Nyheter

2018-10-18 Vi söker en fastighetsassistent/fordonssamordnare

Vill du vara med och arbeta med våra fastighetsprojekt samt ha hand om våra fordon? Just nu söker vi en fastighetsassistent/fordonssamordnare till vårt huvudkontor i Falkenberg.

Läs mer om tjänsten och ansök här!
Visa mindre

2018-10-03 Långsiktig vattenförsörjning i Varbergs- och Falkenbergs kommuner

Inom hundra år kommer vi att använda dubbelt så mycket vatten som idag i Varberg och Falkenberg. För att säkerställa att invånarna i de två kommunerna har tillgång till vatten rustar VIVAB (Vatten och miljö i Väst AB) nu för framtiden.

VIVAB:s styrelse beslutade vid senaste styrelsemötet att stärka och bygga ut vattenförsörjningssystemet i Varbergs- och Falkenbergs kommuner. Detta för att möta framtidens utmaningar. 
– Vårt nuvarande vattenförsörjningssystem kommer inte kunna leverera tillräckligt med vatten i framtiden eftersom både befolkningsmängd och vattenförbrukning ökar. Vi behöver långsiktigt säkra vårt dricksvatten genom att bland annat bygga ut vattenförsörjningen, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB. 

En utredning som VIVAB tagit fram tillsammans med Sweco visar på flera olika alternativ för att bygga ut vattenförsörjningen i Falkenbergs kommun och Varbergs kommun. Man har även räknat ut vad eventuella avbrott i vattenförsörjningen skulle kosta samhället. 
 
– Vi behöver öka våra strategiska samarbeten och se till att vi har en beredskap vid oförutsedda händelser, till exempel leveransavbrott eller vattenburen smitta, säger Margareta Björksund-Tuominen.  

Det handlingsalternativ som VIVAB valt för utbyggnation innehåller följande åtgärder och utbyggnadsordning:
• Ökad överföringskapacitet mellan Varberg och Kungsbacka
• Ny vattentäkt i Varberg
• Ny överföringsledning mellan Varberg och Falkenberg
• Etappvis utbyggnad av ytterligare vattenverk i Falkenberg
• Överväga avveckling av befintligt grundvattenverk i Falkenberg, alternativt att använda grundvattenverket som reservvattenverk. 
• Dialog kring ökad överföringskapacitet mellan Falkenberg och Halmstad
Den totala kostnaden för samtliga åtgärder och utbyggnader landar på omkring 800 miljoner kronor. 

– Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå i många år. Vi börjar nu och vi börjar med att utreda var vi bäst placerar en ny vattentäkt i Varberg, säger Margareta Björksund-Tuominen. 

Så ser vattenförbrukningen ut

VIVAB:s utredning visar att vattenbehovet inom verksamhetsområde förväntas fördubblas fram till 2120. Medeldygnsbehovet av vatten i Varbergs kommun ligger i dag på cirka 14 500 kubikmeter/dygn. I Falkenberg förbrukar man i snitt cirka 10 000 kubikmeter/dygn.

VIVAB samarbetar redan idag med närliggande kommuner för att kunna överföra dricksvatten mellan kommuner genom så kallade överföringsledningar. 

Visa mindre

2018-08-15 Ta hand om fallfrukten!

När du plockat frukt, bakat pajer, gjort sylt, mos och saft och delat med dig till vänner och bekanta kan det ändå finnas en hel del frukt över. Ett tips för dig som har gott om äpplen kan vara att lämna in till ett lokalt musteri. 

Det du inte lyckas använda kan du antingen lägga i din kompost eller lämna i avsedd behållare som nu finns på VIVAB:s återvinningscentraler.
Visa mindre

2018-08-03 Vad gäller för dig som har egen brunn? 

Vi får in många samtal och frågor från personer med egen brunn. Vad gäller egentligen om brunnen har sinat och vad kan VIVAB hjälpa till med? Här har vi sammanfattat vad som gäller. 

Om du har kommunalt vatten kontrollerar kommunen kvaliteten på vattnet. Har du egen brunn ansvarar du själv för kontroll av ditt dricksvatten. Om det är problem med brunnen är det också du som är ansvarig för att åtgärda problemen.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har information för dig med egen brunn.

