Förstudie om läkemedelsrening vid Getteröverket - Vivab.info

Förstudie om läkemedelsrening vid Getteröverket

VIVAB har fått 3.5 miljoner kronor i beviljat bidrag av Naturvårdsverket för att utföra en förstudie avseende implementering av läkemedelsrening vid Getteröverket i Varberg.
Syftet är att utreda förutsättningarna för ett 4:e reningssteg genom att ta fram Getteröverkets framtida reningsmål för mikroföroreningar samt kriterier för val av lämplig reningsteknik.

Med hjälp av studien kommer vi att:
  • Genom provtagningar och analyser på inkommande avloppsvatten, renat utgående vatten, sjukhuset och recipienten kunna bedöma dagens rening av mikroföroreningar och utvärdera behovet av ytterligare ett reningssteg  
  • Med hjälp av olika tekniska lösningar och metoder kunna i pilotverksamhet testa olika tekniker för rening.
  • Ta fram ett beslutsunderlag för strategiska investeringsbeslut vad gäller läkemedelsrening på Getteröverket i framtiden.

Målsättningen med projektet är att minimera oönskade negativa effekter på recipienten (Farehammersviken) som kan orsakas av renat avloppsvatten från Getteröverket. Förstudien ska utvärdera olika reningsmetoder utifrån reduktionen av läkemedel, andra organiska föroreningar, bakterier och östrogen aktivitet.

Förstudien utförs från augusti 2020 till och med oktober 2021:
Fas 1: Kartering av mikroföroreningar och riskbedömning av primär och sekundär recipient.
Fas 2: Utvärdering av teknikkombinationer och upphandling av pilotanläggningar.
Fas 3: Pilotstudier och samhällsekonomiska konsekvensanalyser.