VA-utbyggnad Stämmet

År 2009 tog kommunfullmäktige beslut om ett inrättande av allmänt verksamhetsområde för VA. Projektet ska möjliggöra utbyggnad av vatten och avlopp för cirka 100 befintliga fastigheter samt tillgodose VA-försörjningen för framtida exploateringar i närområdet. Projektet delas in olika etapper.

Bakgrund

2015 påbörjades arbetet med de första etapperna A och B. Dessa etapper innebar överföringsanläggningar för spill- och dricksvatten mellan Kärra camping och Stämmetområdet. Under början av 2019 beräknas arbetet upptas med att bygga ut ledningarna på de resterande etapperna utmed gatorna i Stämmetområdet. VA-ledningarna ska i möjligast mån läggas i de befintliga gatorna.

Hur påverkas jag?

Under arbetstiden kommer området vara trafikerat av byggtrafik och vara begränsad framkomlighet. Trafikomläggningar kommer att ske på området genom tydlig skyltning. Trafiken leds om via en tillfällig väg som anläggs i december 2018 öster som går öster om Stämmet. I korta perioder kan infarter till fastigheter vara avstängda på grund av arbeten i vägen. Fastighetsägare kommer att bli informerade om avstängda infarter i tid.

Temporär väg
En temporär väg kommer anläggas för att under hela projektet användas som in- och utväg för boende i Stämmet. Därför kommer vägen hyvlas och iordningställas innan trafiken släpps på för att säkerställa att underlaget blir så bra som möjligt. När trafikomläggningen sker kommer skyltar att sättas upp för att det ska vara tydligt vilken väg som ska användas. I månadsskiftet mars/april kommer den temporära vägen tas i drift. Vägen börjar vid etableringen och ansluter till Pilåsvägen mellan hus 13 och 15. 

Från och med den 30/4 kommer vi att hänvisa all genomfartstrafik som skulle ha gått på Björkåsvägen upp i Stämmetområdet via våran tillfälliga väg. För att ta den tillfälliga vägen tar men vänster direkt när man kört över Nisebäcken och kör förbi byggbodarna. Den tillfälliga vägen kommer upp vid Pilåsvägen 15 och därifrån tar man sig vidare antingen till vänster vidare på Pilåsvägen eller till höger för att komma till Björkåsvägen, Tallåsvägen eller Lärkåsvägen. 

Hämtning av hushållsavfall

Hämtning av hushållsavfall kommer under arbetstiden ske på en gemensam plats. Brännbart avfall slängs i en container medan matavfall slängs i bruna avfallskärl. Avgiften för hushållsavfall kommer under tiden endast bestå av grundavgift, viktavgiften utgår och betalas av projektet.

Slamtömning

På informationsmötet lyftes behovet av slamtömning. Planen för detta är att ordinarie tömning tidigareläggs till februari 2019 innan trafikomläggningarna sker på området. Vid budad slamtömning, när fastighetsägaren själv ringer och beställer tömning hos VIVAB, behöver fastighetsägaren bedöma om vägen är framkomlig eller inte. Detta för att riskera att betala framkörningsavgift i onödan. Kontakta vår entreprenör, Annebergs bygg- och anläggning, om vägens framkomlighet.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och revideras löpande.
Etablering på området: november 2018
Etapp 1: December 2018 - löpande
Etapp 2: April 2019 - September 2019 (se avstängningar för etapp 2 här)
Etapp 3: September 2019 - Januari 2020
Etapp 4: Januari 2020 - Mars 2020


Vanliga frågor - Stämmet

Vad kan påverka att tidsplanen inte hålls?

Tidsplanen är preliminär och kan påverkas av oförutsedda hinder som dyker upp under arbetets gång. Tidsplanen på projektsidan kommer att uppdateras löpande.

Hur länge kommer arbetet pågå?

Arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2020.

Hur blir jag påverkad av arbetet?

Under arbetstiden kommer området vara trafikerat av byggtrafik. Vägen in på området kommer att stängas av och istället leds trafiken om via en byggväg som anläggs i december 2018. Det kommer vara begränsad framkomlighet under hela byggtiden. I korta perioder kan infarter till fastigheter vara avstängda - fastighetsägare kommer att bli informerade om avstängda infarter i tid.

Sophämtningen kommer under arbetstiden ske gemensamt och från en ny plats (se karta nedan). Brännbart avfall kommer att kunna slängas i en container och matavfall slängs i bruna avfallskärl.

Just nu i projektet

Den senaste tiden har projektet befunnit sig i en intensiv fas med många aktiva områden. Nu avslutas en del av dessa sträckor och påverkan på trafiken i området minskar en aning.

Ledningsförläggningen på Pilåsvägen är klar och trafik kommer att kunna köra på denna sträcka igen, vilket innebär mindre omvägar i området för många. Lärkåsvägen har haft en mindre avstängningar för att få ner brunnar som ska vara i vägen. Detta arbete blir också klart inom kort.

Arbetena från korsningen Björkåsvägen/Lärkåsvägen till dansbanan pågår fortfarande och kommer att pågå cirka 2 veckor till. När dessa arbeten är klara kommer asfaltering att ske på de sträckor som hittills blivit uppgrävda för att få en bra beläggning till vintern.

Nästa sträcka som kommer grävas upp är den resterande delen av Björkåsvägen mellan uppfarten till dansbanan och korsningen Björkåsvägen/Tallåsvägen/Pilåsvägen. Den denna sträcka dinns nu pinnar som indikerar servislägen. Återkom till oss om ni har synpunkter på dessa.

Uppdaterad: 191108

Tidigare i projektet

Läs mer

Varberg - taxor och bestämmelser för vatten och avlopp

Kontakt

Byggledare, ÅF:
Sebastian Georgsson

Entreprenör, Annebergs Bygg:
Viktor Karlsson

Projektledare, VIVAB:
Mikael Wikberg
0757 27 40 39