Höjda taxor 2020 - Vivab.info

Höjda taxor 2020

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) samt avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA- och avfallsverksamhet inte finansieras av skattemedel. Avgifterna justeras i taxan som beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun. 

Varje kommun har olika förutsättningar. Faktorer som påverkar är till exempel invånartäthet, transportsträckor, antalet anläggningar, utformning av ledningsnät och hur investeringsbehovet ser ut. Detta medför att avgifterna kan skilja sig mellan olika kommuner.


Avfallsverksamheten. Avgiften du betalar för hämtning av ditt avfall ska täcka VIVAB:s kostnader för hämtning och omhändertagande av avfall samt driften av VIVAB:s återvinningscentraler.

VA-verksamheten. Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnätet och anläggningar. Avgifterna går även till att rena och ta hand om avlopps- och dagvatten. Avgifterna justeras i VA-taxan som beslutas av kommunfullmäktige i kommunen.

Hur mycket höjs avfallsavgiften 2020?

Varberg
Avfallstaxan höjs med 15 %. Detta motsvarar cirka 24 kr/månad för ett normalt hushåll (villa med utsortering av matavfall).
Avgiften för slam höjs med 3% vilket motsvarar 25 kr/tömning.

Falkenberg
Avfallstaxan höjs med 8 %. Detta motsvarar cirka 13 kr/månad för ett normalt hushåll (villa med utsortering av matavfall).
Avgiften för slam höjs med 3,5% vilket motsvarar 35 kr/tömning.

Hur mycket höjs VA-avgiften 2020?

Varberg
Brukningsavgiften höjs med 11 %. Detta motsvarar cirka 62 kr/månad för villa (typhus A) och cirka 40 kr/månad för lägenhet (typhus B).
Anläggningsavgiften höjs med 15%. Detta motsvarar en ökning med 25 725 kr för en villa (typhus A) och 76 475 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B).

Falkenberg
Brukningsavgiften höjs med 10%. Detta motsvarar cirka 49 kr/månad för villa (typhus A) och cirka 34 kr/månad för lägenhet (typhus B).
Anläggningsavgiften höjs med 10%. Detta motsvarar en ökning med 12 600 kr för villa (typhus A) och 37 450 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B).


Vanliga frågor kring taxehöjningen

Varför höjs taxan?

Både Varberg och Falkenberg är tillväxtkommuner där befolkningsmängden ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och våra städer förtätas vilket ställer större krav på förbrukningen av dricksvatten och kapaciteten på våra verk och anläggningar inom både VA och avfall. Gamla verk och ledningar från 60- och 70-talet behöver förnyas samtidigt som det 300 mil långa ledningsnätet behöver underhållas. Med anledning av klimatförändringar med torka och lägre grundvattennivåer behöver vi trygga en framtida vatten- och avloppsfunktion. 

Samtidigt som VIVAB:s roll inom samhällsutveckling blir större växer även vår personalstyrka, främst relaterat till planering och projektering av investeringsprojekt. Ny teknik och uppdaterad lagstiftning ställer krav på en ökad administration. 

Vad går taxepengarna till?

Taxan går till att leverera rent dricksvatten, rena avloppsvatten och ta tillvara på avfallet på ett hållbart sätt. Samtidigt behöver våra system framtidssäkras och kapaciteten öka för att vi ska kunna möta en växande befolkning, klimatförändring och skärpta miljökrav.

Exempel på stora projekt som genomförts och pågår
 • Holmagärde återvinningscentral
 • Upprustning av Tvååker och Veddiges återvinningscentraler
 • Ny omlastning- och förbehandlingsanläggningen för avfall i Gödastorp
 • Nytt reningsverk i Ullared
 • Ny överföringsledning mellan Vessigebro och Falkenberg
 • Ökad kapacitet i Ullareds vattenverk och ny högreservoar
 • Ny spillvattenledning mellan Varvet och Smedjeholm i Falkenberg
 • Både mindre och större underhålls- och förnyelseprojekt på Smedjeholms och Getteröverkets reningsverk
 • Ökad förnyelse av ledningsnätet
 • VÅGA, nytt vattentorn i Varberg
 • Råvattenledning i Ragnhilds källa till Stora Neden
 • Västa Kuststammen
 • Upprustning och ökad kapacitet på Veddiges reningsverk

Varför är det inte samma taxa i alla kommuner?

Varje kommun har olika förutsättningar, tex påverkar invånarantalet, folktäthet, geografiska förutsättningar, VA-ledningsnätets utformning och renings- och vattenverkens storlek. Detta medför att avgifterna ser olika ut i olika kommuner.