill-ledningar från Kvarnagården till Bläshammar.

Den nya huvudvattenledningen läggs från Kvarnagårdens vattenverk till Bläshammar i Varberg. Parallellt kommer också nya spill-ledningar att förläggas från Trönninge Skola och vidare mot Bläshammar. Totalt kommer cirka 2500 meter dricksvattenledning och cirka 1400 meter spill-ledning anläggas. Projektet säkerställer dricksvattenleveransen norrut och skapar förutsättningar för Varberg att växa. 

Ledningarna kommer läggas i åkermark, under riksväg 41 och Viskadalsbanan utan direkt påverkan på trafiken.

Arbetet utförs som en samverkansentreprenad av Veidekke Entreprenad AB och beräknas vara klart till sommaren 2020. 
Visa mindre