Dricksvatten - Vivab.info

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel!

Kranvatten som du dricker och lagar mat med klassas som livsmedel, vilket ställer höga krav på kvalitet. I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det VIVAB som levererar dricksvattnet till dig som är ansluten till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (även kallat VA-anläggningen).

Dricksvatten från grundvatten och ytvatten

Vårt dricksvatten kommer både från grundvatten och ytvatten. Grundvatten innebär att vattnet pumpas upp från brunnar i marken, medan ytvatten kommer från sjöar och vattendrag. Innan vattnet går ut i ledningsnätet går det genom en reningsprocess på våra vattenverk. Läs mer om rening av dricksvatten.

I Falkenberg kommer dricksvattnet från grundvatten. Vid de stora vattenverken förstärks grundvattnet även med ytvatten från Ätran. I Varberg används till största delen ytvatten från Neden, men när nivåerna i sjön är för låga fyller vi på med vatten från sjön Mäsen.

Ledningsnät

I våra två kommuner finns totalt cirka 300 mil VA-ledningar och detta utgör ett stort nät som ligger dolt under marken.  Ledningsnätet består av tre typer av ledningar: 
• Dricksvattenledningar som levererar vårt livsviktiga dricksvatten från vattenverken och ut till dig som är kund. För att hålla rätt tryck på dricksvattennätet finns tryckstegringsstationer och reservoarer.

• Spillvattenledningar som transporterar avloppsvatten, som också kallas för spillvatten, till våra reningsverk. På grund av markförhållanden och ibland långa avstånd till reningsverken behöver ledningsnätet kompletteras med pumpstationer.

• Dagvattenledningar som leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator till recipienten (det mottagande vattendraget, till exempel Kattegatt). Genom att anlägga dagvattendammar i bostadsområden kan vi uppnå en naturlig rening av dagvattnet och utöka ledningsnätets kapacitet. 

Vattenmätare

Din vattenmätare ägs av VIVAB men du ansvarar själv för att läsa av den. Avläsningen ligger till grund för din faktura, vi debiterar en uppskattad förbrukning baserad på dina tidigare avläsningar.
Läs mer

Vattenskyddsområden

Våra vattenskyddsområden ska bidra till att det vatten som vi ska dricka skyddas, på både kort och lång sikt. Om du bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver du vara extra varsam när du till exempel byter olja på bilen, tvättar bilen eller gödslar gräsmattan. 
Läs mer

Vattnets hårdhet

Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium och mäts i enheten ºdH. Hårdheten påverkar till exempel dosering av tvättmedel

Läs mer