Nyheter

2018-12-14 Ändrade tömningsdagar under jul och nyår

För dig som har tömning av dina kärl under jul eller nyår kommer dagen för tömning ändras. Se nedan hur du påverkas:


 Ordinarie dag   Hämtas under perioden  Ställ ut kärlen
 Jämn vecka:    
 Julafton måndag 24/12 Lördag 22/12 - söndag 23/12 Lördag 22/12 senast kl 6:00
 Juldagen tisdag 25/12 Lördag 22/12 - söndag 23/12
Lördag 22/12 senast kl 6:00
 Annandag jul onsdag 26/12  Ditt kärl töms som vanligt   Udda vecka:    
 Nyårsafton måndag 31/12
Lördag 29/12 - söndag 30/12 Lördag 29/12 senast kl 6:00
 Nyårsdagen tisdag 1/1 Lördag 29/12 - söndag 30/12 Lördag 29/12 senast kl 6:00


Visa mindre

2018-12-03 Höjning av VA- och avfallstaxan i Falkenbergs kommun

Höjning av VA- och avfallstaxan i Falkenbergs kommun
Nyligen fattade kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun beslut om att taxorna för vatten och avlopp samt avfall ska höjas. 

Nya bostadsområden byggs vilket ställer krav på att bygga ut VA-nätet för att säkra dricksvattenproduktionen och hanteringen av avlopp- och dagvatten. Dessutom finns det ett stort behov av förnyelse av gamla ledningar. Återvinningscentralerna i kommunen moderniseras för att möta framtidens krav på avfallshantering.

VIVAB har låtit göra en översyn av VA-taxorna i syfte att få en likartad taxekonstruktion och tillämpning och på så sätt få en både rättvis och skälig taxa. Man vill att kunder med likvärdiga tjänster och konsumtion ska betala lika mycket. I arbetet med att ta fram förslag på taxan har man sett både på gällande branschpraxis och på hur vi på sikt kan finansiera en god vattenförsörjning, rening av avloppsvatten samt avfallshantering.

- Vi står inför en intensiv period med både renovering av befintligt VA-nät och utbyggnad av nytt, säger Johan Jacobsson, ekonomichef på VIVAB. 

Växande befolkning, klimatförändringar och skärpt lagstiftning inom vatten- och avloppsområdet är utmaningar som kräver taxehöjningar i framtiden.

- Om vi ska kunna säkerställa att vi kan leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart sätt både idag och i framtiden kommer vi inte ifrån taxehöjningar, menar Johan Jacobsson.

VA-taxan höjs med 7% vilket motsvarar 32 kronor/månad för en genomsnittsvilla. Avfallstaxan höjs med 3% vilket motsvarar 4,50 kronor/månad för det vanligaste abonnemanget, villahushåll med utsortering av matavfall. Taxehöjningarna börjar gälla från och med den första januari 2019.
Taxor för VA och avfall – så funkar det
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) samt avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA- och avfallsverksamhet inte finansieras av skattemedel. 

VA-avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaden för anslutning av nya kunder. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk. 
 
Avfallsverksamheten finansieras huvudsakligen via renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall och slam samt avgifter till återvinningscentralerna. Avgiften för hämtning av avfall beror bland annat på storleken på avfallskärlet, hur ofta avfallet ska hämtas och om matavfall sorteras ut.
Visa mindre

2018-11-22 Vi söker en driftchef

Vill du arbeta för ett renare Kattegatt och vara med att utveckla VA-verksamheten i Varbergs och Falkenbergs kommuner? Just nu söker vi en driftchef till Getteröverket och tillhörande pumpstationer. Läs mer om tjänsten och ansök här! Visa mindre

2018-11-19 VIVAB får bidrag till förstudie om läkemedelsrening

I fredags, 16 november 2018, fördelade Naturvårdsverket sammanlagt 85 miljoner kronor ur regeringens satsning på avloppsreningsverk för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter till hav, sjöar och vattendrag. VIVAB fick beviljat ett bidrag på 2,2 miljoner kronor för att genomföra en förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk med syfte att minimera oönskade negativa effekter på Högvadsån som är recipienten (det mottagande vattendraget).

Med hjälp av förstudien vid Ullareds avloppsreningsverk kan VIVAB:
  • ta fram mål för rening av läkemedelsrester
  • utvärdera och jämföra olika tekniker för läkemedelsrening genom att utföra integrerade testkörningar i pilotskala.
  • ta fram ett resultatbaserat beslutsunderlag för implementering av läkemedelsrening i fullskala i framtiden.

”VIVAB har redan idag ett uppdrag från ägarna att följa utvecklingen av införande av läkemedelsrening. Det finns tekniker som i kombinationer kan lämpa sig för avskiljning av läkemedelsrester och även andra miljöförstörande ämnen. Dessa tekniker har framförallt testats i pilotskala. Det finns i dagsläget inget uttalat myndighetskrav på läkemedelsrening”, berättar VIVAB:s VD Margareta Björksund-Tuominen.