Grävd brunn mer känslig än en borrad brunn

En grävd brunn förutsätter att det finns vattenförande lager på ett djup av högst 5-6 meter. Grävda brunnar är anlagda i ytliga grundvattenmagasin, som är särskilt känsliga för påverkan av föroreningar från till exempel avloppsinfiltration, sur nederbörd eller gödselhantering vid jordbruk. Det är viktigt var vattenbrunnen är placerad i förhållande till olika föroreningskällor.
Grävda brunnar är också känsliga för att grundvattenytan höjs och sänks naturligt. Det innebär att vattentillgången kan bli dålig under torra perioder. Även vattnets kvalitet kan förändras när nivåerna förändras.

Sinande brunn

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning så att du kan ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder, till exempel om du behöver göra en ny brunn eller installera vattenfilter. 
 
Skulle vattnet ta slut så behöver du ta reda på om det går att göra någon åtgärd med din nuvarande brunn. 
 
Exempel på åtgärder kan vara:
 • Rensa och fördjupa den befintliga brunnen
 • Borra en ny djupare brunn
 • Höra med grannar och se om de har vatten att dela med sig av
 • Köp eller hyr vattentankar eller större kärl och tillfälligt lagra vatten som kan användas för det mest nödvändiga. 

Läs gärna broschyren "Sköt om din brunn - råd om hur du går tillväga" från Livsmedelsverket och SGU 

Är du i akut behov av dricksvatten?

Ofta går det att hämta vatten i dunk från någon plats som kommunen hänvisar till.  Kontakta respektive kommun för att få reda på var hämtställen finns.
 
Det hjälper sällan att fylla på sinade brunnar. Det har visat sig att vattnet som fylls på istället letar sig ner i grundvattensystemet. Men skulle du ändå behöva vatten så kan du köpa vid vatten i en större mängd (500 liter eller mer),vid tankstationer runt om i kommunen. För att kunna hämta vatten behövs en slang med brandslangskoppling och en tank. Du behöver även ett abonnemang med tillhörande öppningsnyckel vilket du skaffar du hos VIVAB:s kundtjänst: e-post vivab@vivab.info tel 0757-274000.
 
Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.

Visa mindre

2018-08-01 Fortsatt bevattningsförbud i Ullared, Fagered och Fridhemsberg

Torsdagen 19 juli infördes bevattningsförbud i de orter som får sitt dricksvatten från Ullareds vattenverk. Orsaken var att förbrukningen översteg den mängd som vattenverket klarar av att producera och det fanns en stor risk att trycket i ledningarna skulle börja sjunka. Efter att bevattningsförbudet infördes kunde VIVAB direkt se att förbrukningen gick ner till hanterbara nivåer. 


– Vi vill rikta ett stort tack till alla boende i Ullared, Fagered och Fridhemsberg! Tack vare deras insats är vattensituationen åter under kontroll i området, säger Alexander Keucken, ställföreträdande VD på VIVAB. 


Faran är dock inte över, VIVAB:s dagliga kontroller visar att förbrukningen från Ullareds vattenverk åter är på väg att stiga. Orsaken kan vara den intensiva turistsäsongen med många besökare i området, men även att vissa efter snart två veckor inte längre tar bevattningsförbudet på lika stort allvar som i början. 


VIVAB påminner därför om att fortsätta respektera bevattningsförbudet i Ullared, Fagered och Fridhemsberg för att säkerställa en stabil vattenleverans. 

Visa mindre

2018-07-19 Bevattningsförbud införs i Ullared, Fagered och Fridhemsberg – förbrukningen måste minska 

På grund av extremt hög förbrukning av dricksvatten införs idag, torsdagen den 19 juli, ett bevattningsförbud i Ullared, Fagered och Fridhemsberg, i Falkenbergs kommun. Vattenverket förmår inte producera vatten i den omfattning som det går åt vilket leder till sämre tryck i ledningarna och en risk för att exempelvis räddningstjänsten står utan vatten för brandsläckning. 


