Nyheter

2019-02-15 Sommarjobba hos oss på VIVAB

Inför sommaren finns flera typer av sommarjobb hos oss, läs mer och sök de olika tjänsterna här.
Visa mindre

2019-02-13 Nu söker vi en VA-utredare

Vill du vara delaktig i samhällsutvecklingen inom VA-området där det finns spännande utmaningar? Nu söker vi en VA-utredare till vår huvudkontor i Falkenberg. Läs mer och sök tjänsten här. Visa mindre

2019-02-13 Nu söker vi miljöarbetare/kärlkörare - säsongsarbete

Nu söker vi miljöarbetare till våra återvinningscentraler i Tvååker, Veddige, Ullared samt centrala Falkenberg och Varberg. Vi söker också flexibla kärlkörare. Läs mer och ansök här. Visa mindre

2019-02-12 Sommarvärdar till våra ÅVC:er

Gillar du att arbeta med människor och har ett miljöfokus? Just nu söker vi sommarvärdar till våra återvinningscentraler. Läs mer och ansök här. Visa mindre

2019-02-12 Vi söker en industrielektriker

Vill du vara med att förbättra och öka driftsäkerheten samt maskinkapaciteten på våra reningsverk och pumpstationer? Du kommer ingå i ett team kollegor med stort engagemang. 
Läs mer om tjänsten och sök den här.
Visa mindre

2019-01-31 Alexander Keucken - ny ordförande för vatteninnovationer 

Den europeiska samarbetsorganisationen EurEau (European Federation of National Associations of Water Services) har utsett VIVAB:s tekniska utvecklingschef Alexander Keucken till ny ordförande för arbetsgruppen som fokuserar på innovationer inom vattensektorn.Arbetsgruppen består av tio personer från andra länder, som också är medlemmar i EurEau.


EurEau grundades 1975 och representerar europeiska VA-organisationer i 29 länder. Tillsammans erbjuder de vattentjänster åt 400 miljoner människor och är arbetsplats åt en halv miljon anställda. EurEau:s roll är att erbjuda kompetens till de olika EU-organen för att påverka de europeiska beslutsfattarna. Samarbetsorganisationen ser innovation som ett viktigt verktyg för att hjälpa vattensektorn med att möta utmaningarna i FN: s hållbara utvecklingsmål, anpassa sig till klimatförändringarna och att följa lagstiftningen.

– Det är glädjande för oss att vi har fått en representant på internationell nivå.
Jag hoppas att uppdraget ska medföra nya perspektiv både för VIVAB men även nationellt, säger VIVAB:s VD Margareta Björksund-Tuominen.

I maj 2018 antog EurEau:s generalförsamling en innovationsstrategi som är utgångspunkt för arbetsgruppen. Med hjälp av strategin kommer:

· behovslistor för VA-verksamheter att tas fram

· förslag till innovationer inom vattensektorn presenteras för EU-kommissionen

· erfarenheter från EurEau-medlemmarnas forskningsprojekt att kunna lyftas.

– Det är väldigt hedrande att EurEau, med stöd av Svenskt Vatten, har utsett mig till ordförande för en arbetsgrupp som fokuserar på innovationsfrågor. Jag är övertygad om att uppdraget kommer att vidga min professionella horisont i det dagliga arbetet.Det kommer också skapa nya nätverk som är till nytta för både min arbetsgivare och den nationella branschorganisationen, säger Dr. Alexander Keucken, utvecklingschef på VIVAB.

En viktig uppgift blir att få med vattenfrågorna i EU-kommissionens nya forskningsprogram Horizon - FP9.

Förmer information kontakta
Alexander Keucken, utvecklingschef VIVAB
Telefon:0757-274037
E-post: alexander.keucken@VIVAB.info Visa mindre

2019-01-03 Höjning av VA- och avfallstaxan i Varbergs kommun

Nyligen fattade kommunfullmäktige i Varbergs kommun beslut om att taxorna för vatten och avlopp samt avfall ska höjas. 

