Slamtömning - Vivab.info

Slamtömning

VIVAB har det övergripande ansvaret för slamtömning i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Uppdraget utförs av Petterssons Miljöåkeri som sköter all tömning av slamavskiljare och slutna tankar.

Fastighetsägarens skyldigheter

Du som fastighetsägare har en skyldighet att se till att tillfartsvägen, slambilens uppställningsplats och ytan runt din brunn möjliggör en säker tömning.


Att förbereda inför tömning

Detta behöver du som fastighetsägare förbereda innan vi tömmer din brunn:

Märk ut din brunn

Det är inte alltid samma chaufför som kommer till dig. Märk därför upp din slamavskiljare/slutna tank så att den lätt hittas. Fäst gärna aviseringslappen på en stagkäpp eller liknande som du placerar intill brunnen. Om brunnen ligger utanför fastigheten ska brunnen vara markerad med adress den tillhör. Behöver du ge instruktioner inför slamtömningen, ta kontakt med VIVAB i god tid innan. 
För minireningsverk ska det finnas tömningsinstruktioner tillgängliga, exempelvis på insidan av locket.


Gör vägen tillgänglig för slambil och slang

Slamavskiljaren/tanken ska vara lättillgänglig och vägen dit ska vara körbar för en stor slambil. Vägen ska ha fri sikt och vara fri från hinder. För att säkerställa detta behöver den vara minst 3,5 meter bred och ha fri höjd på 4,7 meter. Tänk på att vägen behöver vara snöröjd och halkbekämpad vid halt väglag. Tillfartsvägen ska ha bärighet för tunga fordon. En slambil kan väga upp till 26 ton. 

Det ska finnas vändmöjligheter så att slambilen inte behöver backa (annat
än kortare sträcka vid vändning). Här kan du läsa mer om hur mycket plats slambilen behöver för att kunna genomföra en säker hämtning och vändning.


Se även till att sträckan där slangen läggs ut är fri från hinder såsom staket, murar och planteringar, då slangen rör sig under arbetet. Buskar och sly runt brunnen ska också tas bort så att man kan arbeta fritt runt den. 


Avståndet mellan slambilen och det enskilda avloppet

Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen ska inte överstiga tio meter vid nyanläggningar (om inte särskilda skäl föreligger). Om mer än 20 meter slang behöver användas tillkommer en avgift enligt gällande taxa.

Det finns några olika sätt att minska slanglängden

Du kan köpa egen armerad tretums slang som chauffören kopplar på bilen vid tömning. Du kan även lägga ner en permanent sugledning mellan brunnen/tanken och uppställningsplatsen. Du kan läsa mer i faktabladet Minska slanglängden.

Inga tunga eller farliga lock

Enligt Arbetsmiljöverkets regler får lock inte vara tyngre än 15 kg, alternativt 35 kg om det kan dras åt sidan utan att lyftas. Tunga lock ska vara avlyfta inför tömning och tillfälligt ersatta med en täckskiva eller liknande. Byt gärna ut ditt tunga lock till ett lättare och barnsäkert, till exempel i plast, glasfiber eller plåt. Locket får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske.

Om brister i dessa förberedelser medför att tömning inte kan genomföras tas en framkörningsavgift ut för ej utförd tömning.


Kontakt

För bokning, ombokning eller uppehåll i tömning samt fakturafrågor, kontakta
VIVAB:s kundtjänst
vivab@vivab.info 0757-27 40 00

För specifika frågor om din slamtömning eller vid akut tömning efter VIVAB:s öppettider, kontakta
Petterssons Miljöåkeri
info@petterssonsmiljo.se 035-260 42 00

För dispens eller förlängd tömningsintervall, kontakta
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Falkenberg miljo.halsa@falkenberg.se 0346- 88 60 00
Varberg mhn@varberg.se 0340- 882 66

Ska du anlägga ny slambrunn?

Har du sluten tank eller slamavskiljare?


Sluten tank
Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och behöver tömmas. Tänk på att se över din tank så att larm­anordningen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kontakta VIVAB:s kundtjänst för beställning av slam­tömning.

Slamavskiljare
Slamavskiljare ska tömmas minst en gång/år enligt kommunernas renhållningsordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan hämtningen utförs.