Olja i avloppsvattnet - Vivab.info

Olja i avloppsvattnet

Oavsett om ett oljeförorenat spillvatten ska ledas till spillvattennätet eller till dagvattennätet ska det alltid ledas till en oljeavskiljare före det släpps till ledningsnätet.

Varför behövs en oljeavskiljare?

Utsläpp av oljeprodukter kan skada vårt vatten på olika sätt. Orenat eller dåligt renat avloppsvatten samt dagvatten från tätorter och industrier är en stor källa till direktutsläpp av oljeföroreningar i vattendrag, sjöar och hav. Oljeläckage till stora sjöar via dagvattnet kan riskera att förorena i dricksvattentäkter. I vårt avloppsnät kan olja ge upphov till störningar och försämrad rening av vattnet.
Bild från ACO

Vem behöver oljeavskiljare?

VIVAB är inte skyldig att ta emot avloppsvatten som avviker från hushållsavlopps-vatten. Det är fastighetsägarens ansvar att vattnet som leds till spill- och dagvat-tennätet uppfyller gällande bestämmelser. Verksamheter där det finns risk för utsläpp eller spill av olja ska använda oljeavskiljare. För dagvatten kan andra typer av rening användas där det anses lämplig.

Anläggningar kopplat till avloppsvatten
 • Fordonstvättar (även "gör-det-själv" hallar)
 • Bilskrotningsanläggningar
 • Spillzoner från bensinstationer eller dylikt
 • Bensinstationer
 • Verkstäder (motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar)
 • Spolplattor (under tak)
 • Offentliga garage, parkeringshus, bussgarage
 • Olje- och kemikaliedepåer
 • Kondensvatten från kompressorer vid industrier
Anläggningar kopplat till dagvatten
 • Utomhusparkeringar för mer än ca 30 fordon
 • Industritomter där oljor och kemikalier hanteras och förvaras
 • Dagvatten från större vägkorsningar, tunnlar och broar
 • Dagvatten från uppställningsplatser

Skötsel av oljeavskiljare

Verksamhetsutövaren ansvarar för egenkontroll av sin verksamhet för att inte orsaka skada på människa eller miljö. Underhåll av oljeavskiljaren ska utföras av utbildad personal och i enlighet med tillverkarens instruktioner. Ovanstående  kontroller och underhåll ska genomföras minst var sjätte månad för att kunna säkerställa oljeavskiljarens funktion. Verksamhetsutövaren skall kunna uppvisa drift-/skötseljournal.

För mer information om skötsel av oljeavskiljaren se broschyren "Stopp för olja i avloppsvattnet".

Anmälan om oljeavskiljare

En VA-anmälan ska göras till VIVAB vid ändringar och vid nyinstallationer. Till anmälan ska produktblad bifogas tillsammans med ritningar som visar var och hur oljeavskiljaren ska installeras. Anmälan görs via blankett här eller via vår Kundtjänst, tel 0757 27 40 00 eller via mejl vivab@vivab.info. Installation av oljeavskiljare eller en väsentlig ändring av vatten och avlopp inom tomtgräns kräver en anmälan till byggnadskontoret.

Riktlinjer för oljeavskiljare i Varbergs och Falkenbergs kommuner