Förstudie om läkemedelsrening Ullareds ARV - Vivab.info

Förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk

I slutet av 2018 beviljades VIVAB 2,2 miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket för att genomföra en förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk. Syftet med studien är att minimera oönskade negativa effekter på Högvadsån som är recipienten (det mottagande vattendraget).
Reningsverket har en särskild sammansättning av inkommande avloppsvatten på grund av att den mest betydande belastningen kommer från affärer, restauranger och camping kopplade till Gekås verksamheter. Recipienten till Ullareds ARV är Högvadsån, ett Natura 2000-område som är klassat som riksintresse av Naturvårdsverket.

Studien genomfördes från december 2018 till oktober 2019 och innefattade analyser av befintlig reningsteknik i jämförelse med de extra reningsstegen ozonteknik och mikrofilter. 

Studiens olika faser:

Fas 1: Kartläggning av mikroföroreningar för att få en generell överblick av belastning och reduktionsförmåga inom befintlig reningsprocess. Omfattande provtagningar och analyser på inkommande avloppsvatten i samtliga reningssteg inne på verket, på renat utgående vatten, i Högvadsdsån som är den primära recipienten samt i Ätran som är den sekundära recipienten.

Fas 2: Utvärdering av olika tekniker genom litteraturstudie samt karteringsresultat i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och upphandling av pilotanläggning med ozonbehandling.

Fas 3: Pilotstudier med en kombination av mikrofilter med koagulering samt ozonteknik. Dessutom utfördes samhällsekonomiska konsekvensanalyser och resultatbaserat ett
beslutsunderlag togs fram för framtida investeringsbeslut för implementering av läkemedelsrening vid Ullareds ARV.

Resultat

Studien visar att de befintliga reningsstegen i verket har en fullgod reningseffekt, både på mikroplaster och hormoner, medan resultaten för läkemedel och antibiotika varierar. 

Den visar också att risken för att recipienten påverkas negativt är väldigt låg med nuvarande reningsteknik. En noggrann avvägning av potentiella miljövinster och tillkommande resursbehov för ytterligare reningssteg, visar att införande av läkemedelsrening inte kan miljömässig motiveras i dagsläget (utifrån aktuell miljöpåverkan i recipienten).

Att införa ett ytterligare (permanent) reningssteg för läkemedel kan i dagsläget inte motiveras. Den nuvarande reningstekniken är alltså tillräckligt bra och behöver inte kompletteras med läkemedelsrening.