Förstudien planeras starta i december 2018 och genomförs i tre olika faser:
Fas 1: Kartering av mikroföroreningar för att skaffa sig kunskap om belastningssituationen och reningsgraden för nuvarande reningsprocess.
Fas 2: Utvärdering av teknikkombinationer utifrån reningsverkets specifika förutsättningar. Utvärdering av både tekniker som är under utveckling samt redan kommersiell tillgängliga tekniker. Upphandling av pilotanläggningar.
Fas 3: Utförande av pilotstudier för att jämföra två valda tekniker och teknikkombinationer som integrerade lösningar inom befintlig reningsprocess.

Förstudien ger goda förutsättningar för att samla kunskap om förekomsten av dominerande mikroföroreningar, beräkna miljönyttan av olika reningstekniker samt bedöma recipientens känslighet. Studien beräknas vara klar i november 2019. Projektets totala kostnader är uppskattade till drygt 2,5 miljoner kronor.

”VIVAB ser det som en viktig del i sin omvärldsbevakning att följa pågående teknikutveckling, bland annat genom att initiera fältstudier för utvärdering av olika behandlingsmetoder som integrerad lösning till befintliga reningsprocesser”, förklarar Alexander Keucken, utvecklingschef på VIVAB.

För mer information, kontakta

Alexander Keucken, utvecklingschef på VIVAB
Telefon: 0757- 27 40 37

Visa mindre

2018-11-15 Varbergs nya återvinningscentral invigs med hjälp av femteklassare

Idag, torsdag 15 november, invigdes Holmagärde återvinningscentral. Invigningen gjordes tillsammans med tre årskurs-5-klasser från Trönninge skola, Bockstensskolan och Lindbergs skola. Klasserna är vinnare i tävlingen ”Sortera som en femteklassare” i vilken VIVAB gett femteklassare i uppdrag att producera kortfilmer om avfallssortering. Filmerna kommer även att publiceras på VIVAB:s Facebooksida.


På söndag öppnar återvinningscentralen upp för allmänheten

Den 18 november, klockan 09.00 öppnar återvinningscentralen upp för allmänheten. Den nya centralen kommer att ha både lördags-och söndagsöppet. Återvinningscentralen på Östra Hamnvägen har sin sista öppetdag är lördag 17 november. Efter det hänvisas besökande kunder till den nya återvinningscentralen på Blästergatan 7, Holmagärde.
Visa mindre

2018-11-08 Så här kommer Varbergs nya vattentorn se ut

Nu är beslutet fattat om hur Varbergs nya vattentorn kommer se ut. Gestaltningen symboliserar trygghet, kraft och kreativitet och kommer bli ett nytt landmärke för Varberg. Byggnationen av tornet planeras starta 2020.

En växande stad behöver ett vattentorn som säkrar dricksvattenleveransen till stadens invånare. Tornets reservoar kommer att rymma 10 000 kubikmeter vatten, jämfört med befintlig reservoar på 2000, vilket skapar en större säkerhet i dricksvattenleveransen. Varbergs nya vattentorn kommer bli ett unikt landmärke placerat på Bastekullen i Träslöv och kommer att synas både från staden och från motorvägen.

Gestaltningsuppdraget av det nya vattentornet stod mellan arkitektbyråerna White, &Rundquist och Wingårdh. Byråernas förslag presenterades för en jury med representanter från VIVAB och Varbergs kommun. Den 7:e november fastställdes beslutet om det vinnande bidraget ”VÅGA” från White arkitekter. 

- Vi i juryn tycker att White har skapat en unik symbol för Varberg. Tornets form är nytänkande och går utanför ramarna för hur man tänker att ett vattentorn ska se ut, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.

Uppdraget var att gestalta ett torn utifrån begreppet vatten och även följa ledorden trygghet, kraft och kreativitet.

- Vatten är själva förutsättningen för allt liv på jorden. Vi är stolta och glada över att Varberg nu valt att exponera denna resurs på ett sätt som samtidigt blir en symbol för stadens nytänkande, säger Mattias Lind, ansvarig arkitekt för tävlingsteamet från White arkitekter.

Nästa steg i projektet är att kontraktera en entreprenör som tillsammans med VIVAB kommer att arbeta vidare med planering och projektering. Byggnationen beräknas starta våren 2020.

