Vattensituationen 2019

Under vår och sommar sker stor avdunstning och vattenupptag från växtligheten. Detta innebär att det krävs nederbörd för att vattenmagasinen, såsom grundvatten, åar och sjöar, ska fyllas på och behålla normala nivåer. 

Genom att följa upp hur nivåerna i magasinen förändras över året skapas en lägesbild om tillgången på vatten för den kommunala dricksvattenproduktionen. Vattenbrist grundas på aktuella nivåer som jämförs med vad som är normalt för årstiden. Situationen kan se olika ut beroende på vilken kommun det gäller.


Vattenbrist kan också handla om att grund- och ytvattennivåerna ser normala ut, men att vattenverken ligger nära sin maxkapacitet i att producera dricksvatten. Produktionen påverkas av hur mycket vatten som konsumeras och när produktionen är för hög kan ett bevattningsförbud behöva införas. Det är därför viktigt att tänka vattensmart året runt!

Varberg 

Vattenverket i Varbergs tätort använder ytvatten för dricksvattenproduktion. Ytvattnet kommer från sjön Neden. När nivåerna i sjön är låga fyller vi på med vatten från sjön Mäsen. För vattenförsörjning i de mindre orterna används grundvatten.


Falkenberg 
Vattenverket i Falkenbergs tätort använder infiltrerat ytvatten från Ätran till sin dricksvattenproduktion. Infiltration innebär att man pumpar vatten från Ätran till bassänger ovanpå en grusås och låter det rinna genom marken. Därefter pumpar man upp vattnet ur brunnar i marken precis som med naturligt grundvatten. För vattenförsörjning i de mindre orterna används grundvatten.

Framtiden

Pågående klimatförändringar förväntas påverka dricksvattenförsörjningen och vattentillgången i vattendrag och grundvatten. Samtidigt som det kan bli vattenbrist och minskad vattentillgång under sommarmånaderna, väntas det också bli allt mer skyfall i ett framtida klimat. Klimatförändringarna kan medföra att vattenkvaliteten försämras generellt och sommaren som 2018 kommer att bli allt mer vanlig i framtiden med längre torrperioder med ökade temperaturer. Detta kommer att ställa ökade krav vid normal drift av dricksvattenproduktionen.

Exempel på VIVAB:s åtgärder: 
  • Säkerställa tillgången till råvatten (yt- och grundvatten) och reservvatten. 

  • Att tillräcklig kapacitet finns på vattenverken. 

  • Säkerställa vattenverkens reningsprocesser.
  • Förnyelse av gamla ledningar. 

  • Dialog med angränsade kommuner avseende utbyte av vatten. 

  • Nya högreservoarer med ökad reservvolym.

  • Tagit fram en handlingsplan för en långsiktig hållbar vattenförsörjning.

Vanliga frågor om vatten och avlopp

Se frågor

Dricksvatten från egen brunn

Läs mer

Rening av dricksvatten

Läs mer

Tänk vattensmart!

Läs mer