Varberg är en växande kommun där befolkningsmängden årligen ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och det ställs stora krav på nya anslutningar, kapacitet och förbrukning på VA-nätet. Många av de investeringar som genomförts och planeras att genomföras är kopplade till en ökad befolkning och en högre vattenförbrukning. 

– Vatten- och avloppsledningarna blir allt äldre och vi har ökat och måste ytterligare öka förnyelsetakten. Dessutom finns det flera områden med stort behov av kommunalt vatten och avlopp som ska anslutas. För att våra kommuninvånare ska ha en fortsatt väl fungerande vattenförsörjning och avloppsrening, måste vi investera i nya ledningar och öka kapaciteten på våra anläggningar, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.

För att möta framtidens krav på avfallshantering moderniseras återvinningscentralerna i kommunen. Detta bland annat med öppnandet av Holmagärde återvinningscentral och genom upprustning av Tvååkers återvinningscentral. 

VA-brukningsavgiften höjs med 15% vilket motsvarar 78 kronor/månad för en genomsnittsvilla. Avfallsavgifterna höjs med 8% vilket motsvarar 12 kronor/månad för det vanligaste abonnemanget, villahushåll med utsortering av matavfall. De nya avgifterna börjar gälla från och med den första januari 2019. 


 
Taxor för VA och avfall – så funkar det 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) samt avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA- och avfallsverksamhet inte finansieras av skattemedel.  
 
VA-avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaden för anslutning av nya kunder. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk.  
  
Avfallsverksamheten finansieras huvudsakligen via renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall och slam samt avgifter till återvinningscentralerna. Avgiften för hämtning av avfall beror bland annat på storleken på avfallskärlet, hur ofta avfallet ska hämtas och om matavfall sorteras ut. 
Visa mindre

2018-12-03 Höjning av VA- och avfallstaxan i Falkenbergs kommun

Nyligen fattade kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun beslut om att taxorna för vatten och avlopp samt avfall ska höjas. 

Nya bostadsområden byggs vilket ställer krav på att bygga ut VA-nätet för att säkra dricksvattenproduktionen och hanteringen av avlopp- och dagvatten. Dessutom finns det ett stort behov av förnyelse av gamla ledningar. Återvinningscentralerna i kommunen moderniseras för att möta framtidens krav på avfallshantering.

VIVAB har låtit göra en översyn av VA-taxorna i syfte att få en likartad taxekonstruktion och tillämpning och på så sätt få en både rättvis och skälig taxa. Man vill att kunder med likvärdiga tjänster och konsumtion ska betala lika mycket. I arbetet med att ta fram förslag på taxan har man sett både på gällande branschpraxis och på hur vi på sikt kan finansiera en god vattenförsörjning, rening av avloppsvatten samt avfallshantering.

- Vi står inför en intensiv period med både renovering av befintligt VA-nät och utbyggnad av nytt, säger Johan Jacobsson, ekonomichef på VIVAB. 

Växande befolkning, klimatförändringar och skärpt lagstiftning inom vatten- och avloppsområdet är utmaningar som kräver taxehöjningar i framtiden.

- Om vi ska kunna säkerställa att vi kan leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart sätt både idag och i framtiden kommer vi inte ifrån taxehöjningar, menar Johan Jacobsson.

VA-taxan höjs med 7% vilket motsvarar 32 kronor/månad för en genomsnittsvilla. Avfallstaxan höjs med 3% vilket motsvarar 4,50 kronor/månad för det vanligaste abonnemanget, villahushåll med utsortering av matavfall. Taxehöjningarna börjar gälla från och med den första januari 2019.
Taxor för VA och avfall – så funkar det
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) samt avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA- och avfallsverksamhet inte finansieras av skattemedel. 

VA-avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaden för anslutning av nya kunder. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk. 
 
