VA-utbyggnad i Stranninge - Vivab.info

VA-utbyggnad i Stranninge

Falkenbergs kommun har planer på att bygga ut vatten- och avloppssystemet till Stranninge. Planerna påverkar dig som bor i Stranninge och har enskilt avlopp.
Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun beslutade 26 maj 2020 att inrätta verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten för Stranninge. Beslutet framgår av utdrag §99 från kommunfullmäktiges protokoll.

Utbredningen av verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten framgår av kartbilaga 1.
Utbredningen av verksamhetsområdet för dagvatten framgår av kartbilaga 2.
Finansiering av utbyggnaden sker genom anläggningsavgifter enligt normaltaxa.

Detaljprojektering tillsammans med bygglovshantering, geotekniska undersökningar, lantmäteriförrättning och arkeologi planeras pågå under större delen av 2021. Därefter fortsätter projektet med entreprenadupphandling och utförande.

Frågor?

För frågor eller synpunkter på utbyggnadsplanerna kan ni vända er till: 

Vatten- och avloppsfrågor
Robert Hyll, projektledare, VIVAB
Telefon: 0757-27 42 11

Bygglovsfrågor
Annika Wahlström, bygglovhandläggare, Falkenbergs kommun
Telefon: 0346-88 62 66

Miljö- och Hälsoskyddsfrågor
Helen Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Falkenbergs kommun
Telefon: 0346-88 68 33

Tidigare i projektet

Lär om vad som hänt tidigare i projektet.
Läs mer