VA-utbyggnad Eftra

I oktober 2016 beslutades om kommunal utbyggnad av vatten och avlopp i Eftra by genom finansiering enligt gällande VA-taxa. VIVAB ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen och därmed även för utbyggnaden.

Bakgrund

Under många år har avloppsfrågan varit aktuell för fastighetsägarna i Eftra by. Under 2015 beslutade Länsstyrelsen i Hallands län att kommunen måste tillgodose hantering av avlopp i området. Detta fastställdes sedan av VA-nämnden och i somras beslutade kommunfullmäktige att inkludera området i kommunens verksamhetsområde. Det innebär att kommunen är skyldig ordna kommunalt vatten och avlopp Eftra by.


Ledningarna för dricks- och spillvatten till Eftra by föreslogs förläggas utmed den södra sidan om Långasandsvägen och väg 662 (vägen mot Boberg).

Besluten som nu är fattade innebär att utbyggnad görs med ett så kallat LTA-system, lätt trycksatt avlopp. LTA-systemet innebär att varje fastighet kommer att ha en liten pumpstation för avloppsvattnet som placeras på den egna tomten och ansluts till det kommunala avloppsnätet. VIVAB tillhandahåller pumpstationen. Utbyggnad av kommunalt dricksvatten i området utförs samtidigt.Processen i olika steg
Just nu i projektet


Ledningsutbyggnad klar för start

Entreprenören Jonab Anläggnings AB är utsedd att utföra ledningsutbyggnaden. Arbetet startar i början av januari 2019 från Långasand och fortsätter under vintern och våren upp mot Eftra. Ett förberedande schaktningsarbeten utmed vägen vid Eftra kyrka, utförs redan i slutet av november 2018, för att undersöka förekomst av intressant arkeologi. Målsättningen är att ledningsarbetet ska vara klart sommaren 2019.

Uppdaterat 181122.

Tidigare i projektet

Läs mer

Taxor och bestämmelser för vatten och avlopp

Kontakt

Projektledare
Robert Hyll
Telefon: 0757-27 42 11