Avfallsverksamheten finansieras huvudsakligen via renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall och slam samt avgifter till återvinningscentralerna. Avgiften för hämtning av avfall beror bland annat på storleken på avfallskärlet, hur ofta avfallet ska hämtas och om matavfall sorteras ut.
Visa mindre

2018-11-19 VIVAB får bidrag till förstudie om läkemedelsrening

I fredags, 16 november 2018, fördelade Naturvårdsverket sammanlagt 85 miljoner kronor ur regeringens satsning på avloppsreningsverk för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter till hav, sjöar och vattendrag. VIVAB fick beviljat ett bidrag på 2,2 miljoner kronor för att genomföra en förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk med syfte att minimera oönskade negativa effekter på Högvadsån som är recipienten (det mottagande vattendraget).

Med hjälp av förstudien vid Ullareds avloppsreningsverk kan VIVAB:
  • ta fram mål för rening av läkemedelsrester
  • utvärdera och jämföra olika tekniker för läkemedelsrening genom att utföra integrerade testkörningar i pilotskala.
  • ta fram ett resultatbaserat beslutsunderlag för implementering av läkemedelsrening i fullskala i framtiden.

”VIVAB har redan idag ett uppdrag från ägarna att följa utvecklingen av införande av läkemedelsrening. Det finns tekniker som i kombinationer kan lämpa sig för avskiljning av läkemedelsrester och även andra miljöförstörande ämnen. Dessa tekniker har framförallt testats i pilotskala. Det finns i dagsläget inget uttalat myndighetskrav på läkemedelsrening”, berättar VIVAB:s VD Margareta Björksund-Tuominen.

Förstudien planeras starta i december 2018 och genomförs i tre olika faser:
Fas 1: Kartering av mikroföroreningar för att skaffa sig kunskap om belastningssituationen och reningsgraden för nuvarande reningsprocess.
Fas 2: Utvärdering av teknikkombinationer utifrån reningsverkets specifika förutsättningar. Utvärdering av både tekniker som är under utveckling samt redan kommersiell tillgängliga tekniker. Upphandling av pilotanläggningar.
Fas 3: Utförande av pilotstudier för att jämföra två valda tekniker och teknikkombinationer som integrerade lösningar inom befintlig reningsprocess.

Förstudien ger goda förutsättningar för att samla kunskap om förekomsten av dominerande mikroföroreningar, beräkna miljönyttan av olika reningstekniker samt bedöma recipientens känslighet. Studien beräknas vara klar i november 2019. Projektets totala kostnader är uppskattade till drygt 2,5 miljoner kronor.

”VIVAB ser det som en viktig del i sin omvärldsbevakning att följa pågående teknikutveckling, bland annat genom att initiera fältstudier för utvärdering av olika behandlingsmetoder som integrerad lösning till befintliga reningsprocesser”, förklarar Alexander Keucken, utvecklingschef på VIVAB.

För mer information, kontakta

Alexander Keucken, utvecklingschef på VIVAB
Telefon: 0757- 27 40 37

Visa mindre

2018-11-15 Varbergs nya återvinningscentral invigs med hjälp av femteklassare

Idag, torsdag 15 november, invigdes Holmagärde återvinningscentral. Invigningen gjordes tillsammans med tre årskurs-5-klasser från Trönninge skola, Bockstensskolan och Lindbergs skola. Klasserna är vinnare i tävlingen ”Sortera som en femteklassare” i vilken VIVAB gett femteklassare i uppdrag att producera kortfilmer om avfallssortering. Filmerna kommer även att publiceras på VIVAB:s Facebooksida.


På söndag öppnar återvinningscentralen upp för allmänheten

Den 18 november, klockan 09.00 öppnar återvinningscentralen upp för allmänheten. Den nya centralen kommer att ha både lördags-och söndagsöppet. Återvinningscentralen på Östra Hamnvägen har sin sista öppetdag är lördag 17 november. Efter det hänvisas besökande kunder till den nya återvinningscentralen på Blästergatan 7, Holmagärde.
Visa mindre