Förra året uppmanades till sparsamhet med vattnet i Falkenbergs kommun, på grund av låga grundvattennivåer. I år är nivåerna i de grundvattentäkter som VIVAB nyttjar normala för årstiden, men konsumtionen av dricksvatten är riskabelt hög.  


- Vattenkonsumtionen i Ullaredsområdet är nu högre än vad vattenverket klarar av att leverera. Samtidigt står vi nu inför de mest intensiva veckorna på hela året när det gäller antalet besökare och turister så det finns inget som talar för att konsumtionen kommer att minska. Därför utfärdar vi nu bevattningsförbud i området som betjänas av Ullareds vattenverk, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB. 


Mat, dryck och hygien 

Bevattningsförbudet som nu införs i Ullared, Fagered och Fridhemsberg betyder att det blir förbjudet att använda vattenslang, vattenspridare eller högtryckstvätt, fylla pooler eller på annat sätt nyttja dricksvatten i större mängd. Dricksvattnet ska användas för mat, dryck och hygien. 


Vattenförbrukningen generellt högre än normalt 

De senaste veckorna har vattenverken i Falkenberg och Varberg legat nära sin maxkapacitet för hur mycket vatten man kan producera.  


– Vi har på olika sätt uppmanat invånarna att spara på vattnet men trots det ser vi ingen tillräcklig minskning i vattenförbrukningen. Under turistsäsongen är vi många som ska dela på dricksvattnet. Vi behöver hjälpas åt och då kan man tyvärr inte prioritera att ha gröna gräsmattor mitt i en värmebölja. Om förbrukningen blir för hög riskerar vi att trycket i våra ledningar sjunker och det kan leda till att alla inte får vatten i kranen, säger Margareta Björksund-Tuominen.    


Visa mindre

2018-07-06 Hög dricksvattenförbrukning - alla uppmanas återigen till att spara på vattnet!

Det torra och varma vädret har lett till en högre förbrukning av dricksvatten både i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Uttaget av dricksvatten från våra vattenverk ligger på betydligt högre nivå jämfört med samma period föregående år och vattenverken är nära att nå sin maxkapacitet.

Vattenverket i Varberg utnyttjar ytvatten och vi ser att nivåerna i sjöarna fortsätter sjunka och är nere på låga nivåer. För de stora grundvattenmagasinen i Falkenberg är nivåerna nära normala.  Sämre är det med de mindre magasinen både i Varbergs och Falkenbergs kommuner som är lägre än normalt. Fortsätter värmen, torkan och den höga förbrukningen kan läget bli allvarligt.

När det är så här varmt och soligt under en längre tid, så är det normalt att behovet av vatten ökar. Men för att undvika ett bevattningsförbud uppmanas invånarna återigen om att vara återhållsamma och kloka med sin dricksvattenförbrukning. Det innebär att använda det kommunala dricksvattnet förnuftigt, och inte använda det till exempelvis bevattna gräsmattor eller fylla pooler med. Genom att spara på vattnet och minska förbrukningen ytterligare hoppas vi kunna undvika bevattningsförbud.

- Vi hoppas såklart att vi slipper införa restriktioner. Men om inte den höga dricksvattenförbrukningen som råder just nu minskar så kan det bli aktuellt med ett bevattningsförbud, säger Mats Andersson, ställföreträdande VD på VIVAB.

 Så här kan du vara vattensmart! 

 • Undvik att vattna gräsmattan. 
 • Tvätta inte bilen just nu (varken i tvätthall eller hemma). 
 • Duscha istället för att bada. 
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna. 
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.  
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt. 

Visste du att: 

 • Vi gör i snitt av med 150-180 liter vatten per dag. 
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.  
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.  
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.  
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt. 
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag. 
Visa mindre

2018-06-18 Rötgas blir fjärrvärme – en efterlängtad växling av förnybar energi

Den 18 juni invigs en ny biogaspanna på Varberg Energis värmeverk. Den blir startskottet på ett efterlängtat samarbete som ska ge en stor miljövinst. Biogaspannan är en gemensam satsning av VIVAB och Varberg Energi.

