Projekt - Vivab.info

Projekt på VIVAB

Här hittar du information om våra större pågående projekt.

Vatten och avlopp

Det händer mycket i både Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. Kommunerna växer vilket kräver en ökad kapacitet på ledningsnätet för vatten och avlopp.


Varbergs viktigaste ledning - råvattenledningen

Nu bygger vi sista etappen för råvattenledningen mellan Stora Neden och Kvarnagårdens vattenverk. 


Skydda Ätran

VIVAB har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att upprätta ett vattenskyddsområde för Ätran.


VA-utbyggnad i Eftra by

Eftra by kommer att få kommunalt vatten och avlopp genom LTA-system.


VA-utbyggnad i Stranninge

Utbyggnad av vatten- och avloppssystemet i Stranninge.


VA-arbete i Stämmet, Varberg

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Stämmet.


Nytt vattentorn i Varberg

Varbergs nya vattentorn blir ett unikt landmärke placerat på Bastekullen i Träslöv.


Förstudie om läkemedelsrening

VIVAB genomför en förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk


Tillbyggnad på Ullareds vattenverk

Tillbyggnad med en ny produktionslinje i vattenverket.


Överföringsledning Kärreberg - Falkenberg

En ny överföringsledning mellan vattenverket i Vessigebro och huvudledningsnätet för centralorten.


Utbyggnad av Kärrebergs vattenverk - Falkenberg

Utökning av vattenverkets kapacitet för att tillgodose behovet i Falkenberg.


Ledningsarbete med dag-, spill- och dricksvattenledning inför den nya stadsdelen Västerport i Varberg.

Återvinning och avfall

I takt med att konsumtionen ökar behöver vi hitta miljösmarta lösningar för både återvinning och återbruk. 


Ny avfallsanläggning i Gödastorp, Falkenberg

Ny anläggning för omlastning och förbehandling för hushållsavfall.


Västerport, Varberg

Installation av sopsugsanläggning i den nya stadsdelen Västerport i Varberg.


Våra avslutade projekt

Ledningsarbete - Norra Ring, Varberg

Projektets syfte var att säkerställa dricksvattenförsörjningen norrut och skapa förutsättningar för Varberg att växa. Detta möjliggörs genom att lägga en ny huvudvattenledning från Kvarnagårdens vattenverk till Bläshammar. Samtidigt ersätts delar av befintlig avloppsledning med en ny.
Läs mer

Vattenledningsprojektet Tuben

Mars 2018 - juni 2019 pågick arbetet med att anlägga dricks- och dagvattenledningar från vattentornet ner till hamnen i Varberg. Syftet var att säkra dricksvattenleveransen samt att undvika översvämningar vid stor nederbörd i centrum.
Läs mer

Holmagärde återvinningscentral

Under 2018 byggdes den nya återvinningscentralen på Blästergatan 7 i Varberg. Den ersätter återvinningscentralen på Östra Hamnvägen som nu är stängd för besök.
Läs mer

Norra kuststammen

Under 2016 - 2017 byggdes en 18 km lång ledning för avloppsvatten från Lahall till Getteröverket i Varberg.
Läs mer