Samråd för nytt tillstånd för Veddige avloppsreningsverk - Vivab.info

Samråd om nytt tillstånd för Veddige avloppsreningsverk

VIVAB avser att ansöka om nytt tillstånd, utifrån 9 kapitlet miljöbalken, för fortsatt och utökad drift av avloppsreningsverket i Veddige, Varbergs kommun, Veddige 5:18.


Veddige reningsverk behandlar spillvatten från både Veddige och Derome samhälle. Nuvarande tillstånd medger drift utifrån en dimensionering för 3200 pe (personekvivalenter). Reningsverket behöver byggas ut för en kapacitet om 5000 pe för att möta planerad utbyggnad av främst bostäder i Veddige och Derome. Ombyggnationen kommer att ske etappvis, där etapp 1 kan ske inom gällande tillstånd för verksamheten. Etapp 2 kräver dock ett utökat tillstånd.Ombyggnationen för de båda etapperna sker inom befintlig anläggning genom att driften vid avloppsreningsverket optimeras. 


Recipienten för renat avloppsvatten från Veddige avloppsreningsverk är Viskan. Nuvarande tillstånd medger en utsläppshalt på 0,5mg/l för fosfor och 15 mg/l för BOD. VIVAB yrkar på nya villkor om 0,3 mg P/l och 10 mg BOD/l.


Planerad verksamhet klassas utifrån miljöprövningsförordningens regler som en tillståndspliktig verksamhet som kan antas utgöra en betydande miljöpåverkan (BMP). Detta innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram som beskriver omgivningens påverkan och bedömer konsekvenserna utifrån planerade åtgärder.


Ni bereds möjlighet att inkomma med synpunkter på planerad verksamhet samt omfattningen av den beskrivning om miljöpåverkan som kommer att tas fram.


Synpunkter och upplysningar tas emot skriftligen antingen per e-post till catarina.nilsson@vivab.info, eller via post till: 


VIVAB / Catarina Nilsson

Box 110

311 22 Falkenberg 


Sista dag för yttrande är 2020-09-21


Vid frågor kring samrådet eller verksamheten i övrigt kan ni vända er till kontaktperson, Catarina Nilsson via e-post: catarina.nilsson@vivab.info eller telefon 0757-27 40 28. 

 


2020-08-28 07:00

Underlag för samråd