För mer information kring projektet kontakta
Michael Fransson, projektledare VIVAB
Telefon: 0757 27 40 34

Juryutlåtande Nytt Vattentorn Varberg

Varberg genomsyras av närheten till havet, vind, vågor och långa stränder. Vattnet har sin givna plats i flera avseenden i hela samhället, allt ifrån bad och rekreation till det så självklara att rent dricksvatten finns tillgängligt direkt ur tappkranen. Vatten tar uttryck i många skepnader, men i kuststaden Varberg känns vattnet lättast igen på vågorna ute på havet.

På platsen runt Bastekullen i Träslöv kommer vattentornet få lov att sträcka ut sig som en stiliserad våg ut över det flacka landskapet. Vågen skapar en blickpunkt från alla väderstreck och en vägvisning in mot staden för hitresande. Raden av pelare som lyfter upp reservoaren förbinder det nya landmärket för Varberg med andra blickfång, såsom Grimetons radiomaster och raderna av vindkraftverk utmed motorvägen, genom att följa traditionen med infrastruktur som linjer i landskapet.

Juryn är enig om att White arkitekter har lyckats skapa en unik symbol för Varberg där den långsträckta spänstiga formen visar på ett nytänkande i hur man uppfattar att ett vattentorn skall se ut, utan att göra avkall på en funktionell anläggning som är lätt att underhålla.

Vattentornet kan ytterligare stärka Varbergs identitet som kuststad där surfing och vattensport länge har varit etablerat, men även visa upp den annars under jorden dolda infrastrukturen för dricksvatten i en ny form. Likt Vågens oändliga skvalp mot stranden, flödar det rent dricksvatten oavbrutet i milslånga ledningssystem där vattentornet blir den viktigaste delen för att säkerställa en robust och tryggvattenförsörjning dag ut och dag in. 

Gestaltningen av Varbergs nya vattentorn tar fasta på de uppsatta ledorden trygghet, kraft och kreativitet. Tornet synliggör vattnets kraft i rörelse samtidigt som den upplysta fasaden skapar en trygg plats dygnet runt. Den kreativa och djärva gestaltningen “VÅGA” kommer att bidra till Varbergs vision som Västkustens kreativa mittpunkt.


Visa mindre

2018-11-05 Nya öppettider på återvinningscentralerna

Från och med måndag 12 november ändras öppettiderna på återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg.  Det blir generösare öppettider på helgerna, med söndagsöppet på Sandladan i Falkenberg och den nya återvinningscentralen i Holmagärde i Varberg som öppnar den 18 november. De mindre återvinningscentralerna, som tidigare hade öppet varannan lördag, kommer nu att hålla öppet varje lördag.

Öppettider i Varberg från och med 12 november


Tvååker:
Tisdag 7-16
Torsdag 10-19
Lördag 9-15 (alla lördagar)

Veddige:
Tisdag 7-16
Onsdag 10-19
Torsdag 7-16
Lördag 9-15 (alla lördagar)

Holmagärde återvinningscentral, på Blästergatan 7, öppnar 18 november med följande öppettider:
Måndag 7-16
Tisdag 7-19
Onsdag 10-16
Torsdag 7-16
Fredag 7-16
Lördag 9-15
Söndag 9-15

Östra Hamnvägen stänger 17 november
Återvinningscentralen på Östra Hamnvägen stänger då den nya öppnar. Sista öppetdag är 17 november. Återvinningscentralen behåller sina nuvarande öppettider fram till stängning.

Limabackas stänger 22 december
Limabackas återvinningscentral stänger och har sin sista öppetdag lördag den 22 december. Återvinningscentralen behåller sina nuvarande öppettider fram till stängning.

Öppettider i Falkenberg från och med 12 november


Sandladan:
Måndag 7-16
Tisdag 7-19
Onsdag 10-16
Torsdag 7-16
Fredag 7-16
Lördag 9-15
Söndag 9-15

Ullared:
Onsdag 10-19
Lördag 9-15 (alla lördagar)

Visa mindre

2018-10-24 Sportkläder läcker silver

Silver i sportkläder tvättas ur efter bara några tvättar. Det visar helt nya laboratorieanalyser som Svenskt Vattens publicerar i rapporten ”Silverläckan”.

- Det är oroväckande. Silvret sköljs ner i avloppsvattnet och utgör ett allvarligt hot mot såväl vattnets kretslopp som bottenlevande organismer i sjöar och hav, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.Svenskt Vatten har låtit analysera så kallade luktfria sportkläder som behandlats med silver. Efter tio maskintvättar hade 31-90 procent av silvret i kläderna läckt ut.

- Undvik kläder som behandlats med silver. De ställer till stora framtida problem i miljön och eftersom silvret tvättas ut är det helt meningslöst att köpa dessa kläder, säger Anders Finnson.

Antibakteriellt silver är giftigt. Det klassas därför som en biocid av EU. Silver toppar Kemikalieinspektionens lista över farliga ämnen i miljön. Mycket av silvret samlas idag på sjöbottnar där det utgör ett stort hot mot bottenlevande organismer.

