Förstudie om läkemedelsrening

VIVAB har fått 2,2 miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket för att genomföra en förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk. Syftet är att minimera oönskade negativa effekter på Högvadsån som är recipienten (det mottagande vattendraget).
Med hjälp av förstudien vid Ullareds avloppsreningsverk kan VIVAB:
  • ta fram mål för rening av läkemedelsrester
  • utvärdera och jämföra olika tekniker för läkemedelsrening genom att utföra integrerade testkörningar i pilotskala.
  • ta fram ett resultatbaserat beslutsunderlag för implementering av läkemedelsrening i fullskala i framtiden.

Förstudien planeras starta i december 2018 och genomförs i tre olika faser:
Fas 1: Kartering av mikroföroreningar för att skaffa sig kunskap om belastningssituationen och reningsgraden för nuvarande reningsprocess.
Fas 2: Utvärdering av teknikkombinationer utifrån reningsverkets specifika förutsättningar. Utvärdering av både tekniker som är under utveckling samt redan kommersiell tillgängliga tekniker. Upphandling av pilotanläggningar.
Fas 3: Utförande av pilotstudier för att jämföra två valda tekniker och teknikkombinationer som integrerade lösningar inom befintlig reningsprocess.

Förstudien ger goda förutsättningar för att samla kunskap om förekomsten av dominerande mikroföroreningar, beräkna miljönyttan av olika reningstekniker samt bedöma recipientens känslighet. Studien beräknas vara klar i november 2019. Projektets totala kostnader är uppskattade till drygt 2,5 miljoner kronor.