Rening av avloppsvatten - Vivab.info

Rening av avloppsvatten

Innan avloppsvattnet kan släppas ut i det mottagande vattendraget måste det renas. Den här processen sker i flera steg på våra reningsverk.

Mekanisk rening 

Den mekaniska reningen går ut på att rensa bort föremål och orenheter från avloppsvattnet. Vi använder galler och silar för att ta bort större föremål såsom papper och trasor, medan ett sandfång samlar upp sand, kaffesump och andra tyngre partiklar. Sanden tvättas och återanvänds och annat rens tvättas och går till förbränning. Vattnet flyter sedan sakta genom så kallade sedimenteringsbassänger där de tyngre partiklarna sedimenterar, det vill säga sjunker ner till botten. Detta samlar vi senare in för slambehandling.

Biologisk rening 

Syftet med det biologiska reningssteget är att avlägsna kväve och organiska ämnen från avloppsvattnet. I denna process bryts det oönskade materialet ner med hjälp av miljoner goda bakterier, vilket sker i två steg. Först omvandlas ammoniumkväve till nitratkväve, och i nästa steg blir nitratkvävet till kvävgas. Kvävgas är en ofarlig gas som redan finns i vår luft och som gynnar vår växtlighet.

Kemisk rening 

I det kemiska reningssteget tas fosfor bort från avloppsvattnet. Det här sker genom så kallad kemisk fällning, vilket betyder att en speciell kemikalie tillsätts som omvandlar den lösa fosforn till fosfor i fast form. Slammet som bildas går vidare till slambehandling. 

Efter kemisk rening är avloppsvattnet färdigbehandlat och är redo att släppas ut till sin recipient, som i vårt fall är Kattegatt.

Slambehandling 
Under reningsprocessen bildas slam i de olika reningsstegen, dessa slam behandlar vi för att bland annat minska lukt samt utvinna energi.

Först behöver slammet förtjockas, det vill säga avskilja vatten, och detta gör vi med hjälp av ett ämne som heter polymer. Därefter rötas det förtjockade slammet i en rötkammare och i samband med detta bildas biogas. Efter rötningsprocessen centrifugeras slammet för att avlägsna ytterligare vatten. Nu kan slammet användas för tillverkning av anläggningsjord  
som kan användas vid bland annat bullervallar vid vägar. Biogasen som vi producerar använder vi till elproduktion och uppvärmning av rötkammaren, men också till att värma produktionslokaler och personalutrymmen på reningsverken.

Värna om vårt vatten - varje dag!

Vi kan alla bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Här är tre tips som gör dig lite mer miljösmart:

  • Regnvattna din trädgård- samla regnvatten för bevattning av trädgården
  • Stäng av kranen - när du handdiskar, borsta tänderna, tvålar in dig eller rakar dig.
  • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du startar dem.
Läs mer