- Vivab.info

Dricksvatten från egen brunn

De flesta människor i Sverige har kommunalt dricksvatten, men omkring 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende får sitt vatten från enskilda brunnar.
Om du har kommunalt vatten kontrollerar kommunen kvaliteten på vattnet. Har du egen brunn ansvarar du själv för kontroll av ditt dricksvatten. Om det är problem med brunnen är det också du som är ansvarig för att åtgärda problemen.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har information för dig med egen brunn.

Grävd brunn mer känslig än en borrad brunn

En grävd brunn förutsätter att det finns vattenförande lager på ett djup av högst 5-6 meter. Grävda brunnar är anlagda i ytliga grundvattenmagasin, som är särskilt känsliga för påverkan av föroreningar från till exempel avloppsinfiltration, sur nederbörd eller gödselhantering vid jordbruk. Det är viktigt var vattenbrunnen är placerad i förhållande till olika föroreningskällor.

Grävda brunnar är också känsliga för att grundvattenytan höjs och sänks naturligt. Det innebär att vattentillgången kan bli dålig under torra perioder. Även vattnets kvalitet kan förändras när nivåerna förändras.

Sinande brunn

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning så att du kan ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder, till exempel om du behöver göra en ny brunn eller installera vattenfilter. 
 
Skulle vattnet ta slut så behöver du ta reda på om det går att göra någon åtgärd med din nuvarande brunn. 
 
Exempel på åtgärder kan vara:
  • Rensa och fördjupa den befintliga brunnen
  • Borra en ny djupare brunn
  • Höra med grannar och se om de har vatten att dela med sig av
  • Köp eller hyr vattentankar eller större kärl och tillfälligt lagra vatten som kan användas för det mest nödvändiga. 
Läs gärna broschyren "Sköt om din brunn - råd om hur du går tillväga" från Livsmedelsverket och SGU 

Är du i akut behov av dricksvatten?

Ofta går det att hämta vatten i dunk från någon plats som kommunen hänvisar till.  Kontakta respektive kommun för att få reda på var hämtställen finns.
 
Det hjälper sällan att fylla på sinade brunnar. Det har visat sig att vattnet som fylls på istället letar sig ner i grundvattensystemet. Skulle du ändå behöva vatten så kan du köpa vatten i en större mängd (500 liter eller mer), vid vattentankstationer runt om i kommunen. En vattennyckel för vattentankstationer kan du beställa i vårt webbformulär. För att kunna hämta vatten behövs en slang med brandslangskoppling och en tank. Frågor kring detta kan besvaras av Vivabs kundtjänst via e-post vivab@vivab.info eller på telefonnummer 0757-274000.
 
Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.

Läs mer

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig med egen brunn.

Grundvattennivåer

SGU och SMHI gör mätningar på grundvattennivåerna.
De har skapat en sida där du kan se hur grundvattennivåerna
ser ut i både små och stora magasin runt om i Sverige.
Läs mer