VA-utbyggnad Eftra - Vivab.info

VA-utbyggnad Eftra

I oktober 2016 beslutades om kommunal utbyggnad av vatten och avlopp i Eftra by genom finansiering enligt gällande VA-taxa. VIVAB ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen och därmed även för utbyggnaden.

Bakgrund

Under många år har avloppsfrågan varit aktuell för fastighetsägarna i Eftra by. Under 2015 beslutade Länsstyrelsen i Hallands län att kommunen måste tillgodose hantering av avlopp i området. Detta fastställdes sedan av VA-nämnden och i somras beslutade kommunfullmäktige att inkludera området i kommunens verksamhetsområde. Det innebär att kommunen är skyldig ordna kommunalt vatten och avlopp Eftra by.


Ledningarna för dricks- och spillvatten till Eftra by föreslogs förläggas utmed den södra sidan om Långasandsvägen och väg 662 (vägen mot Boberg).

Besluten som nu är fattade innebär att utbyggnad görs med ett så kallat LTA-system, lätt trycksatt avlopp. LTA-systemet innebär att varje fastighet kommer att ha en liten pumpstation för avloppsvattnet som placeras på den egna tomten och ansluts till det kommunala avloppsnätet. VIVAB tillhandahåller pumpstationen. Utbyggnad av kommunalt dricksvatten i området utförs samtidigt.Processen i olika steg
Vanliga frågor

Vad innehåller plasten som tanken gjord av?

Materialet i tanken är Icorene 3545. Läs mer i materialdatablad och intyg.

Vad är största ytterdiameter på tanken?

Största ytterdiametern är Ø 860 mm.

Får man sätta gjutjärnslock istället för plastlock?

Med hänsyn till driftpersonalens arbetsmiljö vill vi att det plastlock som sitter på pumpstationen används.

Kan VIVAB kräva mätning av vatten när fastighetsägaren har egen brunn?

VIVAB:s ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) utgår från att vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning. Brukningsavgiften för spillvatten är kopplad till den förbrukning av dricksvatten som vattenmätaren visar.
Praxis har därför varit att även kunder som endast har kommunalt spillvatten har monterat vattenmätare för en korrekt debitering av förbrukning. Accepterar inte fastighetsägare med eget vatten att vattenmätare monteras för att få en korrekt spillvattenavgift, så återstår uttag av avgift som schablonavgift. Schablonavgift ska enligt taxans §14.3 tas ut efter en antagen förbrukning om 150 m3 per lägenhet/bruttoareaenhet och år i permanentbostad och med 70 m3 per lägenhet/bruttoareaenhet och år för fritidsbostad.

Vem står för materialkostnaden vid behov av förlängning av pumpstationen (vid källare)?

VIVAB står för materialkostnaden för förlängningsrör och muffar.