Nytt Vattentorn i Varberg - Vivab.info

VÅGA - nytt vattentorn i Varberg

En växande stad behöver ett vattentorn som säkrar leveransen av dricksvatten till stadens invånare. Varberg har idag ett vattentorn som är i behov av en större renovering och som har en reservoar som inte är stor nog för att möta den växande staden. Det nya vattentornet VÅGA kommer att säkra Varbergs dricksvattenleverans i framtiden.  

VÅGA – ett torn med större kapacitet och säkrare dricksvattenleverans

Behovet av en säkrare dricksvattenförsörjning i Varberg har funnits länge. Tanken om ett nytt vattentorn väcktes redan 2012, därefter har olika utredningar om placering och en förstudie genomförts. 

Ett vattentorn utgör en viktig samhällsfunktion och ska skapa ett stabilt och tillräckligt högt tryck i hela kommunens ledningsnät. Det ska också vara en reservvolym som ska kunna förse invånarna med dricksvatten vid driftsstopp i vattenverk eller på ledningsnät.
VÅGA:s reservoar kommer rymma 10 000 kubikmeter vatten, jämfört med det befintliga tornets reservoar på 2000 kubikmeter. Med en femdubblad kapacitet kan både oförutsedda och planerade avbrott i dricksvattenleveransen  hanteras på ett bra sätt. Ett större torn med utökad kapacitet är en del i en långsiktig VA-planering som ska ge en stabil och trygg dricksvattenleverans i ett ständigt växande Varberg.

En optimal placering och  vågad utformning

Var tornet är beläget har stor betydelse för vattenleveransen. VÅGA planeras att byggas på Bastekullen i Träslöv – en plats på höjden som ger ett optimalt vattentryck. Platsen ligger i nära anslutning till centralorten där vattenförbrukningen är som högst och även till befintliga huvudvattenledningar. Platsen och hänsynen till naturmiljö medför en del tekniska utmaningar för byggnationen vilket har tagits i beaktande vid planeringen av genomförandet. 

Våren 2018 fick tre arkitektfirmor möjligheten att presentera förslag på gestaltning av tornet. Med tanke på det exponerade läget i landskapet var det viktigt att ge vattentornet en utmanande gestaltning. VÅGA, som är ritat av White arkitekter, valdes fram av en kommunövergripande jury och symboliserar trygghet, kraft och kreativitet.
Reservoarens långsträckta utformning ses som fördelaktig på platsen – både ur ett arkitektoniskt perspektiv, men också för att minimera fotavtrycket på kullen. Med placeringen på Bastekullen i Träslöv kommer VÅGA att synas både inifrån Varbergs centralort och från E6:an och bli ett världsunikt landmärke för Varberg. 

Vågat men också hållbart

Tornets kapacitet, placering och förutsättningar för byggnation på platsen är tongivande i projekteringen. Tornets miljöpåverkan har också varit en stor del i planeringen – både vad gäller byggnation och placering.

VÅGA:s robusta tekniska installationer ska ge goda förutsättningar till en säker dricksvattenleverans i många år framöver. Ett flertal analyser har gjorts av byggnadsmaterialen och deras påverkan på miljön. Det valda materialet (betongen) beräknas ha en 100-årig hållbarhet.

I projekteringen och byggplaneringen har även hänsyn tagits till natur och kulturvärden och till att Bastekullen även fortsättningsvis ska kunna vara ett tillgängligt natur- och friluftsområde. 

VÅGA – en del av Varbergs långsiktiga VA-satsning

VÅGA är ett av många VA-projekt i en långsiktig investeringsplan framtagen för att säkerställa en tillräcklig och säker dricksvattenleverans. 

Enligt VIVAB:s förslag på placering, volym och utformning skulle projektet i sin helhet innebära en investering på 301mnkr. Projektet finansieras inte med skattemedel utan via taxor som betalas av VA-kollektivet, det vill säga de invånare som nyttjar kommunens VA-tjänster. Enligt beräkningar skulle projektet innebära en framtida höjning av VA-taxan med 5-6%, vilket motsvarar en ökad kostnad på 42kr/månaden för villaägare och 25 kr/månaden för boende i lägenhet.

Preliminär tidplan:

2019: planering och projektering
2020: byggstart
2024: tornet tas i drift

Just nu i projektet


VÅGA i kommunfullmäktige
Projektet VÅGA tas upp i kommunfullmäktige i Varbergs kommun den 20 oktober. VIVAB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom fortsatt arbete enligt nuvarande budget för att kunna inleda byggfasen tillsammans med den upphandlade entreprenören Veidekke.
Senast uppdaterad 201019

Tidigare i projektet

Läs mer

Fakta

Tornets höjd: +79 m.ö.h
Läge: Bastekullen i Träslöv
Reservoarvolym: 10 000 m3
Material: Betong
Livslängd: ca 100 år
Entreprenör: Veidekke
Projektform: Partnering

Kontakt

Vill du veta mer om projektet?
Välkommen att Kontakta
Michael Fransson, VIVAB:s projektledare
tel: 0757-27 40 34

Margareta Björksund-Tuominen, VD margareta.bjorksund-tuominen@vivab.info tel: 0757-27 40 10

Peter Sjöholm, ordförande
peter.sjoholm@vivab.info tel: 0702-71 71 06