Redan 2007 hade de båda bolagen en gemensam vision om en effektiv energiutvinning av rötgasen som produceras på Getteröverket. Efter några år av modernisering av rötningskamrarna och ökad energieffektivisering inleds nu ett samarbete där Varberg Energi använder gasen för att producera fjärrvärme. Varberg Energi levererar sedan fjärrvärme till VIVAB som används för uppvärmning av avloppsreningsverkets processer och lokaler. Med andra ord använda fjärrvärme för att producera biogas och biogasen blir till fjärrvärme – en slags cirkulär ekonomi. 

"Vi är mycket nöjda med den nya biogaspannan och att vi kan ta hand om biogasen som VIVAB producerar. Biogasen blir ett bra komplement till vår fjärrvärmeproduktion och den tillför 4,5 GWh värme per år. Det räcker för att värma upp närmare 450 nybyggda villor.", säger Karin Hallström, affärsområdeschef Energi på Varberg Energi.

Under 2017 producerades närmare 1 000 000 Nm3 rötgas. Hälften var överskott som VIVAB facklade bort vid Getteröverket i stället för att återvinna gasen. 

”Det är mycket positivt att vi i samarbete med Varberg Energi kan dra nytta av den ökade gasproduktionen vid Getteröverket. Nu kommer all biogas till användning!”, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hallström, affärsområdeschef Energi, Varberg Energi AB
Telefon: 0346-62 88 68, E-post: karin.hallstrom@varbergenergi.se

Margareta Björksund-Tuominen, VD, VIVAB
Telefon: 0757-27 40 10, E-post: margareta.bjorksund@vivab.info
Visa mindre

2018-06-14 Nu skickas snart ansökan för nedre Ätrans vattenskyddsområde in till Länsstyrelsen

Skydda Ätran är ett projekt som handlar om att ta fram förslag på ett vattenskyddsområde för nedre Ätran. Efter drygt två års arbete är det snart dags att skicka in ansökan till Länsstyrelsen. Vi har under arbetets gång haft ett flertal informationsmöten och samråd där boende och verksamma i området har haft möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på det tänkta vattenskyddsområdet.

Hör av er senast 1 september

Nu är det sista chansen att höra av sig för ytterligare samråd. Fram till och med den 1 september kan man höra av sig för att lämna synpunkter eller önska ytterligare samråd.


Kontakta oss via: info@skyddaatran.se

Vad händer sen? 

Efter att ansökan skickats in kommer förslaget att skickas på remiss där berörda myndigheter och sakägare kommer få ytterligare chans att yttra sig. Efter detta kommer eventuella justeringar att göras innan vattenskyddsområdet fastställs. 

Visa mindre

2018-05-28 Samråd Ragnhilds källa 28 maj

Samråd med berörda av vattenskyddsområde för Ragnhilds Källa
Vi har påbörjat arbetet med att ta fram ett modernt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkten Ragnhilds Källa. Som en del i detta arbete vill vi informera fastighetsägare och andra berörda om det föreslagna vattenskyddsområdets utbredning och skyddsföreskrifter. Ni får möjlighet att få svar på frågor som ni kan tänkas ha. Efter informationsmötet har ni även möjlighet att lämna skriftliga synpunkter till oss angående det föreslagna skyddsområdet och skyddsföreskrifterna före den 1 juli 2018. Din fastighet ligger inom det område som i förslaget är inom skyddsområdet. Om du har arrendatorer eller hyresgäster på din mark ber vi dig att informera dessa så att de som har möjlighet kan komma på mötet.

Efter att samrådstiden är slut kommer VIVAB att sammanställa en ansökan som går till länsstyrelsen. Innan länsstyrelsen fattar beslut i ärendet kommer alla sakägare/fastighetsägare att få möjlighet att yttra sig skriftligt till länsstyrelsen.

Det fullständiga underlaget och vattenskyddsföreskrifterna finnas på vår hemsida under hela samrådstiden. Samrådstiden pågår till och med 1/7-2018

Lokal

Församlingshemmet i Rolfstorp
Tid: Måndag 28/5-2018 kl 18 – 19:30

Program

Presentation av material och förslag på föreskrifter
Fika och frågestund

Anmälan görs till kundtjänst 0757-27 40 00 alt vivab@vivab.info senast 25/5. 

Välkomna!
Visa mindre