Taxor 2021 - Vivab.info

Taxor för 2021

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) samt avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA- och avfallsverksamhet inte finansieras av skattemedel. Avgifterna justeras i taxan som beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun. 
I normala fall får inte våra verksamheter göra underskott (förlust) eller överskott (vinst) under en längre period utan det ska regleras inom tre år. Avfalls-, vatten och avloppsverksamheterna ska bedrivas till självkostnadspris och göra ett nollresultat. I och med detta har vi tidigare planerat för att göra ett underskott om vi föregående år haft ett överskott, även om våra kostnader har ökat. Från och med 2021 kommer VIVAB:s VA-verksamhet sträva mot att bygga upp ett långsiktigt överskott som kan användas till ökande investeringar, både planerade och genomförda. Detta ska bidra till en mer balanserad taxejustering med förhoppningen om att undvika större taxehöjningar framöver.  
Varje kommun har olika förutsättningar. Faktorer som påverkar är till exempel invånartäthet, transportsträckor, antalet anläggningar, utformning av ledningsnät och hur investeringsbehovet ser ut. Detta medför att avgifterna kan skilja sig mellan olika kommuner. 

Exempel på stora projekt som genomförts och pågår
 • Upprustning och modernisering av återvinningscentraler
 • Ny omlastning- och förbehandlingsanläggningen för avfall i Gödastorp
 • Nytt reningsverk i Ullared
 • Ny överföringsledning mellan Vessigebro och Falkenberg
 • Ökad kapacitet i Ullareds vattenverk och ny högreservoar
 • Ny spillvattenledning mellan Varvet och Smedjeholm i Falkenberg
 • Både mindre och större underhålls- och förnyelseprojekt på Smedjeholms och Getteröverkets reningsverk
 • Ökad förnyelse av ledningsnätet
 • VÅGA, nytt vattentorn i Varberg
 • Råvattenledning i Ragnhilds källa till Stora Neden
 • Västra Kuststammen
 • Upprustning och ökad kapacitet på Veddiges reningsverk

Avfallsverksamheten

Avgiften du betalar för hämtning av ditt avfall ska täcka VIVAB:s kostnader för hämtning och omhändertagande av avfall samt driften av VIVAB:s återvinningscentraler. Avgifterna justeras i avfallstaxan som beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Hur mycket höjs avfallsavgiften 2021?
Varberg
Avfallstaxan höjs med 13 %. Detta motsvarar cirka 25 kr/månad för ett normalt hushåll*. Höjningen av avfallstaxan fördelas på viktavgiften samt grund- och hämtningsavgifterna.
Viktavgiften höjs med 26%. Detta innebär att avgiften blir 3,90 kr/kg för ett normalt hushåll*.
Grund- och hämtningsavgifterna höjs med 5%. Detta innebär att avgiften blir 1 085 kr/år för ett normalt hushåll*.
Avgiften för slam höjs med 2,5% vilket motsvarar en ökning med 20 kr/tömning.

Falkenberg
Avfallstaxan höjs med 13 %. Detta motsvarar cirka 25 kr/månad för ett normalt hushåll*. Höjningen av avfallstaxan fördelas på viktavgiften samt grund- och hämtningsavgifterna.
Viktavgiften höjs med 26%. Detta innebär att avgiften blir 3,90 kr/kg för ett normalt hushåll*.
Grund- och hämtningsavgifterna höjs med 5%. Detta innebär att avgiften blir 1 008 kr/år för ett normalt hushåll*.
Avgiften för slam höjs med 2,5% vilket motsvarar en ökning med 25 kr/tömning.

VA-verksamheten

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnätet och anläggningar. Avgifterna går även till att rena och ta hand om avlopps- och dagvatten. Avgifterna justeras i VA-taxan som beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Hur mycket höjs VA-avgiften 2021?

Varberg
Brukningsavgiften höjs med 10 %. Detta motsvarar cirka 62 kr/månad för villa (typhus A**) och cirka 40 kr/månad för lägenhet (typhus B***).
Anläggningsavgiften höjs med 5%. Detta motsvarar en ökning med 9 990 kr för en villa (typhus A**) och 29 500 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B***).

Falkenberg
Brukningsavgiften höjs med 10%. Detta motsvarar cirka 54 kr/månad för villa (typhus A**) och cirka 38 kr/månad för lägenhet (typhus B***).
Anläggningsavgiften höjs med 10%. Detta motsvarar en ökning med 14 650 kr för villa (typhus A**) och 41 950 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B***).


* Normalt hushåll = en villa med utsortering av matavfall med en uppskattad vikt på cirka 14 kilo per tömning, 26 gånger per år.
** Typhus A = avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.
*** Typhus B = avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2.

Vanliga frågor kring taxehöjningen

Varför höjs taxan?

Både Varberg och Falkenberg är tillväxtkommuner där befolkningsmängden ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och våra städer förtätas vilket ställer större krav på förbrukningen av dricksvatten och kapaciteten på våra verk och anläggningar inom både VA och avfall. Gamla verk och ledningar från 60- och 70-talet behöver förnyas samtidigt som det 300 mil långa ledningsnätet behöver underhållas. Med anledning av klimatförändringar med torka och lägre grundvattennivåer behöver vi trygga en framtida vatten- och avloppsfunktion. 

Samtidigt som VIVAB:s roll inom samhällsutveckling blir större växer även vår personalstyrka, främst relaterat till planering och projektering av investeringsprojekt. Ny teknik och uppdaterad lagstiftning ställer krav på en ökad administration. 

Vad går taxepengarna till?

Taxan går till att leverera rent dricksvatten, rena avloppsvatten och ta tillvara på avfallet på ett hållbart sätt. Samtidigt behöver våra system framtidssäkras och kapaciteten öka för att vi ska kunna möta en växande befolkning, klimatförändring och skärpta miljökrav.

Exempel på stora projekt som genomförts och pågår
 • Holmagärde återvinningscentral
 • Upprustning av Tvååker och Veddiges återvinningscentraler
 • Ny omlastning- och förbehandlingsanläggningen för avfall i Gödastorp
 • Nytt reningsverk i Ullared
 • Ny överföringsledning mellan Vessigebro och Falkenberg
 • Ökad kapacitet i Ullareds vattenverk och ny högreservoar
 • Ny spillvattenledning mellan Varvet och Smedjeholm i Falkenberg
 • Både mindre och större underhålls- och förnyelseprojekt på Smedjeholms och Getteröverkets reningsverk
 • Ökad förnyelse av ledningsnätet
 • VÅGA, nytt vattentorn i Varberg
 • Råvattenledning i Ragnhilds källa till Stora Neden
 • Västra Kuststammen
 • Upprustning och ökad kapacitet på Veddiges reningsverk

Varför är det inte samma taxa i alla kommuner?

Varje kommun har olika förutsättningar, tex påverkar invånarantalet, folktäthet, geografiska förutsättningar, VA-ledningsnätets utformning och renings- och vattenverkens storlek. Detta medför att avgifterna ser olika ut i olika kommuner. 

Skillnad på skatt och taxa

Taxa tas ut för att täcka en kostnad kommunen har för att utför en viss tjänst. Skatt går exempelvis till kommunen utan direkt koppling till motprestation.

Så mycket skiljer sig taxorna 2020 / 2021

Se större tabell