Vi vet idag att antibakteriellt silver från behandlade textilier är den största kända källan till silver till reningsverken. Mängden silver in till reningsverken måste minska med mer än hälften för att vattnets kretslopp ska vara hållbart på sikt. Antibakteriellt silver i kläder ökar alltid mängden silver till reningsverken - dessa kläder driver alltså på utvecklingen åt precis fel håll.

Nya tvättråd för sportkläder

Med anledning av analysresultaten har Svenskt Vatten tagit fram nya tvättråd för sportkläder som behandlats med silver.

- Vi vill inte ha silvret i avloppsvattnet. Därför har vi tagit fram nya tvättråd. Vi föreslår att kläder med silver tvättas för hand och att tvättvattnet lämnas till återvinningscentralen. Men ännu bättre är förstås att låta bli att köpa kläder med silver. Det är enklare och bättre för miljön.

Vi ska alltid arbeta för att ta bort föroreningarna vid källan, därför måste handeln redan nu börja med att fasa ut alla sina silverbehandlade textilier - det är en fråga om en hållbar framtid.

Svenskt Vatten anmäler butiker

Butiker som säljer kläder med biocider, alltså giftiga ämnen, är skyldiga enligt lag att märka plaggen tydligt. I Svenskt Vattens rapport framgår att flera butiker slarvar med märkningen. Svenskt Vatten kommer därför att anmäla dem till Kemikalieinspektionen.
Visa mindre

2018-10-03 Långsiktig vattenförsörjning i Varbergs- och Falkenbergs kommuner

Inom hundra år kommer vi att använda dubbelt så mycket vatten som idag i Varberg och Falkenberg. För att säkerställa att invånarna i de två kommunerna har tillgång till vatten rustar VIVAB (Vatten och miljö i Väst AB) nu för framtiden.

VIVAB:s styrelse beslutade vid senaste styrelsemötet att stärka och bygga ut vattenförsörjningssystemet i Varbergs- och Falkenbergs kommuner. Detta för att möta framtidens utmaningar. 
– Vårt nuvarande vattenförsörjningssystem kommer inte kunna leverera tillräckligt med vatten i framtiden eftersom både befolkningsmängd och vattenförbrukning ökar. Vi behöver långsiktigt säkra vårt dricksvatten genom att bland annat bygga ut vattenförsörjningen, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB. 

En utredning som VIVAB tagit fram tillsammans med Sweco visar på flera olika alternativ för att bygga ut vattenförsörjningen i Falkenbergs kommun och Varbergs kommun. Man har även räknat ut vad eventuella avbrott i vattenförsörjningen skulle kosta samhället. 
 
– Vi behöver öka våra strategiska samarbeten och se till att vi har en beredskap vid oförutsedda händelser, till exempel leveransavbrott eller vattenburen smitta, säger Margareta Björksund-Tuominen.  

Det handlingsalternativ som VIVAB valt för utbyggnation innehåller följande åtgärder och utbyggnadsordning:
• Ökad överföringskapacitet mellan Varberg och Kungsbacka
• Ny vattentäkt i Varberg
• Ny överföringsledning mellan Varberg och Falkenberg
• Etappvis utbyggnad av ytterligare vattenverk i Falkenberg
• Överväga avveckling av befintligt grundvattenverk i Falkenberg, alternativt att använda grundvattenverket som reservvattenverk. 
• Dialog kring ökad överföringskapacitet mellan Falkenberg och Halmstad
Den totala kostnaden för samtliga åtgärder och utbyggnader landar på omkring 800 miljoner kronor. 

– Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå i många år. Vi börjar nu och vi börjar med att utreda var vi bäst placerar en ny vattentäkt i Varberg, säger Margareta Björksund-Tuominen. 

Så ser vattenförbrukningen ut

VIVAB:s utredning visar att vattenbehovet inom verksamhetsområde förväntas fördubblas fram till 2120. Medeldygnsbehovet av vatten i Varbergs kommun ligger i dag på cirka 14 500 kubikmeter/dygn. I Falkenberg förbrukar man i snitt cirka 10 000 kubikmeter/dygn.

VIVAB samarbetar redan idag med närliggande kommuner för att kunna överföra dricksvatten mellan kommuner genom så kallade överföringsledningar. 

Visa mindre

2018-08-15 Ta hand om fallfrukten!

När du plockat frukt, bakat pajer, gjort sylt, mos och saft och delat med dig till vänner och bekanta kan det ändå finnas en hel del frukt över. Ett tips för dig som har gott om äpplen kan vara att lämna in till ett lokalt musteri. 

Det du inte lyckas använda kan du antingen lägga i din kompost eller lämna i avsedd behållare som nu finns på VIVAB:s återvinningscentraler.
Visa mindre