Västerport VA, Varberg - Vivab.info

Nya ledningar i Västerport, Varberg

I nuvarande hamnen i Varberg ska en ny stadsdel, Västerport, ta form. För VIVAB:s del innebär det omfattande arbeten med vatten, avlopp och dagvattensutbyggnad. Nu har vi påbörjat arbetet i etapp 1 genom att lägga nya ledningar längs Östra Hamnvägen. 

Nya ledningar längs Östra Hamnvägen

En förutsättning för att Västerport ska kunna byggas är att vi leder om de ledningar för dagvatten som nu ligger under det område som ska bli etapp 1. De nya ledningarna grävs ner längs med Östra Hamnvägen, mellan Magasinsgatan och Otto Torells gata. Samtidigt som den nya dagvattenledningen anläggs lägger vi även ner ledningar för dricks- och avloppsvatten till kommande fastigheter i Västerport. 

Trafikomläggning

Under arbetet kommer Östra Hamnvägen att vara öppen för trafik. Beroende på var arbetet sker kommer dock trafiken att få köra på en smalare körbana eller ledas in på hamnplan. Gång- och cykelvägar kommer att ledas om och in- och utfarter till närliggande fastigheter kan tillfälligt flyttas. 

Tidplan

Arbetet på Östra Hamnvägen påbörjades i november och beräknas vara klart till sommaren 2020. Skanska genomför entreprenaden för VIVAB:s räkning. 

Ytterligare åtgärder i Västerport för VIVAB

Förutom vad som krävs för ett normalt exploateringsområde genomförs följande åtgärder i Västerport:
  • Dagvattnet kommer att passera en ny dagvattenpumpstation som hjälper till att begränsa översvämningar på lågpunkter i området i samband med höjd havsnivå. Liknande pumpstation, dock betydligt mindre, finns i Åskloster.
  • Den befintliga spillvattenpumpstationen behöver flyttas eftersom den inte kan vara kvar på nuvarande plats då det byggs bostäder där. Pumpstationen kommer placeras i det nya parkeringshuset, i anslutning med det nya hotellet.


Vy över Västerport

Kontakt

Agneta Johansson
Projektledare VIVAB