Vattensituationen 2021 - Vivab.info

Vattensituationen 2021

Under vår och sommar sker både stor avdunstning och ett stort vattenupptag från växtligheten. Detta innebär att det krävs nederbörd för att vattenmagasinen, såsom grundvatten, åar och sjöar, ska fyllas på och behålla normala nivåer. När det är torrt och fint väder ökar användningen av dricksvatten till bland annat bevattning av trädgård och växter. Den ökade användningen har en direkt påverkan på dricksvattenproduktionen i våra vattenverk. 

Genom att följa upp hur nivåerna i magasinen förändras över året skapas en lägesbild om tillgången på vatten för den kommunala dricksvattenproduktionen. Situationen kan se olika ut beroende på vilken kommun det gäller och lägesbilden grundas på aktuella nivåer som jämförs med vad som är normalt för årstiden. 


Vattenbrist kan också handla om att grund- och ytvattennivåerna ser normala ut, men att vattenverken ligger nära sin maxkapacitet för att producera dricksvatten. Produktionen påverkas av hur mycket vatten som konsumeras och när produktionen är för hög kan ett bevattningsförbud behöva införas. Det är därför viktigt att vi tänker på hur vi använder vattnet, särskilt under varma perioder. 


Det gör Vivab för att minska risken för vattenbrist

Vi jobbar på många olika sätt för att vi ska ha tillräckligt med dricksvatten i våra kommuner. Här är några exempel på åtgärder för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen:

  • Ökar kapaciteten på vattenverken. 
  • Säkerställer vattenverkens reningsprocesser.
  • Förnyar gamla ledningar. 
  • Säkerställer tillgången till råvatten (yt- och grundvatten) och reservvatten. 
  • För dialog med angränsade kommuner för att kunna hjälpa varandra med vatten över kommungränserna. 
  • Bygger nya högreservoarer och vattentorn med ökad reservvolym.
  • Har tagit fram en handlingsplan för en långsiktig hållbar vattenförsörjning.
  • Kommunicerar vikten av en hållbar vattenanvändning. 


Så produceras vattnet i Falkenberg

Vattenverket i Falkenbergs tätort använder infiltrerat ytvatten från Ätran till sin dricksvattenproduktion. Infiltration innebär att man pumpar vatten från Ätran till bassänger ovanpå en grusås och låter det rinna genom marken. Därefter pumpar man upp vattnet ur brunnar i marken precis som med naturligt grundvatten. För vattenförsörjning i de mindre orterna i Falkenbergs kommun används grundvatten.

Så produceras vattnet i Varberg

Vattenverket i Varbergs tätort använder ytvatten för dricksvattenproduktion. Ytvattnet kommer från sjön Neden. När nivåerna i sjön är låga fyller vi på med vatten från sjön Mäsen. För vattenförsörjning i de mindre orterna används grundvatten.Läs mer om vårt dricksvatten

Vattensituationen just nu

En mycket hög förbrukning i Falkenberg gör att vi uppmanar till sparsamhet med dricksvattnet i Falkenbergs kommun.

Vi kan se att vattennivåerna är normala för årstiden. Men det som främst styr om det blir ett bevattningsförbud eller inte är hur mycket vatten vi använder. Om vi använder för mycket vatten, vilket är vanligt när det blir varmare, hinner inte vattenverken att producera tillräckligt med vatten. Därför behöver vi vara extra sparsamma när det är varmt ute.
Uppdaterad 2021-07-21

Lägesbild Falkenberg
Grundvattennivåer: Normala för årstiden
Ytvattennivåer: Normala för årstiden
Dricksvattenproduktion: Mycket högLägesbild Varberg
Grundvattennivåer: Normala för årstiden
Ytvattennivåer: Normala för årstiden
Dricksvattenproduktion: Normal för årstiden


Värna om vårt vatten - varje dag!

Hur använder du ditt vatten? Här finns tips för en mer hållbar vattenanvändning i vardagen. Hur många liter kan du spara om dagen?
Läs mer

Vad innebär bevattningsförbud?

Om användningen av vatten blir för hög eller om låga grundvattennivåer gör att tillgången till vatten är begränsad kan vi behöva införa ett bevattningsförbud. Här har vi samlat det du behöver veta om ett bevattningsförbud införs.
Läs mer om bevattningsförbud

Framtiden

Klimatförändringarna förväntas påverka dricksvattenförsörjningen och vattentillgången i vattendrag och grundvatten. Samtidigt som vattenbrist och minskad vattentillgång under sommarmånaderna blir vanligare, väntas också fler skyfall i framtiden. Klimatförändringarna kan medföra en generell försämring av vattenkvaliteten och längre torrperioder med ökade temperaturer kan bli vanligare, detta kommer i sin tur att ställa ökade krav på dricksvattenproduktionen.

Dricksvatten från egen brunn

Här finns mer information för dig som har dricksvatten från egen brunn.
Läs mer