Avloppsvatten från företag - Vivab.info

Avloppsvatten från företag och industrier

De kommunala reningsverken är byggda för att ta emot och behandla hushållsspillvatten. Det innebär att processvatten från företag och industrier måste vara behandlingsbart för att inte påverka reningsprocessen, skada ledningsnätet, riskera arbetsmiljön eller förorena recipient och slam. Avloppsvatten från industrier och företag måste godkännas och olämpliga utsläpp är inte tillåtna och kan i värsta fall polisanmälas för miljöbrott. Vissa branscher har särskilda krav på intern rening innan påkoppling på det kommunala avloppsnätet. Yrkesspecifika instruktioner finns som nedladdningsbara pdf:er.


Stopp för fett i avloppsvattnet

Fett från verksamheter orsakar ofta problem i avloppsledningar och pumpstationer. Därför ställer vi krav på fettavskiljare för verksamhetslokaler där livsmedel/mat tillagas eller bereds.
Mer om fettavskiljare

Olja i avloppsvattnet

Oavsett om ett oljeförorenat spillvatten ska ledas till spillvattennätet eller till dagvattennätet ska det alltid ledas till en oljeavskiljare före det släpps till ledningsnätet.
Mer om oljeavskiljare

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

För verksamheter finns särskilda riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten.
Riktlinjer och gränsvärden

VIVAB:s överhaltsavgifter

VIVAB har en taxa för särskilt förorenat industriavloppsvatten som kallas överhaltsavgift.
Läs mer om överhalter

Livsmedelsverksamhet

Fett från verksamheter orsakar ofta problem i avloppsledningar och pumpstationer. Därför ställer vi krav på fettavskiljare för verksamhetslokaler där livsmedel/mat tillagas eller bereds.
Mer om fettavskiljare