Projekt - Vivab.info

Projekt på VIVAB

Det händer mycket i både Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. Kommunerna växer vilket kräver en ökad kapacitet på ledningsnätet för vatten och avlopp. Här hittar du information om våra större pågående projekt. 

Varbergs viktigaste ledning - råvattenledningen

Nu bygger vi sista etappen för råvattenledningen mellan Stora Neden och Kvarnagårdens vattenverk. 


Skydda Ätran

VIVAB har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att upprätta ett vattenskyddsområde för Ätran.


VA-utbyggnad i Eftra by

Eftra by kommer att få kommunalt vatten och avlopp genom LTA-system.


VA-utbyggnad i Stranninge

Utbyggnad av vatten- och avloppssystemet i Stranninge.


VA-arbete i Stämmet, Varberg

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Stämmet.


Nytt vattentorn i Varberg

Varbergs nya vattentorn blir ett unikt landmärke placerat på Bastekullen i Träslöv.


Förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk

VIVAB:s förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk.


Förstudie om läkemedelsrening på Gettöverket

VIVAB:s förstudie om läkemedelsrening vid Getteröverket i Varberg.


Tillbyggnad på Ullareds vattenverk

Tillbyggnad med en ny produktionslinje i vattenverket.


Överföringsledning Kärreberg - Falkenberg

En ny överföringsledning mellan vattenverket i Vessigebro och huvudledningsnätet för centralorten.


Utbyggnad av Kärrebergs vattenverk - Falkenberg

Utökning av vattenverkets kapacitet för att tillgodose behovet i Falkenberg.


Ledningsarbete med dag-, spill- och dricksvattenledning inför den nya stadsdelen Västerport i Varberg.

Dagvattenutredning i Stråvalla
Förslag på nytt verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla-Kärra håller på att tas fram. 

Våra avslutade projekt

Gödastorp avfallsanläggning

1 oktober 2020 stod vår nya anläggning i Gödastorp klar. Den består av en del för omlastning av det brännbara hushållsavfallet och en förbehandlingsdel för matavfallet. Anläggningen gör att vårt matavfall kan bli lokalt producerad biogas och vi minskar våra transporter avsevärt.

Läs mer

Ledningsarbete - Norra Ring, Varberg

Projektets syfte var att säkerställa dricksvattenförsörjningen norrut och skapa förutsättningar för Varberg att växa. Detta möjliggörs genom att lägga en ny huvudvattenledning från Kvarnagårdens vattenverk till Bläshammar. Samtidigt ersätts delar av befintlig avloppsledning med en ny.
Läs mer

Vattenledningsprojektet Tuben

Mars 2018 - juni 2019 pågick arbetet med att anlägga dricks- och dagvattenledningar från vattentornet ner till hamnen i Varberg. Syftet var att säkra dricksvattenleveransen samt att undvika översvämningar vid stor nederbörd i centrum.
Läs mer

Holmagärde återvinningscentral

Under 2018 byggdes den nya återvinningscentralen på Blästergatan 7 i Varberg. Den ersätter återvinningscentralen på Östra Hamnvägen som nu är stängd för besök.
Läs mer

Norra kuststammen

Under 2016 - 2017 byggdes en 18 km lång ledning för avloppsvatten från Lahall till Getteröverket i Varberg.
Läs mer